Statistik för pandemiåret 2020 - högt söktryck på Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer

18:e mar 2021

Coronaeffekt på Unizons jourer: Högt söktryck på kvinno- och tjejjourernas stöd samtidigt som antalet nätter i skyddat boende minskar. Under 2020 hade Unizons kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp över 138 500 stödkontakter. Det är ett fortsatt stort behov av stöd under pandemiåret 2020.

Unizons medlemsorganisationers stödkontakter har ökat markant de senaste fyra åren, från drygt 92 400 år 2017 till över 138 500 år 2020. Det är en ökning på 50 procent. Nytt för 2020 års statistikenkät är att vi även frågat om stödkontakter som skett via sms, dessa stod för totalt 19 248 kontakttillfällen.

Kvinnojourernas boende: Markant minskning i antalet dygn kvinnor bor i ett av kvinnojourernas skyddade boende


Kvinnojourerna hade 92 975 stödkontakter och stöttade 23 009 personer. 90 procent av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var fysiskt och psykiskt våld, samt frågor om vårdnad, boende och umgänge.

På de 72 kvinnojourerna som erbjuder boende som svarade på 2020 års statistikenkät bodde, 1 042 kvinnor, 969 barn, 18 män och 2 transpersoner. Kvinnor bodde i snitt 55 dygn på kvinnojourernas boenden, vilket är en markant minskning jämfört med 63 dygn år 2019 och 66 dygn år 2018. Antalet dygn som kvinnor bott i boendena har således minskat med 17 procent på 2 år trots att bostadssituationen är fortsatt svår och våldsutsatta kvinnor inte fått det enklare att få en permanent bostad.

Tjej-/ungdomsjourer samt specialiserade jourer = Sveriges största aktör för stöd på nätet

Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp hade 45 562 stödkontakter under 2020, varav 29 550 rörde stöd på nätet. Jourerna stöttade över 12 159 personer.

De vanligaste ämnena stödsökande kontaktade en tjejjour eller ungdomsjour om var psykisk ohälsa, frågor om kropp, sex och relationer samt våldtäkt eller sexuella övergrepp av en bekant. De allra flesta som sökte stöd var flickor och tjejer under 18 år. För de jourer som är specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp var kontaktorsaken fokuserad till övergreppet som oftast hade begåtts av en familjemedlem eller bekant.

– Unizons statistik visar precis som kriminalstatistiken att barn och kvinnor har varit mycket utsatta under pandemiåret 2020. Trots att de flesta människor har ändrat sitt beteende i pandemin så har män som utövar våld inte upphört med att utöva våld. Kvinnor och barn är riskgrupper, bara i egenskap av att vara kvinnor och barn i ett samhälle i kris. Det syns i de stödkontakter våra jourer rapporterat om. Det är oroväckande att vi i årets statistik ser att fler kvinnor har sökt hjälp hos våra kvinnojourer, men att de stannat färre nätter i boendet än tidigare. Det är kommunernas ansvar att se till att kvinnor och barn får komma till en trygg plats där det finns kunskap och stöd när de behöver lämna sitt hem för att en man utsätter dem för våld, säger Olga Persson, Unizons ordförande.

Om statistiken


Statistiken för 2020 bygger på enkätsvar från 121 av Unizons över 130 medlemsföreningar, den verkliga siffran är alltså något högre. Av de svarande är 84 kvinnojourer, 30 tjej- och ungdomsjourer samt 7 jourer specialiserade att arbeta mot sexuella övergrepp. Statistiken kring kvinnojourernas boende bygger på enkätsvar från 72 av Unizons kvinnojourer med boende.

Stödkontakter årsvis (avrundat till närmaste hundratal)
2020 – 138 500 stödkontakter
2019 – 121 600 stödkontakter
2018 – 108 000 stödkontakter
2017 – 92 400 stödkontakter

För frågor, intervjuförfrågningar och kontakt med lokala jourer:
Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92, eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se eller 073-500 97 37.


Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se