Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

19:e jun 2024

Riksförbundet Unizon yttrande avseende förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

Riksförbundet Unizon tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga, med tillhörande konsekvensutredning. Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt andra idéburna stödorganisationer. Vi arbetar för kvinnors och barns rättigheter och ett jämställt samhälle fritt från våld utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

Unizon instämmer med Socialstyrelsens bedömning och tillstyrker därför förslaget till ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016:3) som innebär att även uppgifter om skyddat boende ska omfattas av socialnämndernas uppgiftsskyldighet till registret över insatser för barn och unga, förutsatt att det inte medför någon risk att våldsutövare kan få kännedom om placeringskommun (se s. 15–16). Unizon anser att det är angeläget att barns vistelse i skyddat boende kommer att ingå i den officiella statistiken. Sådan nationell statistik är viktig för att få en mer fullständig bild av antalet placeringar i skyddat boende, längden av placeringarna och hur antalet placerade barn och unga i skyddat boende förändras över tid, men också för att möjliggöra analys av regionala skillnader samt skillnader mellan könen och olika åldersgrupper. Unizon har länge fört liknande statistik och vår årsstatistik för 2023 visar en oroväckande minskning i antal barn på skyddat boende. Enbart 737 barn placerades på någon av Unizons kvinnojourer, vilket är hela 200 barn färre än 2022 och motsvarar en minskning med 21 procent. Unizon vill med anledning av detta framföra vikten av att socialnämnderna även ska rapportera uppgifter om antalet barn där ansökan om skyddat boende avslås, trots att barnets vårdnadshavare har bedömts ha ett skyddsbehov och därmed beviljats insatsen. Detta för att få en helhetsbild av frågan om insats i form av skyddat boende som berör barn.

Unizon anser att det är ytterst angeläget att uppgifterna som samlas in kommer ha omfattande sekretesskydd för att skydda våldsutsatta kvinnor och barn. I konsekvensutredningen framkommer det att Socialstyrelsen för närvarande arbetar med att ta fram en konsekvens-bedömning av registret över insatser för barn och unga enligt artikel 35 i EU:s dataskydds-förordning. Dessutom pågår en konsekvensbedömning som ska komplettera denna med anledningen av den utökande behandlingen av personuppgifter som förslaget till föreskrifterna innebär (s. 14). Unizon anser att det är en brist att dessa inte är genomförda vid tidpunkt för remissyttrandet och vill framhålla att det är av yttersta vikt att Socialstyrelsen inte fattar beslut om ändrade föreskrifter förrän en fullständig konsekvensbedömning och riskanalys är färdigställda. Därför kan Unizon inte ta ställning till Socialstyrelsens bedömning att ändringarna i föreskrifterna kan träda i kraft den 1 januari 2025.      

 

I detta ärende har Tanja Hillberg, sakkunnig barnfrid, varit föredragande och Rebecka Andersson, generalsekreterare, beslutande.

Stockholm 2024-06-19

Rebecka Andersson
Generalsekreterare
Unizon