Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38)

27:e jan 2023

Unizon är inte utsedd remissinstans för betänkandet, men önskar ändå använda sig av möjligheten att lämna synpunkter på förslagen.

Unizon är ett riksförbund som samlar 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt andra idéburna stödorganisationer. Tillsammans arbetar vi inom Unizon för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan kämpar jourerna varje dag, året runt, för kvinnors och barns rättigheter och ett liv fritt från våld, allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

Unizon ställer sig bakom Sveriges Kvinnoorganisationers svar, och avstyrker såsom Sveriges Kvinnoorganisationer samtliga förslag som avser att könsneutralisera den föräldrarättsliga lagstiftningen. Ett könsneutralt föräldrabegrepp gör att lagstiftningen blir otydligare.

Kvinnorörelsen har arbetat i över 100 år för att kvinnors och flickors perspektiv och behov ska synliggöras. Vi vet att när så inte är fallet utgår organisationer och samhället i stort istället utifrån mäns och pojkars behov, inte för att man medvetet vill missgynna flickor utan för att en manlig norm genomsyrar historien och samhället. Därutöver är det aktiva synliggörandet av olika grupper av kvinnor och män en del av arbetet med jämställdhetsintegrering, som är den huvudsakliga strategi som Sverige och många andra länder har valt för att uppnå jämställdhet. Unizon ser med stor oro på hur man inom svensk offentlig förvaltning och lagstiftning allt oftare börjat frångå jämställdhetsintegreringen och återgå till könsneutrala skrivningar, där föreliggande utredning är ett av flera exempel.

Unizon vill särskilt understryka att vi ser det som en stor brist att konsekvensanalysen inte beaktar eller benämner mäns våld mot kvinnor och barn när det rör förslagen gällande föräldrafullmakt, barnets rätt till umgänge och sociala föräldrar samt utökade möjligheter till samarbetssamtal. Unizon vill också framhålla att exempelvis fullmakter/föräldrafullmakter kan användas som makt- och påverkansmedel av män som utövar våld mot kvinnor och barn, som med hjälp av fullmakterna kan få insyn i, och därmed kontrollera och begränsa, kvinnornas och barnens liv.

Unizon saknar också analys av mäns våld mot kvinnor och barn när det gäller barns rätt till umgänge med sociala föräldrar. Tusentals barn tvingas varje år till umgänge med våldsutövande förälder, och mer än en tredjedel av Unizons kvinnojourer uppger att barn till och med tvingas till umgänge när de befinner sig i skyddat boende med sin mamma. En utredning från Unizon och Kantar Sifo från 20221 visar också att barn som tvingats till umgänge med våldsutövande förälder får långtgående psykiska men även i vuxen ålder.

Unizon vill å det starkaste betona att vad som är bra för barn i allmänhet inte alltid är bra för barn som upplever och utsätts för våld. Utredningen måste tydliggöra att barns rätt till umgänge med vuxna inte är en skyldighet, samt måste omfatta rätten att slippa umgås med våldsutövande föräldrar, även sociala föräldrar. Socialnämnderna i Sveriges kommuner bör kunna besluta om att begränsa umgänget med både föräldrar och så kallade sociala föräldrar vid misstanke om våld, samt att umgänge aldrig ska ske när barnet befinner sig på skyddat boende eller har andra skyddsåtgärder av samhället, såsom skyddad identitet.


Stockholm 2023-01-27

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Tanja Hillberg, Sakkunnig Barnfrid, Unizon