Sluta fria männen som skyller våldtäkten på "att de sov"

12:e nov 2016

Förra veckan kom Ekots granskning av fall där män hävdat att de sovit när de våldtagit kvinnor. Mer än hälften av dessa män friades. "Vi anser att det är hög tid att straffriheten för sexuellt våld upphör, att rättsväsendets kunskap höjs och att män hålls ansvariga för övergreppen och våldet de utsätter kvinnor för" skriver Unizon.

Zandra Kanakaris, ordförande Unizon Olga Persson, generalsekreterare Unizon 

Debattartikel i Dagens ETC 12 november 2016.

De senaste åren har män friats från våldtäkt trots att rätten slagit fast att våldtäkt skett. Männen har friats med argumentet att mannens påstående att han sov "inte helt kan anses motbevisat". Vi lever plötsligt i en tid där rättsväsendets krav på bevisning inte längre gäller bortom allt rimligt tvivel, utan bortom allt orimligt tvivel. De som drabbas är kvinnor och tjejer.

Kvinnor och tjejers rättstrygghet åsidosätts återigen på ett sätt som äventyrar tilliten till rättssamhället. Flera av tjejerna har sovit och vaknat med trosorna neddragna och med mannens fingrar eller kuk i sig. Bevis i form av bland annat sperma har funnits och rätten har i en del av domarna fastslagit att tjejerna befunnit sig i en särskilt utsatt situation eftersom de sovit. Men med hänvisning till att det inte kan uteslutas att männen våldtagit i sömnen fälls de inte. Utöver våldtäkten, skadan och traumat våldtäkten kan orsaka får tjejerna som utsatts inte heller den upprättelse som samhället kan ge med en fällande dom.

Det är häpnadsväckande att detta tillåts fortgå, att mannens rättigheter går före kvinnans och speciellt kvinnans rätt till sin egen kropp. Liknande fall där män frias för att de hävdar att de sov när de rånar och mördar - är få.

I veckan kom också Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning som visar en markant ökning av sexualbrott mot kvinnor de senaste tre åren. 3 % av kvinnorna i Sverige uppgav att de utsatts för sexualbrott under 2015. 30 % av dessa var grova sexualbrott som våldtäkt. Bland unga tjejer är andelen som utsattes för sexualbrott ännu högre, 9 % av alla tjejer mellan 16-24 år. Nästan var tionde ung kvinna i Sverige idag.

5920 våldtäkter. Enligt Brås rapport utgör de cirka 9 procent av det reella antalet sexualbrott. Mörkertalet är enormt, och det kommer definitivt inte bli mindre av att man efter man frias med hänvisning till att han kan ha sovit. Kvinnors förtroende till rättsapparaten urholkas i samma takt.

Grunden i vårt rättssystem är att varje människa ansvarar för samt måste ta konsekvensen av sina handlingar. I systemet ingår också att det går att sona sitt brott genom att ta sitt straff och därmed ta ansvar för den kriminella handlingen. Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer möter varje dag kvinnorna och tjejerna som utsätts för mäns sexuella våld, övergrepp och våldtäkter.

Vi anser att det är hög tid att:

Rättsväsendets kunskap höjs markant
Ingen av de experter som hörts i fall där männen hävdat sig lida av sexsomni har publicerat någon forskning om sexsomni och även i fall där experter menat att det inte rör sig om sexsomni har rätten ändå friat männen. Detta visar på tydliga kunskapsluckor och framförallt på rättsväsendets syn på kvinnor och män. Kunskap om reaktioner hos den som utsätts för våldtäkt måste också höjas, studier från Södersjukhuset och Karolinska institutet visar att 7 av 10 som utsatts för våldtäkt fryser, och berättar att de blivit orörliga och inte kunnat göra motstånd.  Nära hälften hade upplevt frysreaktionen som extrem. Denna kunskap måste finnas i rättsväsendet.


Män hålls ansvariga för övergreppen och våldet de utsätter kvinnor för
En attitydförändring krävs i hela samhället och speciellt hos män. Mäns våld mot kvinnor är i allra högsta grad en fråga för män att ta ansvar för och arbeta aktivt emot.

Straffriheten för sexuellt våld upphör
En lagändring eller ny rättspraxis måste till som rättsväsendet lätt kan luta sig emot i fall som dessa. I övrigt behöver rättsväsendets sunda förnuft höjas i kombination med en utveckling av en nutida syn på män som moderna samhällsmedborgare med förmåga att ta ansvar för och veta om den han vill ha sex med också vill det eller inte. Väljer han att våldta bör samhället i enlighet med lagen straffa den kriminella handlingen. Detta skulle också visa på en modern syn och respekt för kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Att rättsväsendet år 2016 friar män som våldtar kvinnor på grund av invändningar om sexsomni visar tydligt att det behövs kraftiga förändringar omgående.

Zandra Kanakaris, ordförande Unizon
Olga Persson, generalsekreterare Unizon