1 av 5 barn offer för sexövergrepp

18:e nov 2015

Idag på europeiska dagen för att skydda barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp skriver vi debatt om hur vi ska stötta och skydda de 1 av 5 barn i Sverige och i Europa som utsätts för sexuella övergrepp.

Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar skapar ett stort lidande för alla de som utsätts, och risken för ohälsa och psykosociala problem ökar. Dessutom medför dessa övergrepp stora kostnader för samhället och för alla oss som lever i landet, kostnader för socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättssystem.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har nyligen släppt en sammanfattning som bygger på en utförlig forskningsrapport från Linköpings och Lunds Universitet. Den visar att ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp under uppväxten. Färre än vart tionde övergrepp anmäls till polis eller socialtjänst. Det är ungefär samma siffror som i Europa som helhet och det innebär ett gigantiskt misslyckande.

Undersökningen visar att tre av tio tjejer, en av tio killar och fyra av tio som inte känner sig som varken kille eller tjej hade utsatts för sexuella övergrepp. Det är inte acceptabelt och tyvärr inte en nyhet för oss som arbetar med frågan. Enbart Unizons tjejjourer och ungdomsjourer stöttade under 2014 över 11 000 barn och unga, de flesta tjejer under 18 år. Sexuella övergrepp och psykisk ohälsa var de två vanligaste anledningarna till att barn och unga sökte stöd och hjälp.

Det är vanligare att killar tar emot ersättning för sex än att tjejer gör det, och det framträder ett mönster där killar och tjejer ger olika bilder av erfarenheten att sälja sex. Det gäller framför allt anledningen till att sälja sexuella tjänster, där killarna som grupp ger en mer positiv bild än tjejerna. Det gäller också tidigare utsatthet för sexuella övergrepp, till vem man har sålt sex och vilken ersättning man har fått.

Studien visar att elever som utsatts för övergrepp eller sexuell exploatering löper en kraftigt ökad risk för psykisk ohälsa. Samma gäller för unga som själva skickar eller lägger ut avklädda bilder, och i synnerhet unga som skadar sig med sex.

Många av de sexuella övergreppen äger rum i ungdomsvärlden, utan insyn från vuxna. En stor andel av övergreppen begås av någon som är relativt jämnårig, och unga offer anförtror sig betydligt oftare åt en jämnårig än åt en vuxen.

Våra slutsatser:

  • Vuxna som arbetar med barn behöver bli bättre på att ställa frågor om övergrepp, att uppmärksamma övergrepp, och att agera. För att det ska bli verklighet behöver de få utbildning om våld och övergrepp mot barn redan när de grundutbildas.
  • Arbetet med att förebygga våld och sexuella övergrepp måste vara strukturerat och inkludera alla som arbetar med barn och unga.
  • Polisens resurser för att utreda dessa brott måste öka och brott som sker mot unga på internet måste prioriteras.
  • Varje barn i Sverige ska ha tillgång till ett Barnahus av god kvalitet om de misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp. Det innebär att dessa fall ska utredas skyndsamt, av kvalificerad personal och i en barnvänlig miljö. Det innebär också att alla barn som misstänks ha varit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp ska erbjudas stöd, information och vid behov fortsatt behandling.
  • Det bemötande och det stöd som barn och unga får efter avslöjande om övergrepp behöver granskas och utvecklas utifrån vad barn och unga själva vill ha. Det går inte att utesluta att en del barn och unga väljer bort att berätta för vuxna om övergrepp utifrån en realistisk bedömning om att det stöd de kan erbjudas inte är till hjälp för dem.

 

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor, Sveriges representant i Europarådets nätverk ONE in FIVE
Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Patrik Sjöberg, friidrottare och överlevare
Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Carl Göran Svedin, professor Barnafrid/Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet

Fakta:
Europarådet har deklarerat att 18 november ska vara en gemensam europeisk dag för att skydda barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Under de senaste åren har Europarådet bedrivit kampanjen ”ONE in FIVE” för att uppmärksamma att ett av fem barn i Europa utsätts för sexuella övergrepp.

Debattartikel i Aftonbladet den 18 november 2015