Makt, våld och prevention

I samband med En vecka fri från våld som anordnas av riksförbundet Unizon har vi temavecka om makt, våld och prevention i våra sociala medier! Vi kommer prata om maktbegreppet, om hur makt kan utnyttjas och delar också med oss av vår egen våldsprevention och varför det är viktigt att skapa medvetenhet i tidig ålder! Följ med!

Det finns mycket att säga om makt och om hur resurser kan utnyttjas för att göra andra illa. De flesta skulle nog skriva under på att maktutövanden inte hör hemma i våra nära relationer. Ändå är relationsvåldet så vanligt förekommande.

I en befolkningsstudie utförd av NCK år 2014 uppgav 20 % av kvinnorna att de varit utsatta för psykiskt våld i aktuell eller tidigare relation och 14 % har angett att de varit utsatta för fysiskt våld.

Av anmälda misshandlar som begås mot kvinnor är det i 8 av 10 fall en närstående som utövat våldet och i en överhängande majoritet av fallen, 85 %, är det en man som utövat det.

Förra året mördades 14 kvinnor av någon de då hade eller tidigare hade haft en relation med. Det här var ingen avvikelse från norm. Året innan var det 16 stycken kvinnor som gick samma öde till mötes. Sedan år 2000 har 325 kvinnor dödats av en man de hade haft en relation med. Många av kvinnorna hade barn och flera av dessa barn bevittnade när brottet utfördes.

De här siffrorna blottlägger en önskan hos vissa, om att kontrollera och utöva makt över sin partner. Någonstans har tankegods fått näring att gro, om att vara berättigad att utöva våld och i vissa fall avsluta en annan människas liv.

Kvinnojouren Enköpings vision är att ingen ska begränsas eller bli fråntagen sitt liv av sin partner. I det egna hemmet och i offentligheten ska alla kvinnor och barn känna sig trygga. För att nå dit behöver vi jobba våldspreventivt. Vi behöver förstå vad det är som gör att så många och i synnerhet män systematiskt och kontrollerat gör sin partner illa och vi behöver bekämpa det.

Det känns motiverat att ställa sig frågan varför lämnar han inte - istället för att stanna kvar och utöva våld?

Nationalencyklopedins (NE) definition av makt beskriver hur aktör A med antingen belöning eller bestraffning som medel för pådrivning kan få aktör B att agera mot sina egna värderingar och i stället utifrån aktör As intressen. Bara insikten om att A har större maktresurser antas påverka B i hens handlingar, alltså att hen kan styras och agera av rädsla även om en handling inte resulterar i bestraffning eller belöning.

Ett exempel på hur det kan se ut när en person i parrelation börjat utöva makt över den andra är Sam och Nina, ett påhittat par:

Nina kommer hem stressad efter en arbetsdag. Hon går direkt till köket för att börja med middagen. Sam sitter vid köksbordet. Han trummar med fingrarna mot bordet och ser allvarlig ut. Nina känner på sig att han väntat otåligt och det stressar ännu mer. Hon får tunnelseende och tappar en stekpanna i golvet. Sam tittar upp på Nina från sin telefon och skrattar åt hur klumpig hon är. Sedan blir han allvarlig igen. Nina blev 5 minuter senare än vanligt då det varit en trafikolycka på vägen hem. Hon tvingades ta en annan, längre väg. Ändå körde hon lite över hastighetsbegränsningen för att inte bli sen. Hon vet att Sam vet om olyckan också, för annars hade han varit ännu mer rasande och frågat vem hon träffat och anklagat henne för att ha en affär med någon. I stället frågar Sam med oengagerad röst vad det blir för mat idag. Nina svarar att hon tänkt laga vegobiffar och pasta. Sam suckar och säger att han är vrålhungrig. Nina går till frysen och tar fram matlådor som hon värmer i mikron i stället - lasagne. När maten är uppvärmd och serverad tittar Sam upp mot henne och ser äcklad ut. Han säger ingenting men Nina läser av hur värdelös han tycker hon är. De äter i tystnad. Nina vet att vad hon än säger nu kommer han försöka vända det emot henne. Hon är medveten om varje tugga hon tar för att inte göra något han kan anmärka på som konstigt och äckligt med henne. Hon tycker det är obehagligt hur han försöker förvränga hennes uppfattning om vad som händer, om även småsaker numera och upplever att hon blir mer och mer isolerad.

