Motion av om hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt våld (KS2020/470)

01:e okt 2020

Unizon är en riksorganisation som samlar mer än 130 kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer samt jourer specialiserade mot incest och andra sexuella övergrepp. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizon tackar för möjligheten att få lämna remissvar angående Alexandra Mattson Åkerströms förslag om hur Stockholm stad kan förstärka arbetet mot sexuellt våld.

Unizons synpunkter

Unizon är angelägna att arbetet med unga våldsutövare utvecklas och att adekvata och fungerande metoder tas fram och implementeras i relevanta verksamheter. Dock vill vi betona vikten av att förövararbete måste utgå från våldsutsatta tjejers och flickors behov och deras utsatthet för våld. Tjejers och flickors trygghet och säkerhet måste vara högsta prioritet. Ekonomiska resurser för att arbeta med förövare får aldrig ske på bekostnad av resurser till stöd till våldsutsatta. Vi ser också behovet av att män och killar som utövar våld hålls ansvariga för sina handlingar i högre grad än vad som görs idag.

Unizon ställer sig positivt till förslaget om att Stockholm stad gör en översyn av hur staden idag möter unga förövare av sexualbrott och våldsbrott i nära relation och vilka insatser som erbjuds med fokus på förövare. Unizon stödjer även förslaget att ta fram en ”best practice” och tror att det kan vara relevant även för andra kommuner och regioner att ta del av resultatet. Behovet av ett likvärdigt och stringent förövararbete med fokus på förövarens ansvar och stöd och skydd för utsatta kvinnor och flickor är stort.

Unizon föreslår att Stockholm stad inför ett nära samarbete med de stödlinjer för förövare som redan finns och därigenom utvecklar arbetet för unga förövare, för att inte dubbelarbeta. Vi rekommenderar att staden samarbetar med kvinno- och tjejjoursrörelsen i frågan, exempelvis med ungarelationer.se som drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter och som möter både våldsutsatta och förövare i sin verksamhet eller andra tjej- och ungdomsjourer i Stockholm.

Unizon stödjer förslaget med utbildningar för föräldrar med tema internetanvändning, men betonar att mycket av det våld som unga tjejer och flickor utsätts för sker online, såsom utsatthet för grooming, pornografi, sugardejting och prostitution. En utbildning för föräldrar måste ha en våldspreventiv grund med fokus på tjejers och flickors utsatthet, inklusive stödinsatser till utsatta, konsekvenser för förövare och stöd till föräldrar och vårdnadshavare.

 

Stockholm 2020-10-01

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon