Unizons krav för kvinnors och flickors trygghet

30:e jun 2022

Mäns brottslighet mot kvinnor måste upp på den högsta politiska dagordningen – och stanna där!

Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man och var fjärde ung tjej uppger att hon utsatts för sexualbrott föregående år. Antalet anmälda fall av misshandel mot kvinnor och flickor ökar över tid, medan anmälda misshandelsbrott mot pojkar och män minskar. Hela samhället behöver ta krafttag för att freda kvinnor och flickor. En kvinna dödad i sin egen säng måste generera samma kraftfulla politiska satsningar som en man skjuten på gatan av en annan man. Mäns brottslighet mot kvinnor måste upp på den högsta politiska dagordningen – och stanna där!

Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet och våld

Varje år blir tusentals kvinnor och barn hemlösa på grund av mäns våld. De måste då hitta en ny bostad. Endast 56 av 290 kommuner ger förtur till våldsutsatta kvinnor. Ofta är de enda alternativen efter tiden på skyddat boende dyra, tillfälliga och osäkra boendelösningar – eller att återvända till förövaren. Sverige behöver en bostadspolitik för våldsutsatta kvinnor och barn.

Unizons krav:

  • Kommuner och privata bostadsaktörer måste bygga fler lägenheter och sänka inkomstkraven så att våldsutsatta kvinnor enklare kan få en ny bostad.
  • Ge våldsutsatta kvinnor förtur till bostäder – både i kommunala och privata bostadsbolags kösystem.
  • Socialtjänsten i varje kommun måste bevilja placeringar på kvinnojourernas idéburna, icke vinstdrivande skyddade boenden i ökad utsträckning.

Barns tvångsumgänge med förövare måste upphöra

Jämställdhetsmyndighetens granskning av 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge bekräftar vad Unizon och många med oss lyft länge – samhället skyddar inte barn från våld. I 64 procent av fallen framkom uppgifter om våld och övergrepp, men domstolarna har bortsett från uppgifterna och ansett att barnet ändå ska träffa förövaren. Barn är de enda brottsoffer som tvingas fortsätta träffa sin förövare. 9 av 10 barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. 9 av 10 får också bestående psykiska men.*

Unizons krav:

  • Barn ska aldrig tvingas till umgänge med en förälder som är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället, som exempelvis kontaktförbud eller skyddade personuppgifter.
  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet.

* Umgänge - för barnets bästa? Rapport från Unizon, baserad på Sifoundersökning genomförd av Kantar Public.

Kvinnors och barns liv är ingen vara på en marknad

Socialstyrelsens kartläggning från 2020 visar att andelen privata, vinstdrivande aktörer har ökat från 8 procent till 37 procent på 7 år. Samtidigt ser vi att kvinnor och barn inte får det stöd och skydd de har rätt till. Idéburna icke vinstdrivna jourer som i över 40 år drivit på Sveriges arbete för kvinnofrid och kvinnors rättigheter måste värnas och inte konkurrensutsättas. Den enda vinst jourerna gör är samhällsvinst.

Unizons krav:

  • Socialtjänsten i landets kommuner måste bevilja och bekosta placeringar på skyddat boende. Att bo i skyddat boende kostar pengar för kommunen och det måste få kosta pengar.
  • Långsiktig finansiering och permanenta statsbidrag till hela jourernas verksamheter – för stöd, skydd, prevention och påverkan.
  • Främja arbete mellan offentliga aktörer och jourer genom IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap.

 

Tillsammans räddar vi liv!

Vi vet att mäns våld mot kvinnor är en ständigt pågående pandemi, för vi arbetar mot den varje dag. Vi vet också att vi i Sverige är många som tycker att kvinnors och barns liv är viktiga. Kvinnor är hälften av Sveriges befolkning. Våra röster räknas. Kvinnors liv är lika mycket värda som mäns liv. Unizon uppmanar därför politiker och makthavare att fortsätta lyfta frågan, att inte låta engagemanget synas först då allt är försent och kvinnor redan mördats. Unizon finns här med vår kompetens och samarbetar gärna! Tillsammans ser vi till att mäns våld mot kvinnor kommer upp på den högsta politiska dagordningen - och stannar där!

Olga Persson, förbundsordförande

Läs Unizons krav för kvinnors och flickors trygghet här

Unizons politiska krav

1.3MB