Ett steg på vägen – ny rapport om kommunernas förebyggande arbete mot mäns och killars våld

06:e nov 2020

Idag släpps rapporten Ett steg på vägen, en undersökning av Sveriges kommuners våldsförebyggande arbete. 191 kommuners svar visar att arbetet går framåt, men att mer behöver göras för att nå Sveriges nationella mål att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon haft en relation med och det anmäls i snitt en våldtäkt i timmen, dygnet runt året om. I Stockholmsenkäten 2020 svarar åtta procent av tjejerna i årskurs två på gymnasiet och fem procent i årskurs nio att de blivit tvingade till sex. Det är en fördubbling sedan 2016 och det högsta uppmätta värdet sedan undersökningen startade 2002. Nära var tionde kille svarar att han blivit rånad. Det säger sig självt att kommunerna måste ta det våldsförebyggande arbetet på allvar och att arbetet måste börja tidigt, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Våldsförebyggande arbete är brottsförebyggande arbete

2014 gjorde Unizon en kartläggning över kommunernas våldspreventiva arbete. Sedan dess har det våldspreventiva arbetet utvecklats och Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har antagits av regeringen.

9 av 10 kommuner arbetar förebyggande

2020 års undersökning visar att arbetet går långsamt framåt, andelen kommuner som bedriver förebyggande arbete mot våld är högre år 2020 jämfört med 2014 års undersökning. Enbart 13 procent av kommunerna uppger att de inte bedriver förebyggande arbete alls 2020. I 2014 års undersökning var den siffran nära 20 procent.

– Regeringens 10-åriga strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor slår fast att ’Alla barn och unga ska nås av våldsförebyggande insatser’. Det är en avgörande ambition om vi vill förebygga mäns och killars våld. Det är glädjande att fler arbetar förebyggande 2020, vi hoppas att den tiondel kommuner som idag inte arbetar förebyggande kan hitta inspiration i denna rapport och från andra kommuners arbete, säger Alán Ali, ordförande MÄN.

Pandemins påverkan på arbetet mot mäns våld

Socialtjänst, polis och civilsamhället har larmat om att mäns våld mot kvinnor och barn ökat till följd av konsekvenserna av pandemin. Trots det uppger många kommuner att de inom ramen för kommunens verksamhet inte sett någon ökning av våld men bedömer att fler kommer att söka stöd längre fram. Kommunerna uppger, trots smittskyddsinsatser som haft stor påverkan på samhället, att det förebyggande arbetet endast påverkats i liten omfattning. Fler kommuner uppger att arbetet förbättrats än att det försämrats.

– Vi har en annan bild och ser med oro på att våra uppdrag och samarbeten blivit inställda eller framflyttade på obestämd tid när det våldsförebyggande arbetet satts på paus. Just nu är det förebyggande arbetet som allra viktigast. När hela världen håller andan inför pandemins kommande faser när konsekvenserna blivit synliga finns det inte utrymme att vänta. Kommunerna måste hålla i det förebyggande arbetet i samverkan med civilsamhället och alla som utsätts måste få stöd och hjälp, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Resultat i korthet

  • Andelen kommuner som bedriver förebyggande arbete är högre 2020 jämfört med 2014 års undersökning. Enbart 13 % av kommunerna uppger att de inte bedriver förebyggande arbete 2020 jämfört med nära 20 % av kommunerna 2014.
  • 1 av 10 kommuner uppger att de inte bedriver något förebyggande arbete.
  • 63 % av kommunerna genomför insatser som på något sätt försöker förändra etablerade föreställningar om genus och skapa mer jämställda relationer mellan kvinnor och män.
  • Det är dock bara drygt var tionde som uppger att samtliga förebyggande insatser syftar till att förändra synen på genus. Drygt var tionde kommun anger att inga av de förebyggande insatserna har en genusförändrande ansats.
  • Endast drygt hälften av kommunerna uppger att de har en skriftlig strategi för det förebyggande arbetet. Resultaten har inte förändrats sedan 2014 års undersökning. Tre av tio svarar att de inte har en strategi, och resterande 20% är osäkra eller ger inget svar.
  • Tre av tio kommuner svarar att de inte utvärderar de förebyggande insatserna som genomförs alls.
  • Kommunerna använder sig av flera olika samarbetsparters och kunskapskällor i sitt arbete. Länsstyrelsen har viktiga roller i båda dessa avseenden. Andra viktiga aktörer är kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer runt om i landet, andra kommuner, SKR och Jämställdhetsmyndigheten. 87 kommuner anger kvinno- tjej och ungdomsjourerna bland de tre främsta samarbetspartnerna.
  • Mer personal och ökade ekonomiska resurser är de faktorer kommunerna anger skulle kunna hjälpa dem att utveckla det förebyggande arbetet.
  • Flertalet kommuner uppger att våldet i nära relationer har ökat till följd av Covid-19-pandemin. Flera kommuner uppger att de, trots att de inom ramen för kommunens verksamhet inte sett någon ökning av våldet, ändå bedömer att behoven kommer öka när samhällets och myndigheternas restriktioner släpper.

Om rapporten: 

Rapporten har tagits fram inom ramen för MÄN:s EU-finansierade projekt Livscykeln, där Unizon är partnerorganisation. En enkät skickades under sommaren 2020 ut till kommunerna. 191 kommuner har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 66 procent. Det har inte gått att identifiera några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten. Den sammantagna bedömningen är att resultaten ger en relevant bild av kommunernas ambitioner och insatser inom det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer. Flera av frågorna ställdes i en motsvarande undersökning som genomfördes 2014. I och med att svarsfrekvens och deltagande kommuner skiljer sig åt bör jämförelser göras med försiktighet. I 2020 års granskning görs därför generella trendjämförelser med tidigare års resultat.

För mer information, intervjuförfrågningar och enskilda kommuners svar kontakta:

Vesna Prekopic, pressekreterare Unizon: vesna.prekopic@unizon.se
073 500 97 37
Nina Ljungberg, pressekreterare Unizon: nina.ljungberg@unizon.se
073 924 34 92
Clara Lee Lundberg, presskommunikatör MÄN: clara.lee.lundberg@mfj.se
070 517 82 77

Om Unizon: 

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om hur våld, kön, genus och makt hänger ihop. 2019 hade jourerna över 121 000 stödkontakter, framförallt med kvinnor och tjejer som utsatts för mäns våld. Besök oss på www.unizon.se

Om MÄN: 

MÄN är en ideell organisation som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld. Besök oss på www.mfj.se