Gemensamt uttalande från Kraftbyrån och Kvinnojouren Huddinge: Könsneutrala beskrivningar av våld döljer våldets riktiga orsaker.

I början av april mördades en kvinna i en lägenhet i Flemingsberg, Huddinge. Kvinnan hade fyra små barn, alla var under 10 år. Samtliga barn var hemma vid tillfället då deras pappa mördade deras mamma genom att hugga ihjäl henne med en kniv. Mordet i Flemingsberg är ett av en rad mord på kvinnor som skett de senaste veckorna.

I ett pressmeddelande som Huddinge kommun skickade ut den 26/4 med anledning av morden på kvinnor, och särskilt det mord som skett i den egna kommunen, säger man att kommunen intensifierat sitt förebyggande arbete för att motverka våld i nära relation. Huddinge kommun använder genomgående i pressmeddelandet könsneutrala termer för att beskriva mäns våld mot kvinnor vilket osynliggör vem som är den vanligaste förövaren, en man och vem som är den utsatta, en kvinna. Det som hänt de senaste veckorna är män som mördat kvinnor just för att de är kvinnor. Kön är både själva analyskategorin för att förstå varför våldet överhuvudtaget uppstått och det som beskriver verkligheten. Hur ska vi annars veta vilka åtgärder som behövs för att förebygga det på ett effektivt sätt? För att våldet ska kunna upphöra behöver det preventiva arbetet vila på en förståelse om sambandet mellan kön, genus, makt och våld.

Trenden att könsneutralisera könad problematik ser vi inte bara i Huddinge kommun, det pågår just nu överallt en så kallad reformering av språket i styrdokument och policys som ofta syftar till att vara inkluderande, framförallt mot HBTQ-personer. Men inkludering får aldrig leda till exkludering av flickor och kvinnor! Då innebär ju denna reformering en återgång till 60-talet då våld mot kvinnor ansågs vara en familjeangelägenhet. Istället för att ta bort kvinnor och flickor, lägg till om ni vill göra mer! Skriv att kommunen arbetar aktivt för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer om det är vad som avses. Vi lever i ett samhälle som präglas av en könsmaktsordning, konsekvenserna av det möter vi i våra verksamheter varje dag. Det är anmärkningsvärt att Huddinge kommun verkar tycka att det är viktigare att människor ska känna sig inkluderade, än att kvinnorna som mördats de senaste veckorna ska synliggöras. Vad är annars anledningen till att göra avsteg från det nationella målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra? 

Camilla Skyttman, ordförande Kraftbyrån

Madeleine Svensson, ordförande Kvinnojouren Huddinge 

Se även: 

Ungdomsjour kritiserar kommunen: måste prata om mäns våld