”Barn extra utsatta på nätet i coronakrisens spår – regeringen måste agera”

08:e maj 2020

I den snabba digitalisering som nu genomförs behöver regeringen vidta åtgärder som gör internet till en tryggare plats, skriver ledarna för Friends, Ecpat och Unizon i ett öppet brev till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Debattartikel i Computer Sweden 8 maj 2020.

Hela Sverige arbetar hårt för att klara coronakrisen. Vi har ställt om snabbt, vant oss vid digitala möten, håller avstånd, tvättar händerna. Vi stannar hemma. Samhället digitaliseras i en takt vi aldrig tidigare skådat. Det gäller inte minst barnens värld. Skola och fritids, barn- och ungdomsverksamhet flyttar ut på nya plattformar och sociala medier. Tyvärr flyttar även övergrepp, mobbning och kränkningar online. Sårbarheten ökar. Och det går fort. Vi upplever just nu en chockartad utveckling där övergreppen på nätet ökar och ser att risken för mobbning, kränkningar och övergrepp är stor.

Situationen för barn och unga som utsätts för mobbning, våld och övergrepp är alltid akut. Under kriser som den vi nu befinner oss i ökar risker och sårbarhet för barn och unga. Förövare ser situationen som en möjlighet att komma i kontakt med barn och unga, samtidigt som kontaktytan med trygga vuxna, utanför den egna familjen, blir mindre tillgänglig. Stora organisationer i världen har sett en fördubbling av tips av övergreppsmaterial på nätet under mars månad jämfört med förra året.

Nätet är de ungas värld och där ska de kunna känna sig trygga. En digitalisering är i grunden något positivt men det går så fort nu att ingen har hunnit tänka igenom vad det får för konsekvenser. Vi håller våra barn hemma för att skydda dem från smitta men öppnar samtidigt upp en hel värld utan naturliga skyddsmekanismer och trygg vuxennärvaro. En digitalisering får inte ske utan eftertanke - när den väl genomförts är den här för att stanna.

Om vi ska kunna förebygga att barn och unga utsätts för övergrepp, mobbning och kränkningar kan inte vuxnas behov ensamt styra. Vi måste också se till riskerna att vi inte kan säkerställa ett barnrättsperspektiv. När skola och fritidsverksamheter tillhandahåller digitala plattformar för obligatorisk verksamhet, måste de tänka till och vidta nödvändiga barnskyddsåtgärder. En digitalisering kräver en medvetenhet, kompetens och kunskap om barns trygghet och rättigheter. Det goda samhället ska digitaliseras och samtidigt skapa förutsättningar för en trygg barndom, utan våld.

Sedan coronaviruset började spridas i Sverige har våra tre organisationer utökat våra öppettider, stärkt vår rådgivning och ställt om för att kunna stötta fler barn och unga. Vi har även ökat vår rådgivning och stöd till vuxna som arbetar med barn och unga och till vårdnadshavare. Vi gör allt vi kan men fler åtgärder måste till för att skydda barn och unga. Och det fort.

Sveriges regering måste agera för att skydda barnen och följa barnkonventionen.

Ecpat, Friends och Unizon kräver gemensamt:

  1. Ta fram en nationell strategi mot våld mot barn. Flera aktörer har föreslagit en nationell strategi mot våld mot barn – coronapandemin har än mer aktualiserat att en sådan strategi måste innehålla riktlinjer för skydd av barn på internet. Digitaliseringen av skolan innebär risker och sårbarhet som behöver förebyggas och motverkas. De som ansvarar för digitaliseringen måste också ta ansvar för att barnen skyddas när de befinner sig på digitala plattformar.
  2. Säkra kompetens om barn och ungas utsatthet på nätet hos de som tillhandahåller tekniken. Vi kräver ett ansvarstagande för en fungerande elevhälsa, trygghetsteam och prioritering av resurser som har kunskap om internet och digitalisering liksom om barn, unga och våld. Alla som har en arbetsuppgift som handlar om att trygga barn måste fortsätta ha den arbetsuppgiften på nätet och alla som tillhandahåller digitala forum måste säkerställa att det är tryggt, säkert och i enlighet med barnkonventionen.
  3. Rikta information till barn och unga i sociala medier och på andra plattformar där barn är, då de inte nås av allmän information eller myndighetskanaler generellt. Informationen måste särskilt betona att rådande lagstiftning och barns rättigheter gäller även på nätet samt hänvisa till stödlinjer för barn och unga. Informationen måste finnas lättillgänglig och på flera språk.
  4. Förstärk och samordna samhällets verksamheter och samordna stärkande insatser som riktar sig till vårdnadshavare om hur de kan prata med barnen om sin nätvardag. Vuxna i barns närhet måste uppmuntras att alltid agera genom förstärkta riktlinjer om hur vi motverkar kränkningar av barns integritet och säkrar deras trygghet på nätet.
  5. Rikta ett särskilt stöd till barnrättsorganisationer för att jobba med trygghet på nätet.

Vi vill nu bjuda in er till ett möte för att ta arbetet vidare. Det finns ingen tid att förlora, vi ligger redan efter.

Vänliga hälsningar,

Anna Karin Hildingson Boqvistgeneralsekreterare Ecpat
Maja Frankelgeneralsekreterare Friends
Olga Perssonordförande Unizon