Välkomna att rädda liv tillsammans med oss - debattartikel 8 mars

07:e mar 2021

Det måste satsas mer på att förhindra män från att utöva våld, på förebyggande arbete och på kvinno- och tjejjourerna. Det skriver styrelsen i Pax i en debattartikel med anledning av den 8 mars.

Illustration

Kvinnorörelsen har alltid varit helt avgörande för att kvinnors rättigheter ska sättas på agendan och för att det ska finnas lagstiftning som skyddar kvinnors och flickors liv. Med anledning av Internationella Kvinnodagen som var den 8 mars vill vi påminna om hur viktig kvinnorörelsen alltid har varit och fortfarande är i kampen för ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle för alla. Men också om hur viktigt det är att hela samhället tillsammans sluter upp för att stoppa våldet.  

Under 2020 ställdes kvinnorörelsens arbete på sin spets när coronapandemin drabbade hela världen. FN:s rapport om en 30-procentig ökning av mäns våld i hemmet som en konsekvens av coronapandemin kom som en chock för många, men för oss i jourrörelsen var det väntat att våldet skulle öka samtidigt som möjligheten att gömma undan det mellan hemmets fyra väggar ökade. På Pax kvinno- och tjejjour i Nynäshamn har vi bland annat märkt av pandemin genom att många av de kvinnor som söker sig till oss upplever allt grövre våld. Under 2020 har vi ökat antalet stödsamtal med 38 procent jämfört med 2019.

Pandemin känns alltmer som ett normaltillstånd, men dess konsekvenser kommer att påverka vårt samhälle under en lång tid framåt. Därför behöver vi nu kraftsamla tillsammans. Förebyggande insatser måste bli fler och komma tidigare och vi måste arbeta tillsammans, på kommunnivå, i regioner, på företag, inom föreningar, i skolan, förskolan och inte minst inom rättsväsendet.

Vi kvinnor som kämpar för ett jämställt samhälle fritt från våld sträcker därför på Internationella Kvinnodagen ut en hand: vi finns här –välkomna att rädda liv tillsammans med oss!

Här är våra krav:

Flexibel och tillräcklig finansiering till kvinno- och tjejjourerna: Den finansiering som i dag finns tillgänglig i form av statsbidrag, kommunala bidrag och olika myndigheters riktade bidrag måste fortsatt säkras till de organisationer som är experter på våld mot kvinnor och barn. Finansiering måste gå till hela våra verksamheter, det vill säga till stöd, skydd, prevention och påverkansarbete. För att säkerställa att kvinno- och tjejjouren Pax kan fortsätta hjälpa och stötta våldsutsatta kvinnor i Nynäshamn hoppas vi på ett fortsatt gott samarbete med kommunen i form av en förlängning av vårt IOP-avtal.

Särskild satsning för att förhindra förövare att utöva våld: De insatser som finns för att upptäcka förövare måste intensifieras. Våld är ett brott och varje individ som väljer att utsätta andra för våld är ansvarig för våldet. Stress, oro eller en ekonomiskt pressad situation är aldrig en ursäkt.

Specifik information på flera olika språk måste riktas till de särskilt utsatta grupperna. Informationen måste betona att rådande lagstiftning och rättigheter gäller även i en krissituation.