Vi måste förbereda oss på att våldet kommer öka

27:e mar 2020

Nu behövs samlade insatser för att hindra att mäns våld mot kvinnor och barn ökar. I krisens spår ser vi ett stort behov av beredskap både i det akuta skedet och långsiktigt för framtiden, skriver Zandra Kanakaris och Olga Persson, Unizon.

 

Debatt i Altinget 27 mars 2020

Spridningen av coronaviruset och dess samhälleliga konsekvenser kommer att ha allvarlig påverkan på livet för kvinnor och barn. Hemmet är ofta brottsplatsen för mäns våld i relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuella övergrepp på barn.

Förövaren använder smittskyddsåtgärder för att utöva ytterligare våld, makt och kontroll. Tillgång till stöd och skydd är livsviktigt när isolering och begränsningar i umgänge, arbete, skolgång och fritid är ett faktum.

"Stöd blir mindre prioriterat"
Rapporter från Kina visar det vi redan vet, att våld och övergrepp är en konsekvens av kris. FN och UN Women har erfarenhet av att våldet mot kvinnor ökar under liknande situationer, till exempel under ebola- och zikakriserna.

I hälsokriser, i ekonomisk kris, i krig och konflikt, ökar mäns benägenhet att utöva våld samtidigt som hjälp och stöd blir mindre tillgängligt och prioriterat, speciellt när kvinnor inte är beslutsfattare i krisförhandlingar och experter på våld inte är inblandade när viktiga beslut fattas.

Stöd från flera
Vi måste förbereda oss på att våldet kommer öka. Kvinnor och barn som utsätts för mäns våld behöver både det offentligas stöd och särskilda specialistverksamheter, som kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna.

Behövs fler än smittskyddsexperter
I denna allvarliga situation finns det ingen som har alla svar. Fler experter än smittskyddsexperter behövs när samhällets åtgärder mot virusspridningen beslutas. Här är våra krav på de politiker som just nu arbetar dag och natt med de viktiga prioriteringar som måste göras:

 • Flexibel och tillräcklig finansiering till kvinno- och tjejjourerna: Den finansiering som i dag finns tillgänglig i form av statsbidrag, kommunala bidrag och olika myndigheters riktade bidrag måste säkras till de organisationer som är experter på våld mot kvinnor och barn.
 • Dessa anslag måste nu vara särskilt flexibla och vi måste få förtroendet att använda resurserna till det som är viktigast i en nationell kris. Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR), måste ge riktlinjer för att kommuner ska stödja jourernas krisberedskap. Arbetet med stöd och skydd till kvinnor och barn måste i viss mån organiseras om och vi kräver lyhördhet för de justeringar som behöver göras.
 • Regering, kommuner och regioner måste definiera jourernas verksamhet som samhällsviktiga verksamheter och de som arbetar på jourerna som ett samhällsbärande yrke: Använd de kunskaper och expertresurser som finns i den organiserade jourrörelsen i beslutsfattande organ.
 • Informationssatsning om konsekvenserna av de insatser som görs för att stoppa smittspridningen: När människor uppmanas att hålla sig hemma minskar möjligheten för omgivningen att agera vid oro och för våldsutsatta att söka stöd.
 • Särskild information på flera olika språk måste riktas till de särskilt utsatta grupperna. Informationen måste särskilt betona att rådande lagstiftning och rättigheter gäller även i en krissituation.
 • Särskild satsning för att förhindra förövare att utöva våld: De insatser som finns för att upptäcka förövare måste intensifieras. Våld är ett brott och varje individ som väljer att utsätta andra för våld är ansvarig för våldet. Stress, oro eller en ekonomiskt pressad situation är aldrig en ursäkt.
 • Jämställda resurser och jämställd representation i beslutsfattande positioner: Kvinnor drabbas oproportionerligt av smittspridningen. Två tredjedelar av alla inom hälso- och sjukvården är kvinnor, i många omsorgsyrken är det ännu fler. En pandemi drabbar även kvinnors ekonomiska möjligheter att lämna en våldsam man och försörja sig själv.
  "Vi skalar upp"
  Vi kräver en samlad strategi för arbetet för kvinnors rättigheter och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Situationen förändras just nu från dag till dag men våldet fanns redan innan coronakrisen.

Våra verksamheter håller öppet som vanligt, vi skalar upp och vi flyttar resurserna dit de behövs mest. Det ligger stora utmaningar framför oss alla och vi behöver arbeta tillsammans för att rädda liv.