Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

21:e feb 2022

Remissvar från Unizon gällande Dnr 4.1–37013/2021, förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Inledning

Unizon tackar för möjligheten att få yttra sig över förslagen till Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Unizon är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan arbetar jourerna varje dag, året runt, för våldsutsatta kvinnor och barns rättigheter till ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 

Bakgrunden till att Socialstyrelsen har fått uppdraget är att Socialstyrelsen ska fortsätta att stödja den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Med detta i åtanke ter det sig konstigt att våldet i föreskrifterna och de allmänna råden är okönat. Mäns våld mot kvinnor och barn är en global pandemi enligt WHO och ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av sin partner eller expartner. Mellan 2010 och 2020 har 14 094 barn och 12 579 kvinnor bott på Unizons kvinnojourer för att de flytt från mäns våld. Under 2020 hade Unizons medlemsjourer nästan 140 000 stödkontaktstillfällen med kvinnor och barn. Att i föreskrifterna och de allmänna råden då skriva personer istället för våldsutsatta kvinnor och barn är att blunda för verkligenheten. I önskan att inkludera alla sviks de mest våldsutsatta – kvinnorna och barnen. Unizon vill även betona vikten av att säga killars våld mot tjejer när det gäller våld i ungas relationer. Unizon har höga förhoppningar på att det i den reviderade handboken Våld tydliggörs att våld i nära relationer främst handlar om mäns och killars våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Begreppsförklaringar

För att förebygga och förhindra mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer och våld i nära relationer, så måste samhället tydliggöra uttala en nolltolerans mot detsamma. Att uppmärksamma våld i barns/ungas nära relationer och agera är oerhört viktigt. En viktig del i detta är tydligheten i språket, därför saknar Unizon från föreskrifterna och allmänna råden 2014 formuleringen ”den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner”. Unizon vill att Socialstyrelsen tydliggör detta i föreskrifter och allmänna råd under begreppsförklaringar genom att särskilt benämna det. Även att våldsutövare kan vara barn/unga.

2 kap. Socialnämndens ansvar för planering och styrning

Unizon tillstyrker förslagen § 1 – 8 samt de allmänna råden med tillägget om att Socialnämnden ska föra statistik på vilka insatser våldsutsatta vuxna och barn och vilka insatser våldsutövande får, och även föra den statistiken utifrån kön.

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL

Unizon tillstyrker förslagen att kön och ekonomisk situation läggs till i listan för särskild utsatthet eller sårbarhet. Dock borde Konsekvensutredningen förtydliga att ekonomiskt våld är en del av mäns våld mot kvinnor och att det är högst troligt att det är förövarens våldsutövande som gör att våldsutsatta kvinnor har dålig ekonomi, ohälsa och är arbetslösa/riskerar att bli arbetslösa.

Samverkan 9 §

Unizon tillstyrker förslaget att socialnämnden ska samverka internt för att samordna insatser men önskar ett tillägg i att insatser till våldsutövare aldrig får ta resurser från insatser till våldsutsatta. Unizon vill se en skrivning som tydliggör att insatser till våldsutövare samordnas utifrån våldsutsattas trygghet och säkerhet, men också resurssätts utan att minska resurser till våldsutsatta. Tryggheten och säkerheten för våldsutsatta kvinnor och barn måste alltid vägra tyngst i beaktandet av eventuella insatser riktade mot förövaren.

3 kap. Kompetens för uppgifter inom socialtjänsten

Kompetens hos personalen enligt 3 kap. 3 § andra stycke SoL

Handläggning och uppföljning

Allmänna råd

Unizon anser att det ska vara ett krav att den personal som arbetar med handläggning och uppföljning har kunskap om våld och andra övergrepp, och att detta tydliggörs med ett skallkrav:

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) skall ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmåga att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Om ärendena gäller våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld, skall personalen dessutom ha kunskap om

  • hur man för samtal med ett barn om våld och andra övergrepp, och
  • vilka konsekvenser det kan få för ett barn att utsättas för eller bevittna våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.

Genomförande av insatser

Allmänna råd

Även här anser Unizon att det ska vara ett krav att den personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) har lämplig och tillräcklig kunskap, och att detta tydliggörs med två skallkrav:

Den personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) skall ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna uppmärksamma om en persona är våldsutsatt och se till att denne får stöd och hjälp för sin våldsutsatthet.

I verksamheter som är särskilt inriktade på att ge stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövare skall personalen även ha förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.

