Kvinnofridsbarometern 2023 rankar kommunernas kvinnofridsarbete

07:e feb 2024

För fjärde gången toppar Trollhättan listan på kommunernas kvinnofridsarbete, tvåa kommer Lidköping. I botten ligger Åtvidaberg och Hylte när Unizon rankar kommunernas kvinnofridsarbete. Totalt finns mycket att önska av ambitionsnivå och verksamhet i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

I Kvinnofridsbarometern 2023 rankar Unizon för femte gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Resultatet: kvinnofridsarbetet i många av landets kommuner är ostrukturerat och oprioriterat. Lagstiftning och föreskrifter finns men efterlevs inte, vilket leder till ett ojämlikt stöd över landet, en rättsosäkerhet för brottsoffren våldsutsatta kvinnor och barn.

– Mäns våld mot kvinnor och barn är inget nytt påfund och lagstiftningen är tydlig med kommunernas ansvar. Det är oacceptabelt att ett så stort samhällsproblem som är politiskt prioriterat visar så allvarliga brister år efter år. Nu måste bristerna vara grund till förbättring, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Uteblivna utvecklingsmedel påverkar kvinnofridsarbetet – sju av tio bedömer stor påverkan
Några områden där framsteg gjorts sedan Kvinnofridsbarometern 2015 är kommunernas möjlighet att ge stöd till särskilt sårbara grupper, det förebyggande arbetet, beteendeförändrande insatser för förövare och i organiseringen av arbetet där en större andel kommuner idag har den viktiga funktionen kvinnofridssamordnare. Framsteg som kan hotas av stram ekonomi och uteblivna utvecklingsmedel. Utvecklingsmedel ämnade att stötta upp kommunernas arbete mot våld i nära relationer började delas ut i mitten av 2000-talet. 2022 delade Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen ut stöd om 85,5 miljoner. 2023 drogs medlen in.

Sju av tio kommuner bedömer att de uteblivna utvecklingsmedlen kommer få mycket stor eller ganska stor påverkan på kommunens förutsättningar. Flera kommuner nämner att det framförallt begränsar kompetensutveckling och fördjupad fortbildning. Andra nämner att verksamhetsutvecklingen hotas, och någon pekar på att det kommer att bli svårt att upprätthålla den basala grundläggande nivån i arbetet när stödet försvinner.

– Det finns en risk att kvinnofridsarbetet stannar av vilket vore förödande för kvinnor och barn runt om i landet.  Mäns våld mot kvinnor och barn är kriminella handlingar, barn och kvinnor är brottsoffer som måste få det skydd och stöd de har rätt till och förövare hållas ansvariga. Arbetet måste gå framåt, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

 

Urval av granskningens resultat:

  • Hälften av kommunerna saknar analys av hur många i kommunen som är utsatta för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation och vilket behov av stöd och skydd som finns och bryter, precis som tidigare år, mot Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer.
  • Stöd till barn brister – trots stärkt lagstöd. Var fjärde kommun beviljar inte insatser för barn om inte båda vårdnadshavarna godkänner, trots att lagen har ändrats så att detta är möjligt. Barn ska inte behöva vänta på krisstöd för att den vårdnadshavare som är misstänkt för våldsbrott vill förhindra detta. Skolplikt råder men sex av tio kommuner saknar rutiner för att säkra skolgång för barn i skyddat boende. Ett par kommuner uppger att de saknar särskild kompetens eller verksamhet som kan garantera stöd och skydd för barn som upplevt våld, detta trots att barns ställning som brottsoffer med rätt till stöd när de hört eller sett pappas våld mot mamma är lagstadgat.
  • Nära fyra av tio kommuner saknar rutiner för att ge stöd i att få tillgång till permanent bostad efter våldsutsatthet. Ett eget nytt hem fritt från våld är en förutsättning för kvinnor att kunna starta om sina liv efter att ha lämnat en våldsam man. Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar att ingen av de kvinnor som mördades mellan 2018-2021 hade fått hjälp med annan stadigvarande bostad. 64 % av kommunerna svarar att de ger våldsutsatta kvinnor stöd i att få tillgång till permanent bostad enligt rutin. Jämfört med den första Kvinnofridsbarometern 2015 har det skett en försämring, då uppgav 74 % att de gav stöd.
  • Sju av tio kommuner har kvinnofridssamordnare. En framgångsfaktor och förbättring jämfört med tidigare år. Nära nio av tio kommuner säkerställer att alla medarbetare inom socialtjänsten har grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. Samtidigt saknar var tionde kommun helt funktion för kvinnofridsarbete.
  • Sju av tio kommuner har under de senaste två åren genomfört regelbundna aktiviteter i syfte att förändra attityder till våld och genus. Resultaten pekar på att kommunerna har blivit bättre inom området. Nära nio av tio uppger genomför särskilda åtgärder för att motivera förövare att delta i beteendeförändrande insatser. Något de numera är ansvariga för. Här har en förbättring skett framförallt de senaste åren.
  • Fler har särskild kompetens. Andelen kommuner som har särskild kompetens eller verksamhet som garanterar att särskilt speciellt sårbara grupper kan få rätt stöd är högre idag jämfört med tidigare undersökningar.

