Ett steg på vägen

06:e nov 2020

En undersökning av kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Att få leva ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet. I varenda kommun, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, finns det människor, främst män och killar, som hotar, misshandlar, våldtar och kränker kvinnor och flickor och andra män och pojkar. Kommunerna har en unik möjlighet att vara en avgörande kraft i det våldsförebyggande arbetet. Att systematiskt och kunskapsbaserat förebygga våld är ett offentligt ansvar som delas mellan kommun, region och stat.

2014 gjorde Unizon en kartläggning över kommunernas våldspreventiva arbete. Sedan dess har det våldspreventiva arbetet utvecklats och Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har antagits av regeringen.

2020 års undersökning visar att arbetet går långsamt framåt, andelen kommuner som bedriver förebyggande arbete mot våld är högre år 2020 jämfört med 2014 års undersökning. Enbart 13 procent av kommunerna uppger att de inte bedriver förebyggande arbete alls 2020. I 2014 års undersökning var den siffran nära 20 procent.

Resultat i korthet

 • Andelen kommuner som bedriver förebyggande arbete är högre 2020 jämfört med 2014 års undersökning. Enbart 13 % av kommunerna uppger att de inte bedriver förebyggande arbete 2020 jämfört med nära 20 % av kommunerna 2014.
 • 1 av 10 kommuner uppger att de inte bedriver något förebyggande arbete.
 • 63 % av kommunerna genomför insatser som på något sätt försöker förändra etablerade föreställningar om genus och skapa mer jämställda relationer mellan kvinnor och män.
  Det är dock bara drygt var tionde som uppger att samtliga förebyggande insatser syftar till att förändra synen på genus. Drygt var tionde kommun anger att inga av de förebyggande insatserna har en genusförändrande ansats.
 • Endast drygt hälften av kommunerna uppger att de har en skriftlig strategi för det förebyggande arbetet. Resultaten har inte förändrats sedan 2014 års undersökning. Tre av tio svarar att de inte har en strategi, och resterande 20% är osäkra eller ger inget svar.
 • Tre av tio kommuner svarar att de inte utvärderar de förebyggande insatserna som genomförs alls.
 • Kommunerna använder sig av flera olika samarbetsparters och kunskapskällor i sitt arbete. Länsstyrelsen har viktiga roller i båda dessa avseenden. Andra viktiga aktörer är kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer runt om i landet, andra kommuner, SKR och Jämställdhetsmyndigheten. 87 kommuner anger kvinno- tjej och ungdomsjourerna bland de tre främsta samarbetspartnerna.
  Mer personal och ökade ekonomiska resurser är de faktorer kommunerna anger skulle kunna hjälpa dem att utveckla det förebyggande arbetet.
 • Flertalet kommuner uppger att våldet i nära relationer har ökat till följd av Covid-19-pandemin. Flera kommuner uppger att de, trots att de inom ramen för kommunens verksamhet inte sett någon ökning av våldet, ändå bedömer att behoven kommer öka när samhällets och myndigheternas restriktioner släpper

Om rapporten


Rapporten har tagits fram inom ramen för MÄN:s EU-finansierade projekt Livscykeln, där Unizon är partnerorganisation. En enkät skickades under sommaren 2020 ut till kommunerna. 191 kommuner har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 66 procent. Det har inte gått att identifiera några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten. Den sammantagna bedömningen är att resultaten ger en relevant bild av kommunernas ambitioner och insatser inom det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer. Flera av frågorna ställdes i en motsvarande undersökning som genomfördes 2014. I och med att svarsfrekvens och deltagande kommuner skiljer sig åt bör jämförelser göras med försiktighet. I 2020 års granskning görs därför generella trendjämförelser med tidigare års resultat.

Läs hela rapporten här

Ett steg på vägen

464.5KB