Projektet "ung under coronapandemin"

Nedan följer en sammanfattning av vårt projekt "Ung under coronapandemin", länkar till paneler och en nedladdningsbar rapport!

Nu är projektet "Ung under coronapandemin" slut... men arbetet för ungdomar fortsätter!

Sedan augusti 2020, har vi på Kraftbyrån arbetat med ett projekt om hur det är att vara Ung under
coronapandemin. Vi har lyft ungdomars röster om hur deras livssituation, psykiska hälsa och
utsatthet har påverkats av pandemin. Vi har också bjudit in politiker, sakkunniga och personer som
arbetar direkt med unga för att diskutera ungdomars livssituation under pandemin, hur vi bättre kan
stötta ungdomar och vilka politiska åtgärder som behövs framåt.


Två centrala lärdomar är att den psykiska ohälsan har ökat, särskilt bland tjejer och gymnasieelever.
Utsattheten för våld och ekonomisk utsatthet drabbar dessutom den som redan lever under tuffa
förhållanden. Att klyftorna ökar är något som bör tas på allvar politiskt.


Projektledare för projektet var Jessica Johansson och många har medverkat under hösten och
vinterns gång. Den största insatsen har varit från ungdomar som svarat på enkäten. Även personal
från elevhälsan på kommunens grund- och gymnasieskolor har besvarat frågor. Både skolpersonal,
elevhälsan, ungdomsmottagningen, politiker, kommunrepresentanter, Unizon och Mind har varit
med i panelsamtal, uppföljning och rundabordssamtal. Styrelsen, volontärer, ordförande Camilla och
kollegorna Julia och Sara har också gjort ett fantastiskt jobb. Stort tack från hela Kraftbyrån!

Utifrån slutsatserna i rapporten och våra panelsamtal rekommenderar Kraftbyrån:

 

• Ha ett tydligt jämställdhets- och ungdomsperspektiv i kommunala insatser.
• Bjud in civilsamhällesaktörer och andra som arbetar med barn och unga när kommunen
utformar krisinsatser.
• Inkludera frågor om våldsutsatthet, otrygghet och psykisk ohälsa när kommunen tar fram
underlag.
• Budgetera och se till att resurser finns till arbetet mot män och killars våld mot kvinnor och
tjejer.
• Utveckla och ge resurser till verksamheter som arbetar med ungas psykiska ohälsa.

Se våra sparade paneler med sakkunniga och lokala politiker från vårt lanseringsevent nedan! 

Panel om psykisk ohälsa

Medverkar i panelen: Olga persson, ordförande Unizon, Selene Cortes, utbildare Mind och Cecilia Hansson, Förebyggarteamet Huddinge.

Till panelen

Panel med lokala politiker

Medverkar i panelen: Nujin Alacabek (V), Rasmus Lenefors (S), Ingalill Söderberg (DP) och Eva Paulsén (M)

Till panelen