Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång (Ju2021/01508)

16:e jun 2021

Inledning

Unizon tackar för möjligheten att få yttra sig över promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång. Unizon är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan kämpar jourerna varje dag, året runt, för våldsutsatta kvinnor och barns rättigheter och ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

Unizon välkomnar utredningens förslag och ser med tillförsikt att förslagen om ett modernare straffrättsligt skydd bidrar till ökad trygghet för kvinnor. Att utredningen lyfter vikten av regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor och dessa förslag kan bidra till att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål om att stoppa mäns våld mot kvinnor.

5.1 Hemfridsbrott
Förslag: Straffbestämmelsen om hemfridsbrott moderniseras. Straffansvar för hemfridsbrott ska gälla för den som olovligen tränger in eller stannar kvar i någon annans bostad eller annat liknande boende. Straffansvaret ska även gälla för den som olovligen tränger in eller stannar kvar i en trädgård eller på en gårdsplan som tillhör bostaden eller boendet.

Unizon tillstyrker förslaget och välkomnar att utredningen ser att mäns våld mot kvinnor måste tas på allvar. För en våldsutsatt kvinna med eller utan barn som flyr sin förövare ger detta förslag en större möjlighet för kvinnan att skydda sig och sina barn mot förövaren.

5.2 Olaga intrång
Förslag: Straffbestämmelsen om hemfridsbrott moderniseras. Straffansvar för hemfridsbrott ska gälla för den som olovligen tränger in eller stannar kvar i någon annans bostad eller annat liknande boende. Straffansvaret ska även gälla för den som olovligen tränger in eller stannar kvar i en trädgård eller på en gårdsplan som tillhör bostaden eller boendet.

Unizon tillstyrker förslaget och välkomnar att utredningen utökar begreppen i vad som ska anses som skyddat område. Även detta förslag kan bidra till att öka våldsutsatta kvinnor och barns trygghet.

5.3 Straffen skärps och nya brottsbeteckningar och kvalifikationsgrunder införs
Förslag: Maximistraffet för hemfridsbrott och olaga intrång av normalgraden höjs från böter till fängelse i högst ett år. För de grova svårhetsgraderna av brotten ändras straffskalan från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Hemfridsbrott och olaga intrång som är grova betecknas grovt hemfridsbrott respektive grovt olaga intrång. Vid bedömningen av om ett hemfridsbrott eller ett olaga intrång är grovt ska särskilt beaktas om gärningen

  1. har skett genom inbrott,
  2. har innefattat våld, hot om brottslig gärning, ofredande eller skada på egendom, eller
  3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Vidare ändras bestämmelsen om åtalsbegränsning i 4 kap. 11 § brottsbalken på så sätt att orden inte är grovt efter hemfridsbrott och olaga intrång stryks.

Unizon tillstyrker förslaget.

5.4 Försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång kriminaliseras
Förslag:
Försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång kriminaliseras.

Unizon tillstyrker förslaget. Unizon ser att detta förslag kan öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor.

6 Olaga förföljelse
Förslag:
Straffbestämmelsen om olaga förföljelse ändras så att de grova svårhetsgraderna av hemfridsbrott och olaga intrång inte ska omfattas av bestämmelsen.

Unizon tillstyrker förslaget.

7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Förslag:
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2022. Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte.

Unizon tillstyrker förslaget.

 

Stockholm 2021-07-05

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Maria Björsson, Sakkunnig Kvinnofrid, Unizon