Ett starkare straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön (SOU 2023:80)

19:e mar 2024

Unizon tackar för möjligheten att få yttra sig över betänkandet av Ett starkare straffrättsligt
skydd mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön
(SOU 2023:80). Unizon är ett riksförbund som samlar 150 kvinnojourer, tjejjourer och
ungdomsjourer samt jourer specialiserade på sexuellt våld. Tillsammans arbetar vi för ett
jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande
och med påverkan kämpar jourerna varje dag, året runt, för våldsutsatta kvinnor och barns
rättigheter och ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

Sammanfattning 

Unizon välkomnar förslaget om att stärka det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar
av barn i åldern 15 till 17 år särskilt i förhållande till köp av sexuell handling. Unizon
ifrågasätter behovet av att behålla lagen i 6 kap. 9 § om utnyttjande av barn genom köp av
sexuell handling då alla fall där barns kroppar köps bör klassas som våldtäkt och menar att
ersättning skulle kunna användas som försvårade omständigheter. Om lagen ska finnas kvar
ställer sig Unizon bakom att ta bort subsidiärklausulen om den ska vara kvar. Unizon tillstyrker
utredningens förslag om att ändra brottsbenämningen till köp av sexuell handling. Unizon
tillstyrker utvidgandet av köp av sexuell tjänst till att även inkludera distansbrott. Unizon ser
med oro på hur utredningen skiljer olika former av pornografi åt utan brottsofferperspektiv
och reell grund och benämner viss pornografi som laglig och traditionell. Pornografi benämns
som laglig och traditionell om den sprids till allmänheten, trots att det utgör samma brott och
kränkningar mot personer, oftast flickor och kvinnor, oavsett syfte för pornografiproducenten.
Unizon ställer sig emot utredningens förslag om att inte undanta koppleribrottet för kravet på
dubbel straffbarhet och anser att det råder tillräcklig samsyn när det kommer till koppleri och
att Sverige bör arbeta för att fortsätta vara ett föregångsland när det kommer till bekämpning
av prostitution, koppleri, människohandel och andra former av mäns våld mot kvinnor.
Unizon tillstyrker utredningens förslag om att kvinnohat som motiv innebär en straffskärpning
för mäns våld mot kvinnor.

Unizons synpunkter på utredningens förslag och bedömningar

3.12 Det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldern 15–17 år särskilt i förhållande till köp av sexuell handling


Förslag:
Bestämmelsen i 6 kap. 4 § brottsbalken som gäller våldtäkt mot
barn ändras på så sätt att en ny punkt förs in i det andra stycket. Den nya punkten avser
gärningar där gärningsmannen, i annat fall än som avses i den nuvarande regleringen i
andra stycket eller 1 §, utnyttjar att ett barn under 18 år på grund av psykisk ohälsa,
funktionsnedsättning, missbruk, gärningsmannens auktoritet eller annars med hänsyn till
omständigheterna har en nedsatt förmåga att värna sin sexuella integritet. Ändringen
innebär att paragrafens första stycke även gäller för sådana fall som den nya punkten avser.
Bestämmelsen i 6 kap. 6 § brottsbalken som gäller sexuellt övergrepp mot barn ändras
på så sätt att hänvisningen i första stycket till 4 § andra stycket även omfattar den utvidgade
regleringen i 4 § andra stycket andra punkten.
Bestämmelsen i 6 kap. 9 § brottsbalken som gäller utnyttjande av barn genom köp av
sexuell handling behålls men uttrycket ”i annat fall än som avses förut i detta kapitel” tas
bort så att bestämmelsen inte längre är subsidiär till de tidigare bestämmelserna i kapitlet

Unizon tillstyrker förslaget om att stärka det straffrättsliga skyddet för barn i åldern 15 till 17
år i förhållande till köp av sexuell handling. Unizon vill även belysa vikten av att öka skyddet
för målgruppen då tidig utsatthet för sexuell exploatering ofta leder till vidare utsatthet.
Samtidigt ifrågasätter vi bibehållandet av 6 kap. 9 § om utnyttjande av barn genom
köp av sexuell handling då alla fall där barns kroppar köps bör klassas som våldtäkt.
Våldtäktslagstiftningen bör således skydda alla barn från sexuell exploatering utan utrymme
för rättsliga gråzoner som kan utnyttjas av förövare. Unizon vill tydligt framföra att ett barn
aldrig utsätts frivilligt för köp av sexuell handling och ser med oro på att denna formulering
även används i utredningen. Om förslaget om att behålla bestämmelsen om utnyttjande av
barn genom köp av sexuell handling går igenom vill Unizon lyfta fram att straffskalan för
detta brott i nuläget är alldeles för låg. Att mot ersättning förmå ett barn att företa eller tåla
en sexuell handling bör snarare stå som försvårande omständigheter till brottet våldtäkt mot
barn, vilket skulle tydliggöra syftet med utredningens förslag om att ta bort
subsidiaritetsklausulen och fungera som en straffskärpningsgrund. Som framgår i
utredningen har Brottsförebyggande rådet: Brå konstaterat att vid utnyttjande av barn
genom köp av sexuell handling ägnar sig gärningspersonen i någon mån alltid åt
manipulation och förskjutning av barnets gränser.

