Mäns våld drabbar kvinnor hela livet

24:e okt 2016

Studier från senare år visar att problemet med våld mot äldre är betydligt större än väntat. Nu gör den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad en satsning för att motverka våld i nära relationer, i ett unikt samarbete med riksförbundet Unizon.

 

Debattartikel i Dagens Samhälle 24 oktober 2016.

I en enkät utförd av länsstyrelsen i Stockholm svarade samtliga 500 deltagare, anställda i äldreomsorgen, att de mött äldre, framför allt kvinnor som utsatts för våld.  Nationellt centrum för kvinnofrid publicerade i våras en rapport om i vilken utsträckning äldre kvinnor utsätt för våld, vilken sorts våld och vilka förövarna är.

Mäns våld drabbar tjejer och kvinnor hela livet. Trots att vi vet det är mörkertalet för äldre kvinnor som utsätts för våld stort. En förklaring till varför våldet mot äldre kvinnor sällan uppmärksammas är att det inte går ihop med den bild många har av hur mormor och morfar lever sina liv. I vissa fall upptäcks våldet överhuvudtaget inte på grund av fördomarna om äldres livsvillkor. Det här får allvarliga konsekvenser i form av lidande hos den som drabbas som inte får rätt hjälp.

Problemet med våld i äldres nära relationer handlar, precis som i andra åldersgrupper, i hög utsträckning om mäns våld mot kvinnor. Men i relationer där en person står i en beroendeställning till en annan blir bilden ännu mer komplex. Ju större behov av omsorg desto större är risken att bli utsatt för våld. Äldre löper dessutom betydligt större risk för att bli utsatt för våld från anhöriga såsom barn och barnbarn samt från personal inom omsorgen.

Det krävs kompetens om våld i nära relationer och i synnerhet kompetens om våld mot äldre för att kunna upptäcka om någon blir utsatt. Det är avgörande att personal i äldreomsorgen och andra som möter äldre har rätt kunskap, ser, vågar fråga och vet hur de ska agera för att våldet ska upphöra.

I Stockholms stads budget för 2017 satsar därför den rödgrönrosa majoriteten 800 000 kronor för att motverka våld mot äldre. Staden kommer att inleda ett samarbete med riksförbundet Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Samarbetet innebär bland annat en utbildningssatsning om våld för anställda inom den kommunala äldreomsorgen och informationsinsatser riktade mot äldre. Målet är att förebygga att äldre utsätts för hot, våld och sexuella övergrepp.

Mäns våld mot kvinnor upphör inte på 65-årsdagen. Med det här samarbetet mellan Unizon och Stockholms stad riktar vi ljus mot ett problem som alltför länge har varit dolt. Vi kan aldrig acceptera att någon utsätts för våld, oavsett ålder. 

Clara Lindblom, Äldre- och personalborgarråd (V) i Stockholm
Olga Persson, generalsekreterare Unizon