Projektet "ung under coronapandemin" är slut.. men arbetet för ungas rättigheter fortsätter!

28:e feb 2021

Under sommaren 2020 beviljades Kraftbyrån medel för att genomföra en lokal undersökning om ungas hälsa, livsvillkor och utsatthet under coronapandemin. 

Vår rapport lanserades under januari 2021 och vår projektledare Jessica Johansson har under februari månad arbetat med politisk påverkan kopplat till de resultat som framkom under projektets gång. 

Kraftbyrån vill tacka dig, Jessica Johansson, för en fantastisk insats för att synliggöra ungas situation under pandemin. Rapporten utgör ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete för att säkerställa att alla unga lever sina liv fria från hot, våld och trakasserier samt att kommunens insatser genomgående genomsyras av ett kön- och maktperspektiv.

Klicka på länken nedan för att läsa en sammanfattning av projektet!