Välkommen till ATSUB/Göteborg

ATSUB/Göteborg bildades 2001 och är en självständig, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningen vänder sig till anhöriga vars barn och ungdomar utsatts för sexuella övergrepp i syfte att trygga, stärka och vara en resurs för dem utifrån deras specifika behov. Föreningen riktar sig även mot de som möter dessa familjer, barn och unga i sin yrkesroll i syfte att sprida information och synliggöra problematiken. Föreningen bedriver en stödjande verksamhet för anhöriga genom rådgivning, samtal, aktiviteter och föreläsningar. Vi stödjer även anhöriga i deras kontakter med olika myndigheter såsom exempelvis socialtjänsten, familjerätten och polismyndigheten. Vi stärker föräldrarna i sitt föräldraskap utifrån den situation de befinner sig i för att kunna vara så trygga vuxna som möjligt för sina barn, visar på möjligheter hur de kan möta barnen i situationen utifrån barnens nivå, informera dem om vilka rättigheter de har och vara en resurs utifrån varje individs specifika behov. Detta sker bland annat genom samtal.