Unizon ser även behov av att utreda frågan om att tillämpa särskilda sårbarheter på
vuxna. De särskilda sårbarheter för brottsoffer som listas i förslagets andra stycke – psykisk
ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk, gärningsmannens auktoritet eller annars med
hänsyn till omständigheterna nedsatt förmåga att värna sin sexuella integritet – försvinner
inte dagen man fyller 18 år. Om dessa särskilda sårbarheter även tillämpas på vuxna skulle
många kvinnor utsatta i prostitution få brottsofferstatus och upprättelse för de brott de
utsätts för genom våldtäktslagstiftningen.

3.13 Det straffrättsliga skyddet vid köp av sexuella handlingar som utförs på distans

Förslag: Bestämmelsen i 6 kap. 11 § första stycket brottsbalken ändras så
att den – i stället för att avse den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot
ersättning – avser den som förmår en person att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling i huvudsakligt syfte att gärningsmannen ska delta i handlingen eller att
handlingen ska visas för gärningsmannen. Brottsbeteckningen bör samtidigt ändras till
köp av sexuell handling.
Bestämmelsen i 6 kap. 12 § första stycket ändras så att den – i stället för att avse den
som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning – avser den som främjar eller på ett otillbörligt sätt
ekonomiskt utnyttjar att en person förmås att mot ersättning företa eller tåla sexuella
handlingar på det sätt som avses i 11 §. 

Gällande förändring av brottsbenämningen till ’köp av sexuell handling’
Unizon tillstyrker och välkomnar förändringen i brottsbeteckningen till 'köp av sexuell
handling'. Osäkerheten kring definitionen av sexköpsbrottet har tidigare försvårat polisarbete
och lämnat många offer utan nödvändigt skydd och stöd. Att kalla handlingar kopplat till
utsatthet i prostitution för tjänster underminerar den svenska ståndpunkten där sexköp
betraktas som ett allvarligt brott och sänder otydliga signaler. Unizon ser förslaget som en
relevant del av arbetet med att förbättra rättssäkerheten och stärka skyddet för kvinnor
utsatta i prostitution.

Gällande utvidgning av 6 kap. 11 och 12 §§ brottsbalken till att omfatta sexuella
tjänster som utförs på distans
Unizon tillstyrker utredningens förslag om att 'köp av sexuell tjänst' utvidgas till att även
inkludera sexuella handlingar på distans. Utvecklingen är i linje med den rättsliga
utvecklingen i andra sexualbrottskategorier, som våldtäkt och sexuella övergrepp, där brott
som utförs på distans nu inkluderas. Det är av yttersta vikt att sexköpslagstiftningen
anpassas till den digitala arenan för att erbjuda skydd mot alla former av exploatering.
Oavsett var sexköpet sker är det tydligt att de sexuella handlingarna inte är ett uttryck för den
utsatta individens egen lust och sexualitet - tvärtom gör brottsoffer ofta allt de kan för att
stänga av och distansera sig genom dissociation, droger, alkohol och andra
överlevnadsstrategier. Konsekvenserna av digitala köp av sexuell tjänst, särskilt då dessa
handlingar dokumenteras och sprids online, kan vara minst lika traumatiserande som köp av
sexuell tjänst som sker vid fysisk närvaro och kräver därför likvärdigt skydd under lagen.