6 kap. Socialnämndens insatser

Unizon tillstyrker förslaget att riskbedömningen alltid ska vara aktuell.

Tillfälligt boende 2 §

I konsekvensutredningen skriver Socialstyrelsen att en förutsättning för att våld i nära relation ska upphöra är att ”insatser sätts in för att förebygga att våldet inträffar eller upprepas”, vilket Unizon absolut håller med om. Däremot kan inte se Unizon att det avspeglas i förslaget till de nya föreskrifterna och de allmänna råden. I 6 kapitlet 2 § anges: Socialnämnden ska vid behov erbjuda en våldsutsatt vuxen stöd och hjälp i form av ett lämpligt, tillfälligt boende som motsvararar den vuxnas behov av skydd med utgångspunkt i nämndens utredning, inklusive den aktuella skyddsbedömningen. I de allmänna råden står det även att boendet som erbjuds ska vara lämpligt för eventuella medföljande barn. Enligt Unizons statistik bor det fler barn än kvinnor på Unizons kvinnojourer. Forskning visar att barn i hem där pappa utövar våld mot mamma löper en högre risk att själva vara utsatta för våld. Unizon hävdar att barn inte bevittnar utan upplever pappas våld mot mamma och därför själva behöver stöd och skydd för att kunna bearbeta det våld som de har upplevt.

Unizons krav har sedan Unizon grundades 1996 varit att kvinnojourerna ska vara en fredad zon för våldsutsatta kvinnor och barn. Att barnen då ska ha tvångsumgänge med våldsutövaren, tillika barnens pappa/styvpapp,a är en säkerhetsrisk för både barnen och mammorna. Åren 2019 och 2020 så rapporterade 38 procent av Unizons kvinnojourer att förövaren hade fått umgänge med barnen trots att de befann sig på ett skyddat boende med sin mamma. Här ser Unizon att Socialstyrelsen ska förtydliga det allmänna rådet i 5 kapitlet 1 § enligt socialtjänstförordningen (2001:937) att inget umgänge skall ske med förövaren under vistelsetiden på det skyddade boendet. Speciellt med beaktande att det sedan den 1 juni 2021 är det brottsligt att låta barn bevittna våld mellan närstående, kan det inte anses tryggt och säkert för barn som befinner sig på skyddat boende med tvångsumgänge med våldsutövande pappa/styvpappa.

Insatser till våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld 3 §

Unizon önskar en ökad tydlighet utifrån kunskapen om mäns våld mot kvinnor och barn. Socialnämnden måste väga in kunskap om mäns våld ur ett kön- och maktperspektiv och tillgodose att mammor och barn får placering tillsammans vid behov. Unizon anser att det skulle förenkla för när vilka insatser ska ges, hur och varför.

Insatser till våldsutövare 4 §

Unizon tillstyrker skrivningen om att nämnden särskilt ska beakta säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld och andra övergrepp. Unizon vill dock se en skärpning i skrivelsen utifrån att våld och våldsutövande är kriminella handlingar där förövaren måste hållas ansvarig. Unizon föreslår:

4 §   Enligt 5 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) hör till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende samt polisanmälas för att rättsväsendet ska kunna utkräva ansvar för brottsliga handlingar.

Av samma anledning föreslår Unizon följande tillägg:

Socialnämnden bör bl.a. kunna erbjuda våldsutövare

  • stödsamtal,
  • information om våld och andra övergrepp,
  • påverkans- och behandlingsinsatser,
  • stöd i föräldraskap,
  • stöd vid sociala problem med bl.a. missbruk, ekonomi, bostad och arbete,
  • hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården,
  • hjälp till kontakt med polis och rättsväsende för att ta ansvar för sina brottsliga handlingar.

8. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser

8.1.5 Socialnämndens arbete med personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp (våldsutövare)

8.1.5.1 Tillämpningsområde

Unizon anser det vara naivt att anta att kommunernas utökade uppdrag i SoL med insatser till våldsutövare inte kommer generera ytterligare kostnader. Fler insatser genererar rimligtvis högre kostnader. Här vill Unizon än en gång tydliggöra att socialnämndens insatser till våldsutövare inte får ske på bekostnad av insatser till våldsutsatta, och att kostnaderna regelbundet ska statistikföras utifrån vilka insatser våldsutövande samt våldsutsatta får, och även föra den statistiken utifrån kön.

Stockholm 2022-02-21      

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Maria Björsson, Sakkunnig Kvinnofrid, Unizon