Unizons kongress 2023

23:e apr 2023

Den 22-23 april samlades Sveriges största folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld för att demokratiskt besluta om förbundets framtid, på Unizons kongress.

Över 100 representanter från Unizons 140 medlemsorganisationer deltog på kongressen som 2023 hölls i Stockholm. Kongressen är Unizons högst beslutande organ och det är kongressen som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och inriktningsplan. Olga Persson, ordförande Unizon, och Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon, välkomnade till kongressen tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer som skickat en hälsning.

- Tack för allt meningsfullt utbyte vi haft min första tid som justitieminister! Er otålighet kommer ibland i otakt med politikens långsamhet men jag vill understryka betydelsen av utbytet mellan politiska beslutsfattare och den kunskap, erfarenhet och driv som finns hos er idéburna, sade Gunnar Strömmer, justitieminister Moderaterna.

Start för kongresshandlingar
Unizons ordförande Olga Persson klubbade igång kongressen. Gertrud Åström valdes till mötets ordförande och Malin Persson till mötessekreterare.

Röstlängden fastställdes till 60 ombud, justerades senare till 61. Madeleine Svensson och Madeleine Dahlgren valdes till justerare. Till rösträknare valdes Therese Jacobsson och Sara Blixt.

Mäns våld mot kvinnor en ständigt pågående pandemi
2022 var, som alla år, ett aktivt år för Unizon och medlemsorganisationerna, vilket syntes i genomgång av Unizons verksamhetsberättelse.

I februari lanserades kampanjen Oslagbart läge. Rätten till en bostad är grundlagsskyddad, liksom barns rätt att leva fria från våld, kampanjerna Oslagbart läge och Stoppa tvångsumgänge gjorde avtryck nationellt och lokalt. Unizon fortsätter arbetet med frågorna, som är fokusfrågor ihop med att värna de idéburna kvinnojourerna och tjejjourerna – kvinnors och barns liv är ingen vara på en marknad.

- Oavsett kommande lagförslag om tillståndsplikt och andra lagstiftningar ska Unizons jourer vara det bästa stödet för våldsutsatta kvinnor och barn, sade Olga Persson, ordförande Unizon.

Under året hade Unizon en mängd samarbeten med stora fackförbund som IF Metall, TikTok, Lindex, Acne och många fler.

- En ambition med våra samarbeten är att det ska generera mervärde för våra lokala medlemsorganisationer, inte bara pengar utan framförallt nya kontakter och nya arenor, sade Olga Persson, ordförande Unizon.

Många jourer firade under året 40 år, det är inte många företag och organisationer som funnits så länge. Tillsammans firade de jourer som fyllde jämt 300 års arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon är en stark och växande rörelse, under året antogs flera nya medlemsorganisationer och antalet medlemmar i Unizons medlemsjourer ökade. Under 2022 hade Unizons medlemsjourer 10 070 medlemmar, varav 2 708 var aktiva medlemmar. Att jämföra med 9 680 medlemmar 2021 och 7 723 medlemmar 2020.

Unizon ökade under året på sociala medier, påverkade politiken och fortsatte förändra livet för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Kongressen godkände och lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Resultat- och balansräkning fastställdes.  Revisorernas berättelse godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Motioner

Falkenbergs kvinnojour motionerade om bostad till våldsutsatta kvinnor och barn och att Unizon ännu tydligare ska verka för att, i samhällsdebatten om våldsutsatta kvinnors rätt till egen bostad, förtydligar bostadsproblematiken kring de kvinnor som placeras utanför hemkommunen. Styrelsen svarade och berättade om det pågående arbetet
”I Unizons uppmärksammade kampanj och upprop “Oslagbart läge” fastslår förbundet att en reformering av den nationella bostadspolitiken är nödvändig för att nå målet om att våldsutsatta kvinnor och barn aldrig ska behöva välja mellan hemlöshet och våld. Ett av de politiska krav som Unizon driver på området är att kommunerna behöver samarbeta mer om bostadsbyten över kommungränserna och ta fram snabba, flexibla lösningar så att barn kan behålla sina rutiner” och med det ansåg kongressen motionen besvarad.

Järfälla kvinnojour motionerade om en gemensam mall för kvalitetsledningssystem tillgängligt för Unizonanslutna jourer att bygga vidare på. Styrelsen svarade att ”Unizon har sedan en tid tillbaka börjat utveckla mallar som kommer finnas tillgängliga på intranätet. Målet är att ge Unizons jourer möjlighet att utifrån dessa färdigställa sitt eget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” och uppmuntrade jourerna att också samverka med jourer i sin närhet.

