Förslag på Stockholm stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (Dnr: 155-1324/2016)

25:e okt 2016

Programmet har en ambitiös ansats, konkreta mål och en tydlig analys av våld i nära relation. Unizon välkomnar särskilt att staden särskilt satsar på det våldsförebyggande arbetet genom att inkludera samtliga medarbetare genom att se till att alla har grundläggande kunskap om våldsförebyggande arbete utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

1.8 Unizon vill verkligen uppmuntra Staden att samverka med civilsamhället när det gäller det våldsförebyggande arbetet. Civilsamhällesaktörerna har lång och beprövad erfarenhet av sådant arbete. Unizon har tillsammans med Mucf, Myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor och Män för jämställdhet tagit fram Inget att vänta på som är en handbok vars syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige. Boken finns att beställa på Mucf.

4.2 Unizon ser mycket positivt på att Staden ser till att även förskolebarn får rätt till förskolegång under tiden de bor i skyddat boende. Vi förutsätter att denna ambition kommer vara flexibel och gälla samtliga barn som vistas på de skyddade boende (ideella som kommunala) som ligger inom Stockholms stad, oavsett om barnet i fråga är placerat från en annan kommun. Unizons erfarenhet är att det ofta uppstår problem i de fall barn från en kommun bor på jour med sin mamma i en annan kommun, bland annat vad det gäller kösystem och ekonomi. I många fall kan detta göra att det tar väldigt lång tid innan barnet får tillgång till förskola.  Det finns kommuner som löst detta på ett framgångsrikt sätt och vi vill uppmana Stockholm Stad att hitta smidiga lösningar för detta och vara en föregångskommun för andra, exempelvis genom att driva frågan i SKL.

 

Stockholm 2016-10-25

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid Unizon