Unizon ställer sig dock inte bakom utredningens formulering av traditionell/laglig
pornografi och avgränsningen mellan 'traditionell pornografiproduktion' och sexköp på
distans. Utredningen nämner 'laglig pornografi' och likställer detta med 'traditionell
pornografiproduktion', utan att ge en tydlig definition av vad pornografi är och innebär. Den
'traditionella pornografiproduktionen' är utifrån dagens pornografi en situation där en eller
flera män rekryterar unga kvinnor och flickor med tidigare utsatthet och andra psykosociala
bakgrundsfaktorer, betalar dem för att utföra sexuella handlingar framför en kamera och
sedan sprider materialet utan medverkandes kontroll. En majoritet av dagens
mainstreampornografi innehåller dessutom skildringar av sexuellt våld och/eller tvång, och
är således material som borde omfattas av brottet olaga våldsskildring. Det inspelade
materialet innehåller ofta våldsamma inslag och handlingar som inte går att samtycka till,
med tanke på bakgrundsfaktorer och rådande omständigheter, vilket leder till lidande och
medför ett flertal konsekvenser för de utsatta kvinnorna och flickorna. Porrproducenten, som
både betalar för och profiterar på dessa handlingar, agerar i verkligheten i en dubbel roll som
både sexköpare och hallick och får inte undgå straffansvar, oavsett om syftet är att ta del av
materialet själv eller sprida det till allmänheten.

Ur ett brottsofferperspektiv är distinktionen mellan material som är avsett för
enskilda köpare och för allmänheten problematiskt. Det avgörande bör vara att sexuella
handlingar har utförts mot ersättning, vilket placerar köparen i en maktposition oavsett
spridningens avsedda mottagare. Utredningens uppfattning om att spridning av sexuella
handlingar mot ersättning till allmänheten är mindre skadligt än om det är avsett för en
enskild sexköpare är starkt missvisande. Unizon anser att utredningens formulering av
laglig/traditionell pornografi bidrar till osynliggörande av några av de redan mest utsatta
flickor och kvinnor. Genom att exkludera 'traditionell pornografiproduktion' får gärningsmän
möjlighet att undvika straffansvar genom att argumentera att handlingarna utförs för
allmänheten, samtidigt som konsekvenserna för att utsättas för brottet är densamma eller
värre när materialet sprids.

För att garantera ett straffrättsligt skydd måste lagstiftningen vara tydlig och
omfattande nog att förhindra att förövare utnyttjar tvetydigheter till sin fördel. Det är av
största vikt att lagstiftningen tydligt återspeglar principen om att alla former av sexuellt
utnyttjande är brottsliga och att offren ges fullständigt skydd enligt lagen oavsett vem som
ska få ta del av materialet, var brottet begås och oavsett om det finns en kamera i rummet
eller inte. Genom en sådan lagstiftning kan vi skapa ett samhälle där brottsoffrens rättigheter
respekteras och där förövarens möjligheter att undgå ansvar begränsas.

3.14 Det straffrättsliga skyddet vid koppleribrott begångna från utlandet

Utredningens bedömning: Koppleribrottet bör inte undantas från kravet på dubbel
straffbarhet i 2 kap. 5 § brottsbalken. 

Unizon delar inte utredningens bedömning om att koppleribrottet fortsatt bör undantas från
kravet på dubbel straffbarhet. Utredningen presenterar brist på samsyn som argument
bakom förslaget, Unizon menar att gällande koppleri finns tillräcklig samsyn både globalt och
på europeiskt plan och att detta argument som används för sexköp inte kan appliceras på
koppleri.[1][2]

Sverige har tillsammans med 189 medlemsstater i antagit FN:s
Kvinnokonvention där 6:e artikeln redogör att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga
åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former kvinnlig prostitution och
människohandel av kvinnor. Unizon står bakom regeringens förslag i lagrådsremissen
Straffrättsliga åtgärder mot sexköp utomlands och mot utnyttjande av barn genom köp av
sexuell handling (2017) som även framförs i utredningen, med hänvisning till att
bötesstraffet för köp av sexuella tjänster nu har tagits bort. Som framförts i utredningen är
sambandet mellan prostitution och människohandel tydligt och samsynen på kriminalisering
av sexköp växer då många länder har tagit efter Sveriges linje. EU har förutom Honeyballresolutionen [3] nu röstat igenom en rapport om prostitution som tydliggör att stater bör minska efterfrågan och skydda utsatta i prostitution.[4] För att effektivt bekämpa denna form av våld mot kvinnor bör Sverige följa Norges exempel och förbjuda medborgarna att köpa sig rätten till kvinnors kroppar i andra länder.[5]

4.10.1 Motiv med avseende på kön bör läggas till i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken

Förslag: Straffskärpningsregeln i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken utvidgas genom att det
uttryckligen anges att det är en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet
om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan
grupp av personer på grund av kön. Bestämmelsen ändras också på så sätt att begreppet
könsöverskridande identitet eller uttryck ersätts med könsidentitet eller könsuttryck. 

