Temavecka: Sexualiserat våld

Denna vecka arrangerar Unizon och unizonjourer.se ”Fokusvecka: sexuellt våld”, en vecka där det riktas extra fokus på sexualiserat våld och sexuell exploatering. Syftet med veckan är att sprida kunskap inom ämnet och inspirera till hur man kan förebygga och motverka sexualiserat våld och sexualiserad exploatering!

Vi på Kvinnojouren Enköping kommer uppmärksamma detta via våra sociala medier. Så håll utkik och dela inläggen!

Vad är sexualiserat våld?

Det sexualiserade våldet kan innebära att utövaren tvingar den våldsutsatta att genomföra eller bevittna någon slags sexualiserad handling mot dess vilja. Det kan tillexempel vara våldtäkt, att tvingas se på porr och/eller tvingas till att utföra eller utstå en sexualiserad handling som strider mot den egna viljan. Att bli fotograferad eller filmad i en sexualiserad kontext tillhör också sexualiserat våld.

Samtycke!

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen när det gäller våldtäkt. Lagen bygger nu på avsaknad av frivillighet i stället för förekomst av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Den som vill ha sex måste alltid ta reda på om den andra verkligen vill vara med, till exempel genom att fråga personen. Vid bedömningen av om deltagandet är frivilligt eller inte ska lagen ta särskild hänsyn till om frivilligheten har framförts i ord eller handling eller på annat sätt. Sex ska vara frivilligt annars är det olagligt! Det är viktigt att komma ihåg att man alltid har rätt att ändra sig. Det spelar ingen roll vad som hänt innan, vad som sagt eller gjort. Det spelar heller ingen roll vem som tagit initiativ. Att fortsätta med en sexualiserad handling mot en person som inte längre vill är brottsligt.

Sexuell exploatering kan man säga är ett samlingsbegrepp för flera olika brott (kanske också en bild för varje istället för att det står i text?)

- Människohandel för sexuella ändamål (Trafficking)
- Groomingbrott, det vill säga när en vuxen person tar kontakt med barn i syfte att begå sexuella övergrepp mot barnet.
- Köp av sexuell tjänst (Prostitution)
- Framställning, innehav eller spridning av dokumenterade sexuella övergrepp (barnpornografibrott: dokumenterade sexuella övergrepp på barn)

Prostitution

Det finns en stereotyp uppfattning om hur det går till att sälja sexuella tjänster (prostitution). De flesta kanske tänker att en person (oftast en kvinna) går på gatan och säljer sin kropp till män som passerar förbi i bilar. Det sker såklart men i dagens samhälle finns det ännu flera sätt detta kan gå till på. På sociala medier och forum på nätet avsedda för annonsering av sexuella tjänster. Genom användandet av sociala medier är den som utsätts nästa alltid tillgänglig och leder ofta till att man blir ytterligare utnyttjad. Det behöver heller inte alltid förekomma rena pengar när det kommer till prostitution, utan det kan i många fall hand om att man i byte av sexuell tjänst får någonstans att sova för natten, mat/kläder, droger eller liknade.

Förbjudet köpa - inte sälja

I Sverige är det förbjudet att köpa sex, men inte att sälja sin kropp. Detta grundas i att den som säljer sig (oftast en kvinna) far illa och behöver därför allt stöd hon kan få för att kunna lämna detta. Köpare (oftast man) använder kvinnan som en handelsvara, där man alltså har köpt tillgång till en annan människa kropp (och människovärde) för att tillfredsställa sig själv.

Det är så viktigt att göra korrekta beskrivningar av våld, som inte ömsesidigar våld, som synliggör utövarens ansvar och inte skuldbelägger eller patologiserar den utsatte.

Som till exempel dessa två tidningsrubriker ”hade sex med barn”. Att ha sex är en ömsesidig handling som innefattar samtycke mellan två jämbördiga partners. Sex är ett ord som förknippas med något fantastiskt, härligt, skönt med mera.
Barn kan INTE samtycka till eller ha sex. Att våldta ett barn är INTE att ha sex med ett barn.

Eller ”barnporr” och ”barnpornografi”? Synliggörs eller döljs och förminskas våldet? Synliggör eller förminskas förövarens ansvar?
Det barnpornografi de facto är, är dokumenterade sexuella övergrepp på barn, och då behöver vi faktiskt benämna det så.

Det som sker när vi inte gör korrekta beskrivningar av våldet är att våldet ömsesidigas, vi förminskar våldet och förövarens ansvar. Vi döljer den utsattas motstånd och skuldbelägger/patologiserar den utsatte.

Tell it like it is!

Samhälle fritt från våld!

Tänk dig ett samhälle fritt från våld. Fritt från sexualiserat våld – sexualiserad tvång, hot och övergrepp. Vi på Kvinnojouren Enköping tror att detta är möjligt. Vi, alla, måste dock börja agera mera. Känner du dig oroligt för en vän, kollega eller ditt barn? Våga fråga och våga bry dig! Ta bort skammen och tabu runt det sexualiserade våldet och börja prata. Skulden ligger aldrig hos den utsatte utan hos utövaren! För att det ska få ett stopp och att det ska bli en verkligen, behövs det satsas på våldspreventionen. Vi måste prata och problematisera det normer och värderingar i tidig ålder som går att härleda med våldet.

Våldsprevention