Ung i Sörmland

15:e maj 2022

Trots tydliga mål i både barnkonventionen, som är lag i Sverige, och i Agenda 2030 utsätts många barn och ungdomar för olika former av våld. Att öka kunskapen om ungas våldsutsatthet är viktigt. Att kartlägga hur vanligt olika former av våld är, hur de som drabbas påverkas, var våld sker, vilka som är förövare, i vilken utsträckning unga söker stöd och vilken hjälp unga får är viktigt. Det, i kombination med annan kunskap, ger förutsättningar för att bättre kunna förebygga, skydda och ge stöd.

Det finns ett behov av att öka kunskapen om ungas våldsutsatthet, inte minst på lokal nivå. Därför har vi med utgångspunkt i nationella undersökningar på området genomfört en enkätundersökning till elever i årskurs nio i grundskolan och årskurs tre i gymnasiet på skolor i Sörmlands län.

Med undersökningen vill vi bidra till att öka kunskapen om hur det ser ut i länet. Både för att kunna utveckla vår egen verksamhet, men också för att andra aktörer som möter barn i sitt arbete ska få ett underlag för att kunna förbättra sina insatser.

Undersökningen pekar på att det krävs utvecklade insatser från flera olika håll för att förebygga och hantera det våld som unga i länet utsätts för. Särskilt gäller detta sexuellt våld. Drygt var tionde tjej i undersökningen uppger att de har utsatts för eller involverats i en sexuell handling mot sin vilja. Åtta procent att uppger att de har blivit tvingade till en sexuell handling genom hot, fasthållning eller utnyttjande av berusning. De som utsatts för ett sexuellt övergrepp är de som i högst grad upplever olika konsekvenser. Närmare hälften uppger att haft självmordstankar och att de medvetet har gjort sig själva illa. Många söker inte stöd, bland annat för att de inte vågar. Alla former av våld som unga utsätts för måste tas på allvar, men i och med att det sexuella våldet får så stora konsekvenser för individen samtidigt som alltför få söker hjälp kräver det särskild uppmärksamhet.

Vår förhoppning är att undersökningen ska kunna utgöra ett stöd för både beslutsfattare och för vuxna som i sitt arbete möter eller arbetar med att ge hjälp till unga.

Tjejjouren Mira
Tjejjouren Malva
Ungdomsjouren Fria
Kvinno- och tjejjouren Måna
Kvinno- och tjejjouren Miranda
Länsföreningen Sörmlands kvinno- och tjejjourer

Läs hela rapporten här

Ung i Sörmland

1.6MB