 

Rankingen

Kommuner topp 10

 

 

 

 

 

 

Kommun

Län

Ranking
2023

2021

2019

2017

2015

Trollhättans stad

Västra Götaland

1

1

1

1

6

Lidköpings kommun

Västra Götaland

2

40

62

*

*

Växjö kommun

Kronoberg

3

*

12

3

2

Eskilstuna kommun

Södermanland

3

2

100

55

*

Västerås stad

Västmanland

3

3

*

10

11

Kristianstads kommun

Skåne

6

3

*

5

6

Göteborgs stad

Västra Götaland

6

7

5

*

69

Karlstads kommun

Värmland

8

5

4

11

9

Hudiksvalls kommun

Gävleborg

9

135

22

42

46

Sundbybergs stad

Stockholms län

10

30

40

97

34

 * deltog ej
Kommuner på samma plats har lika många poäng i rankingen.

 

Kommuner botten 10

 

 

 

 

 

 

Kommun

Län

Ranking
2023

2021

2019

2017

2015

Östhammars kommun

Uppsala

156

*

112

*

*

Höörs kommun

Skåne

156

*

*

123

*

Vaggeryds kommun

Jönköping

156

*

*

*

*

Fagersta kommun

Västmanland

159

62

50

93

54

Svedala kommun

Skåne

159

165

129

50

187

Bromölla kommun

Skåne

161

143

*

*

113

Munkedals kommun

Västra Götaland

162

*

*

*

*

Avesta kommun

Dalarna

163

135

*

*

173

Hylte kommun

Halland

164

111

*

120

176

Åtvidabergs kommun

Östergötland

165

183

*

*

108

 

Om Kvinnofridsbarometern
Kvinnofridsbarometern bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner. 168 kommuner har besvarat enkäten. Kommuner från såväl storstadsregioner som landsbygd ingår och den geografiska spridningen över Sverige är god. Några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten har inte kunnat identifieras och både stora och små kommuner har deltagit. 165 av kommunerna har svarat på minst 12 av de totalt 17 frågorna och har rangordnats utifrån de poäng de erhållit på respektive fråga.

Det är inte samma kommuner som svarat på Kvinnofridsbarometern 2023 som i Kvinnofridsbarometern 2021, 2019, 2017 och 2015 därför gör vi i Kvinnofridsbarometern 2023 en generell trendjämförelse. Kvinnofridsbarometern gjordes första gången 2015 och görs sedan dess vartannat år. Hela rapporten finns att ladda ner på Unizons hemsida, inklusive kommunspecifika länkar.

För intervjuer med förbundsordförande Olga Persson eller för kontaktuppgifter för intervjuer med lokala jourer kontakta: Nina Ljungberg, pressekreterare Unizon, nina.ljungberg@unizon.se eller 073 924 34 92.

Om Unizon
Unizon samlar över 140 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar. 2022 hade Unizons jourer nära 195 000 stödsamtal. Besök oss på www.unizonjourer.se

 

Resultat 2023

I Kvinnofridsbarometern 2023 rankar Unizon för femte gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Läs mer här