Bättre information om hyresbostäder - kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister (SOU 2023:65)

22:e mar 2024

Riksförbundet Unizons yttrande över betänkandet Bättre information om hyresbostäder. Kartläggning av andrahandsmaknaden och ett förbättrat lägenhetsregister (SOU 2023:65).

Riksförbundet Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer
samt andra idéburna stödorganisationer. Tillsammans arbetar Unizon för ett
jämställt samhälle fritt från våld. Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på
är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Allas rätt till en trygg bostad
finns reglerat i bestämmelser och en av Unizons fokusfrågor är våldsutsatta
kvinnors rätt till ett stadigvarande boende. Unizon har utifrån sin verksamhet och
erfarenheter granskat betänkandet och lämnar synpunkter på de delar i utredningen
som berör Unizon.

Utredningen har haft i uppdrag att dels kartlägga och analysera
andrahandsmarknaden för hyresbostäder dels överväga om ett register över
hyresbostäder behöver införas. Unizon vill lämna följande synpunkter på
utredningens förslag på ett lägenhetsregister med uppgifter om förstahandshyresgäst.

I förordningen om lägenhetsregister finns två kategorier, vanliga bostadslägenheter
och specialbostäder. Specialbostäder delas sedan in i olika kategorier som samtliga är
avsedda för temporärt boende. Med lagändringen den 1 april 2024 i socialtjänstlagen
som berör de skyddade boenden som våldsutsatta kvinnor och barn placeras på,
anser Unizon att det skyddade boendet ska anses vara en specialbostad. Därmed kan
inte uppgifter om hyresgäst samlas in och den placerades sekretess, och platsen för
bostaden, skyddas.

Unizon anser det ytterst angeläget att sekretess ska gälla för lägenhetsregistret med
uppgift om enskilds personliga förhållande. Unizon tillstyrker därför föreslagna
ändringar i sekretessförordningen och bedömer att de är högst nödvändiga för att
skydda våldsutsatta kvinnor och barn, särskilt kvinnor och barn med skyddade
personuppgifter.


I detta ärende har Åsa Witkowski, sakkunnig kvinnofrid, varit föredragande och
Rebecka Andersson, generalsekreterare, beslutande.


Stockholm 2024-03-22
Rebecka Andersson
Generalsekreterare
Unizon