Ny reglering måste leda till att kvinnor och barn beviljas skydd

27:e okt 2023

Ny reglering av skyddat boende måste leda till att kvinnor och barn beviljas skydd - inte till att kommuner stänger kvinnojourers boenden med hänvisning till regleringen. Unizon kommenterar kommande lagförslag.

Ett par kvarglömda skor i hallen från ett av de barn som fått en trygg plats att bo på efter att ha tvingats fly sitt eget hem – det är vad som kvarstår när Södertälje kommun använder kommande lagstiftning som argument för att stänga ned kvinnojourens skyddade boende.

Igår meddelade jämställdhetsminister Paulina Brandberg och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att regeringen lägger fram propositionen ”Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende” med bland annat en tillståndsplikt för skyddat boende.

Unizon kommenterar:

”För att höja kvaliteten och få bort oseriösa aktörer som saknar kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn tror vi att en tillståndsplikt för skyddat boende kan hjälpa - om den utformas och följs upp på rätt sätt. Det är oerhört viktigt vilka krav som ska ställas och att kraven utgår från kvinnornas och barnens behov.

Vi ser en stor risk för att de kostnadsökningar som detta innebär för placerande kommuns socialtjänst kommer innebära att färre kvinnor får tillgång till det stöd och skydd de har rätt till. Regeringen måste noga följa hur denna förändring påverkar kvinnors och barns möjlighet att få komma till en trygg plats där det finns kunskap, stöd och skydd”, säger Olga Persson, ordförande för Unizon.

Kvinnojourernas unika kompetens och livsviktiga arbete måste ges långsiktiga avtal. I Södertälje ser vi hur kommunen gör tvärtom och använder lagstiftningen för att stänga ned Kvinnojouren Annfrids skyddade boende.

  • Fler kvinnor måste beviljas skyddat boende och barn till kvinnor som beviljas skyddat boende måste alltid beviljas skyddat boende med mamma, barn får inte riskera att lämnas kvar hos förövaren.
  • Barn måste få leva fria från våld. Att barn som bor på skyddat boende med sin mamma tvingas till umgänge med en våldsam pappa, som är själva anledningen till att de behöver leva skyddat, måste få ett stopp. Därför är det ett måste att regeringen tydliggör i propositionen att umgänget automatiskt stoppas under tiden i skyddat boende.

Fyra viktiga punkter:

🔸 Kvinnor och barn måste få likvärdigt skydd och stöd över hela landet – vi ser idag hur kommunerna inte fullföljer gällande socialtjänstlag och att färre kvinnor beviljas placering på skyddat boende. Hur ska ytterligare byråkrati och administration för en oerhört starkt belastad socialtjänst lösa problemet att kvinnor inte får stöd och skydd varken i det akuta eller långsiktiga skedet? Ökade resurser kommer att krävas, för kostnaderna för landets redan hårt belastade kommuner kommer att öka.

🔸 På Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer har barn och unga varit egna rättighetsbärare sedan 1996, det är själva grunden i vår verksamhet. Kvinnojourerna har ännu inte det juridiska ansvaret för barnen som följer med sin mamma till jouren. Trots det är det i praktiken kvinnojourerna som tar hela ansvaret för barnens stöd, skydd, meningsfulla fritid, skolgång och långsiktiga bostad. På jourerna finns anställda barnansvariga och verksamhet för barnen.

🔸 Kvinnor och barn måste få leva trygga och fria från våld. För att kvinnor ska kunna lämna våldsamma män måste fler kvinnor beviljas insatsen skyddat boende, tillsammans med sina barn. Förövare måste hållas ansvariga för sina brottsliga handlingar.

🔸 Unizon arbetar för att de medlemsjourer som vill söka tillstånd för att bedriva skyddat boende enligt en reglering i socialtjänstlagen ska kunna kvalificera för det. Förbundet arbetar samtidigt för att alla delar av våra verksamheter på alla former av jourer ska resurssättas och hålla hög kvalitet - skyddat boende, öppet stöd och rådgivning, förebyggande arbete, påverkansarbete och kunskapsspridning.

Läs gärna hela Unizons remissvar gällande detta här!