8 mars - historian och idag

08:e mar 2024

Idag är det den internationella kvinnodagen, det är en viktig dag för att uppmärksamma kampen för ett jämställt samhälle, för att hedra de som historiskt fört kampen såväl som de som driver kampen idag. För en liten historisk genomgång om dagen, kvinnokonventionen och diskrimineringen som existerar i vårt samhälle än idag.

Vet du varför vi uppmärksammar 8e mars? 

Den 8e mars är det den Internationella Kvinnodagen. Under dagen hedrar vi alla de som historiskt har fört kampen för ett jämställt samhälle, uppmärksammar de som driver kampen idag och kräver förändring för att kampen inte ska behöva drivas framöver.

Samhället är fortfarande, över 100 år efter dess instiftande, ojämställt. Den 8 mars handlar om att se strukturer i samhället som fortfarande påverkar oss. Hur du väljer att uppmärksamma dagen är såklart helt upp till dig!

Dagens historia:

Dagen instiftades för över 100 år sedan med målet att kvinnor skulle få rösträtt. Sedan 1978, det vill säga för 46 år sedan, är det även en FN-dag. Idag fokuserar dagen på kvinnors lika rättigheter och på att främja jämställdhet, eller att uppmärksamma hur ojämställda våra samhällen fortfarande är. Året därefter kom Kvinnokonventionen, som trots att den är en av FN:s mest undertecknade konventioner också är den som flest länder reserverat sig mot.

Vad är kvinnokonventionen?

Kvinnokonventionen (CEDAW) räknas till en av FN:s nio kärnkonventioner. Konventionen togs fram eftersom de allmänna instrument som fanns inte var tillräckligt starka för att främja kvinnors rättigheter och för att förhindra könsdiskriminering. Samtal om mänskliga rättigheter generaliserade dessa, vilket gjorde att kvinnospecifik orättvisa inte fick ett rättmätigt fokus och att kvinnliga rättigheter inte lyftes. I konventionen står bland annat att undertecknade stater ska vidta åtgärder för;
- Avskaffande av diskriminering mot kvinnor i det politiska, offentliga, inom vården, i utbildning och på arbetsmarknaden,
- För att säkerställa full utveckling, möjligheter och framsteg för kvinnor,
- Att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska kunna utövas av alla på samma villkor,
- Motverkandet av stereotypiseringar och föreställningar som framställer det ena könet som underlägset,
- Motverkandet av prositution och människohandel med kvinnor,
- Likhet inför lagen, lika ekonomiska rättigheter, likhet att ingå och lämna äktenskap av egen vilja

Cirka 60 av undertecknade 188 länder har reserverat sig mot just avskaffande inom äktenskap och familjeliv, samt mot områden som reproduktiv hälsa, rätten att bestämma över sin kropp, barnafödande, preventivmedel och sexualitet – vilket visar varför konventionen, rättigheterna och den internationella kvinnodagen är en så pass viktig dag än idag. Både runt om i världen, men även här i Sverige.

Varför är den 8e mars fortfarande en viktig dag? 

Trots att många framsteg har gjorts sedan dagen instiftades lever vi fortfarande i ett ojämställt samhälle. Studier visar att:
- Var tredje kvinna i världen utsätts för våld eller sexuellt våld någon gång under sin livstid.
- Trots att kvinnor generellt har högre utbildningar är löneskillnad mellan kvinnor och män fortsätter ligga på 9,9%.
- Det innebär också att kvinnor efter arbetslivet har en mycket lägre pension än vad män har.
- Två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen uppger att diskriminering av kvinnor på arbetsplatser i Sverige är ett problem.
- Kvinnor lägger cirka sex timmar mer än män på obetalt arbete i hemmet varje vecka.
- Kvinnor är underrepresenterade i ledande och beslutsfattande positioner i de flesta av samhällets sektorer. Unga kvinnor är särskilt underrepresenterade.
- Unga kvinnor riskerar oftare att utsättas för hat och hot om de engagerar sig politiskt. Särskilt om de driver frågor som till exempel jämställdhet.
-  Exempelvis uppger närmare var tredje kvinna i åldern 16–29 år att de ofta eller ibland känt sig diskriminerad på grund av sitt kön i skolan jämfört med var tionde man i samma ålder.
- Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har problem med sin hälsa. De gäller bland annat psykisk ohälsa som ökar mer bland flickor och yngre kvinnor.
- Nästan var fjärde kvinna i åldern 16–29 år upplever sexuella trakasserier på sin arbetsplats under ett år. Undersökningar visar också att många tjejer utsätts för sexuella trakasserier i skolan.
- Det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, oavsett utbildningsnivå.
- Kvinnor med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och är överrepresenterade i gruppen som lever under den relativa fattigdomsgränsen.

Se tips-sidan på vår hemsida för att hitta olika sätt som du kan uppmärksamma dagen på fredag, bland annat genom samtal, demonstrationer eller annat. Du hittar den här