Unizon tillstyrker utredningens förslag om att kvinnohat som motiv innebär en
straffskärpning för mäns våld mot kvinnor. Unizon har länge krävt att om ett motiv för
brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som
hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för
hela rättskedjan.

Över hela världen dödas kvinnor av män för att de är kvinnor. 2022 dödades
runt 89 000 kvinnor och flickor av partners eller familjemedlemmar. De senaste
årtiondena har en kvinna mördats i Sverige var tredje vecka av en man hon hade eller haft
en relation med. Sedan 1 januari 2000 har över 340 kvinnor i Sverige dödats av sin man,
pojkvän eller sambo. Den vanligaste mordplatsen är kvinnans egen säng. Kvinnor mördas
för att män bestämmer att de inte ska få leva längre. Ofta mördas kvinnan när hon vill
göra sig fri från våld, makt och kontroll. Befolkningsstudien Sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter i Sverige 2017 visar att 57 procent av unga kvinnor i åldern 16-29 år uppger
att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier och 55 procent har erfarenhet av sexuella
övergrepp. Unizon ser med oro på utvecklingen av normaliseringen av mäns våld mot
kvinnor och olika former av sexuellt våld, inte minst bland unga. Våldtäkter och andra former
av sexuella övergrepp drabbar primärt kvinnor och flickor, och dessa brott begränsar kvinnor
och flickors livsutrymme och delaktigheten i det offentliga rummet. Även våldsbrott som
kvinnofridskränkning och misshandel i nära relation eller vid separation är brott som
framförallt begås av män, mot kvinnor. Precis som hat och hot online begränsar kvinnors
livsutrymme och demokratiska deltagande, som utredningen framhåller, så begränsar detta
könade våld kvinnors liv. Därför bör denna typ av brott i regel klassas som hatbrott mot
kvinnor.

Unizon delar utredningens bedömning att det krävs utbildning för att kunna
utreda, väcka åtal och döma i fall om hatbrott med motiv baserat på kön. Unizon
understryker vikten av utbildning för hela rättsväsendet med krav på uppföljning och
samverkan med relevanta instanser. För att rättsväsendet ska kunna bedöma från fall till fall
måste de ha kunskap om makt, kön och olika uttryck för kvinnohat. När man väger in vad
som anses vara ett hatbrott bör även statistiken i brotten tas med i beaktande, varför brott
där kvinnor är överrepresenterade som offer, som till exempel våldtäkt, bör tolkas extensivt
som hatbrott. Då offret är utvalt baserat på sitt kön bör det anses vara ett hatbrott, eftersom att kön då alltid är ett motiv och det inte finns några krav på att det ska vara det enda
motivet. Unizon delar Sveriges kvinnoorganisationers bedömning och anser inte att
hatbrottsgrunden kön bör vara könsneutral, utan att könet kvinna bör läggas till som grund
för hatbrott. Män blir inte utsatta för hatbrott i egenskap av deras kön, utan det är
kvinnohatet som är ett allvarligt samhällsproblem och leder till att gruppen kvinnors
livsvillkor påverkas. 

4.10.2 Begreppet könsöverskridande identitet eller uttryck i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken bör ersättas med könsidentitet eller könsuttryck

Förslag: Begreppet könsöverskridande identitet eller uttryck i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken
bör ersättas med könsidentitet eller könsuttryck.

Unizon är kritiska till förslag om att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck bör
ändras till könsidentitet eller könsuttryck. Unizon delar Sveriges kvinnoorganisationers
bedömning om att terminologin bör vara densamma som i diskrimineringslagen för att
undvika förvirring och att de två grunderna blandas ihop.


Stockholm 2024-03-19
Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Cornelia Björkquist, Sakkunnig sexualbrott och sexuell
exploatering, Unizon

 


[1] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-where-prostitution-is-legal

[2] European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union, Di Nicola, A., The differing EU Member States’ regulations on prostitution and their cross-border implications on women’s rights, European Parliament, 2021

[3] REPORT on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality
3.2.2014 - (2013/2103(INI))

[4] REPORT on the regulation of prostitution in the EU: its cross-border implications and impact on genderequality and women’s rights
30.8.2023 - (2022/2139(INI))

[5] Berlin, M. P. & Meyer, C. S. (2023). Spillover Effects from the Nordic Model of Prostitution Legislation