Flera jourer lyfte att de ville ha mallar, och med styrelsens svar ansåg kongressen motionen besvarad.

Årsavgifter beslutades enligt styrelsens förslag, och att medlemsjourens avgift som tidigare baseras på medlemsjourens omsättning.
1) omsättning 0–1 mnkr                      1000 kr
2) omsättning 1–5 mnkr                      3000 kr
3) omsättning 5 mnkr eller mer        5000 kr


Val av förtroendeposter

Kongressen valde enligt valberedningens förslag:
Margaretha Olofsson, Kvinnojouren Mira, kassör för två år (omval)
Vivianne Almstedt, ledamot för ett år (nyval)
Marie Ekman, Kvinnohuset Tranan, ledamot för två år (omval)
Else-Marie Larsen, Helsingborgs kvinnojour, ledamot för två år (omval)
Emmelie Rutström, Tjejjouren Luleå, ledamot för två år (omval)
Camilla Skyttman, Kraftbyrån, ledamot för två år (omval)

Styrelsen består sedan 2023-04-22 av:
Olga Persson, förbundsordförande, Kvinnojouren Liljan, Tierp
Margaretha Olofsson, Kvinnojouren Mira, kassör
Vivianne Almstedt, STHLM Väst tjej- och kvinnojour, ledamot
Marie Ekman, Kvinnohuset Tranan, Skövde, ledamot
Else-Marie Larsen, Kvinnojouren Helsingborg, ledamot
Cecilia Nilsson, Familjefridsjouren Höganäs, ledamot
Emmelie Rutström, Tjejjouren Luleå, ledamot
Camilla Skyttman, Kraftbyrån, Huddinge, ledamot
Marie Unander-Scharin, Kvinnojouren Sigtuna, ledamot

Revisorer, revisorsersättare, verksamhetsrevisor, verksamhetsrevisorsersättare och val av ledamöter till valberedningen valdes enligt valberedningens förslag, och arvoden fastslogs enligt valberedningens förslag.

Verksamhetsplan 2023 och Inriktningsplan 2023-2025 fastslogs.

- Våra medlemsföreningar erbjuder en verksamhet av jämn och hög kvalitet, och vi fortsätter vårt arbete med kunskapsspridning och påverkansarbete om mäns våld mot kvinnor, unga och barn, sade Olga Persson, ordförande Unizon.

Kongressen 2024 hålls 20-21 april och Kvinnojouren Viktoria i Halmstad och Kvinnojouren Amanda och Kvinnojouren Fyren, Gotland, anmälde intresse att stå värd för kongressen.

 

Nya medlemmar:

Unizon välkomnade under kongressen två nya medlemmar i förbundet:

Kvinno- & tjejjouren Fyren på Gotland.

Bojen i Göteborg – Förening för barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet.

 

Idépris

Unizons förbundsstyrelse delade sedvanligt ut Unizons idépris, i år delades tre idépris på 25 000 kronor vardera ut till:

Kvinnocenter Tensta-Hjulsta – Denna verksamhet ger kvinnor en plats för nya erfarenheter, en plats för att träffa andra kvinnor, en plats för möten, en plats för samtal och en plats för erfarenhetsutbyte. De jobbar för att bryta kvinnors isolering och segregering. De ger kvinnor en plats för delaktighet.

Agera Kvinnojour – Genom film och rapport belyses att det inte räcker att lämna en relation för att våldet ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor fortsätter. Processen efter är lång. De visar detta genom att kvinnor de mött i skyddat boende och i samtalsmottagningen får berätta med sina egna ord, ofta för första gången, hur våldet verkligen såg ut. Denna gång utan rädsla för vad deras ord kan ge för repressalier. Detta kan på ett nytt sätt lyfta samhällsdebatten om det eftervåld kvinnor utsätts för.

Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar – Vi alla vet hur otroligt viktigt det våldsförebyggande arbetet med barn och unga är och fritiden likaså. För att citera ”Hur är vi med varandra och vilka förebilder vill vi vara? Mod, kunskap och trygghet är ledorden.” Unizons Idépris går till #sabbastämningen som är ett samarbete mellan Kalmar FF och Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar.