Rapport om pojkars värderingar kring sexualitet och relationer

25:e jan 2022

Igår släppte barnrättsorganisationen Ecpat rapporten ”Tjejer måste sluta skicka bilder” som syftar till att undersöka och belysa hur pojkar resonerar kring bland annat sexualitet och ansvar gällande samtycke med fokus på nakenbilder, relationer och åldersskillnader. 13 000 barn har deltagit i enkätundersökningen ”Nude på nätet” (2021) som ligger till grund för rapporten där 840 fritextsvar från pojkar i åldern 14-17 analyseras. Då det är vanligare att utgå ifrån flickors erfarenheter i studier som rör sexualitet, sexualiserat våld och utsatthet för det senare ger denna rapport en unik och värdefull inblick kring pojkars värderingar gällande dessa områden.

Rapporten utgår från så kallade vinjetter som är situationer barnen får kommentera och ta ställning till i enkätform. Ett exempel på en vinjett är en situation då någon spridit vidare nakenbilder. Här lägger pojkar i större utsträckning än flickor över ansvaret på den som tagit bilden än personen som sprider den vidare. På samma sätt framkommer att pojkar anser att flickor behöver ta större ansvar för att markera om de inte är intresserade av att ha sex. Denna uppfattning går inte i linje med vår samtyckeslagstiftning där ansvaret för att försäkra sig om förekomst av samtycke ligger hos den som önskar ha sex. Av svaren kan utläsas att pojkarna inte i vidare utsträckning reflekterar och problematiserar över nakenbildernas tillblivelse, till exempel om tvång, tjat och hot kan ligga bakom. Det framkommer också att pojkarna inte har kunskap om att barn i lagens mening inte kan samtycka till sex även om ett enskilt barns agerande i en situation av dem kan uppfattas som inbjudande till det  (i exempelsituationen en 13-åring).

Rapportens diskussionsdel sammanfattar bland annat brister i kunskap hos pojkarna gällande vad som är lagligt gällande ålder och sex och att flickor ses som helt eller delvis ansvariga för sin egen brottsutsatthet när den placeras i sexualiserad kontext. Med vad som framkommer i studien är risken stor att pojkar begår sexualbrott och utsätter andra och yngre barn för våld – i vissa fall utan att de riktigt förstår det själva.

Det är tydligt att vi behöver hjälpa våra barn och unga att navigera när det kommer till tankar om relationer och sexualitet – och detta med utgångspunkt hos barnet och utan moraliserande. Vi behöver sitta ner och lyssna, prata, förklara, väcka nyfikenhet till egen reflektion och att kunna se andras perspektiv och eventuella utsatthet och ta ansvar för den del vi har möjlighet att påverka. Det måste vi göra för kort och gott allas skull! Vi hoppas att utvecklingen av läroplanen som reglerar kunskap inom sexualitet, samtycke och relationer kommer bidra till förändring och att gemene vuxen också tar vara på tillfällen att också prata med sina egna barn och ungdomar om detta på en för barnet anpassad nivå!