Inget att vänta på

19:e jan 2020

Att förebygga mäns och killars våld är inget att vänta på. Så heter även handboken för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige. Den utgår från genusvetenskapliga perspektiv på våld och folkhälsovetenskapliga perspektiv på våldsprevention.

Ambitionen har varit att samla viktig kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Denna kunskap visar hur vi tillsammans faktiskt kan få våld att upphöra.

Handboken kan läsas från pärm till pärm eller användas som en uppslagsbok. Den består av tre delar: en arbetsbok, en lärobok och en avslutande resursdel. Arbetsboken och läroboken är indelade i fem steg.


Boken nylanserades i januari 2020, såhär skriver Jämställdhetsmyndigheten, MÄN och Unizon:

Att jobba våldsförebyggande kräver samarbete och att flera olika perspektiv och kunskapstraditioner länkas samman till en helhet, med en gemensam vision om att våldet ska upphöra. Med denna utgångspunkt påbörjade MÄN, Unizon och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ett samarbete.

Samarbetet ledde bland annat till utarbetandet av handboken Inget att vänta på 2015, som sedan dess tryckts i över 10 000 exemplar.

När vi nu tar nästa steg har Jämställdhetsmyndigheten tagit över de regeringsuppdrag som MUCF tidigare hade, inklusive arbetet med att förvalta och utveckla denna handbok i samverkan. Visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld består

Regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor verkar för en omorientering – från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt. Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete mot våld ska nå alla grupper i samhället och utvecklas på flera arenor.

Ett systematiskt och kunskapsbaserat arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor är inte en valmöjlighet, det är en nödvändighet. Kunskapen och viljan finns och det upptäcker vi när vi börjar prata med varandra över professionsgränserna. I det fortsatta arbetet behöver vi vara fler som bidrar. Det kräver modiga, uthålliga ledare och medarbetare som vågar pröva nya vägar i såväl staten, som i kommunerna och inom civilsamhället. Denna bok är ett bidrag till att göra det förebyggande arbetet möjligt och hållbart över lång tid. Tidiga insatser är en förutsättning för att vända utvecklingen. Det finns inget att vänta på.

Läs hela handboken här

Inget att vänta på

3.2MB