I definitionen av makt som vi gick igenom igår nämndes maktresurser.
Vad kan en maktresurs vara för något? Några exempel är:
🔸Kunskap/Erfarenhet – Att ha kunskap mer allmänt eller specifikt som medel att utesluta eller trycka ner
🔸Språk - Att kunna majoritetsspråket i ett sammanhang gentemot någon som inte kan det lika väl
🔸Norm – Att själv passa in i normen och nedvärdera människor som avviker från den
🔸Status/Position – Att vara beundrad och lättare få andra att lyssna
🔸Pengar – Att ha kontroll över ekonomiska resurser
🔸Vapen/storlek/styrka – Att ha våldskapital
Bara förekomsten av andras resurser, positioner, styrka och status gör oss medvetna om dem och påverkar vårt beteende kring dem. Att ha maktresurser gör det enklare att utöva våld över andra.
Det finns relationer där makt/auktoritet är inneboende i själva rollen en har. Det kan till exempel vara relationen mellan en vuxen och ett barn, den mellan en lärare och en elev, en chefsposition gentemot en anställd, en vårdgivare i förhållande till en brukare/kund/klient för att nämna några exempel. Det kan finnas individuella skillnader som påverkar dynamiken och skapar jämnvikt eller till och med helt omkullkastar den förväntade maktordningen, men i sak kan en anta detta är en realitet att utgå ifrån. Den som har en auktoritetsroll bär ett särskilt ansvar att förvalta förtroendet som tilldelats hen.
Men att ha maktresurser som ovan nämnda är inte på något vis kriterier för våldsamt maktutövande. De flesta kan med lätthet ha pengar, vara vuxna med kunskap och erfarenheter, kunna språket och vara norm i vissa sammanhang en rör sig i – allt utan att utöva makt och kontroll över andra på ett sätt som blir skadligt för andra.
Det går att utöva våld utan nämnda exempel på maktresurser. Förekomsten av _viljan_ att utöva våld över en annan kan ses som en form av maktresurs gentemot en person som bara vill att våldet ska upphöra.
Våldsutövandet mot särskilt utsatta grupper riktar ofta in sig på den eller de faktorer som orsakar eller bidrar till utsattheten för individen.
Till exempel kan en förövare utnyttja att den utsatta har en funktionsnedsättning/variation genom att undanhålla mediciner, isolera personen från andra personer och från att röra sig i samhället, inte ges stöd för att kommunicera, förhindra att personen får mat eller försummas på andra sätt.
HBTQAI+-personer är en annan särskilt våldsutsatt grupp. Det kan vara direkta hatbrott av både bekanta och obekanta. På grund av risken för olika former av våld kan vissa inte vara öppna med sin omgivning om att de tillhör gruppen HBTQAI+. För den som önskar/måste hålla sin identitet eller sexualitet hemlig av säkerhetsskäl kan en våldsutövande partner använda sig av hot om avslöjande till anhöriga vilket kan innebära att en upplever sig fast i en annan människas våld för att undkomma ännu mer våld.
Grupperna äldre kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor med beroendeproblematik är också i högre grad än andra utsatta för våld i nära relation.
Det vi säger till andra och även det vi tänker, som vi bara håller för oss själva kan ha makt.
Hur tänker vi om andra, enskilda människor eller grupper av människor? Tänker vi att en viss grupp av människor är på ett visst sätt som är nedvärderande? Tänker vi saker om andra som inte är välmenta och oförtjänt hårda? Säger vi också de sakerna? Vad gör det med oss och andra att tänka, säga och höra de sakerna?
När vi möter elever i våldspreventivt syfte pratar vi om våldspyramiden som syns här. Vi tycker att den på ett bra sätt illustrerar hur det skulle kunna se ut när man umgås mycket med tankar och idéer som sedan får mer och mer utrymme vilket i vissa fall kan sluta i att en person väljer att utöva olika former av våld. De vi möter som utsatts för våld av en partner i nära relation kan ofta känna igen sig i att det eskalerat i liknande steg.
Vad en menar här är inte att alla som slänger sig med nedvärderande kommentarer kommer begå fysiska övergrepp eller avsluta en annan människas liv. Den stora majoriteten väljer andra vägar och kanske håller sig till att himla med ögonen någon gång. Men vi tycker ändå det är viktigt att prata om faran med att odla och ge näring åt nedvärderande uppfattningar om andra som ofta grundar sig i okunskap och rädsla och prata om att ta makten över sig själv så att en inte gör någon illa och kanske själv också kan må bättre.