Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

11:e sep 2017

Unizon är en riksorganisation som samlar över 130 kvinno,- tjej,- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.  Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Majoriteten av våra medlemsföreningar är ideella föreningar, ett fåtal är stiftelser, gemensamt är att de arbetar icke-vinstdrivande och idéburet. Unizon har valt att endast besvara den del i utredningen som berör vårt område.

Specifikt för kvinno – tjejjoursrörelsen är att de ideella kvinnojourerna i Sverige står för 71 % av utförandet när det handlar om skyddat boende för våldsutsatta.  (Socialstyrelsen 2012). Ett ansvar som åligger kommunerna att tillhandahålla. Som konstaterats i SOU: 2016:78, Ordning och reda i välfärden har den idéburna sektorn på det stora hela en väldigt blygsam roll i välfärden idag. Mindre än tre procent av de insatser som köps av kommuner och landsting utförs av icke-vinstsyftande aktörer. Kvinnojoursområdet särskiljer sig därför fortfarande från övrig idéburen verksamhet inom välfärdsområdet. Det finns dock skäl att tro att detta håller på att förändras då de privata välfärdsföretagen i större utsträckning börjat starta skyddade boende inom ramen för sina verksamheter eller enskilt. Då uppdraget att vara röstbärare åt den målgrupp som vi möter, kvinnor och barn som utsatts för mäns våld, är centralt för våra medlemsjourer och för oss som riksförbund värnar vi om att fortsätta vara en huvudaktör inom vårt område. Det är stor skillnad på en privat aktör som bedriver vård/behandling och en idéburen aktör vars huvudmål är att förebygga våld och förbättra samhället strukturellt för den målgrupp man möter. Självfallet att enskilda verksamheter och idéburna verksamheter ska särskiljas.  

10.6 Unizon välkomnar förslaget att Socialstyrelsen ska redovisa idéburen sektor särskilt och att Statistiska centralbyrån ges i uppdrag att kvalitetssäkra den statistiken. Det finns många anledningar att värna om den idéburna sektorn i stort och få tillväxt inom fältet. En början på detta är att ha en samordnad och kartlagd statistik över hur många idéburna organisationer som utför välfärdstjänster det finns. Det är exempelvis viktigt att kunna läsa av om sektorn minskar eller ökar för kunna ha en politisk styrning. Unizon anser att det kommer vara den idéburna sektorn till fördel om nationell statistik förs inom området. Vi välkomnar också eventuell klassificering längre fram.

11.4 Unizon anser precis som utredningen att det krävs en tydlig definition av vad som är en idéburen aktör och att detta måste ske på ett sätt som är rättssäkert och som inte lämnar utrymme för oseriösa aktörer att tillskanska sig undantag från de regler som idéburna aktörer ska undantas ifrån på grund av sin särart. Unizon instämmer med utredningen att det bör utredas vidare hur en sådan definition och kontroll ska ske. Det är exempelvis viktigt att sådana kontroller och regleringar inte upptar för stor tidsåtgång från verksamheterna eftersom många idéburna organisationer har små personella resurser.

 

Stockholm 2017-09-11

Olga Persson, generalsekreterare Unizon                                                                           

Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid Unizon