Motion om inrättande av Stödcentrum Stockholms stad (KS 2019/252)

28:e maj 2019

Unizon är en riksorganisation som samlar 141 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizon tackar för möjligheten att få lämna remissvar till Stockholm Stads förslag att inrätta ett stödcentrum för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Unizon ställer sig positivt till inrättandet av ett stödcentrum för personer som blivit utsatta för sexuellt våld. Unizons jourer och jourrörelsen i stort bär mer än 40 års erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn och vet att där det förekommer våld, förekommer det mer som regel än undantag även sexuellt våld i olika former. Vi vet också att de personer som utsatts för sexuellt våld i en övervägande majoritet är kvinnor, tjejer och flickor och att de som är förövare är män och killar. Procentmässigt, inte kvantitetsmässigt, finns också en överrepresentation av personer som identifierar sig som trans och bi- och homosexuella kvinnor och män. 2018 var 97% av de som misstänks för sexualbrott män (Brå, https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html) Unizon tillstyrker att staden behöver göra mer för att nå den utsatta målgruppen, erbjuda relevanta stöd och Unizon tillstryker även förslaget om ett sammanhållet stöd.

Det är av yttersta vikt att det tas krafttag inom området för att minimera skadeverkningarna av män och killars sexuella våld mot kvinnor och flickor i nära relation och utanför. Kvinnojoursrörelsen har som brukligt haft fokus på att skydda och stötta kvinnor och barn och majoriteten av våra medlemsjourer arbetar  i den utsträckning det går även med att förebygga mäns och killars våld. Unizon tillstryker behovet av att socialtjänst, polis och vårdcentral får ökad kunskap kring bemötande, traumabehandling, pornografi och prostitution och civilsamhället måste ingå i en sammanhållen stöd- vårdkedja. Vi har den unika möjligheten att erbjuda stöd och skydd, men också utbildning inom dessa områden. Unizon tillstryker även förslaget att unga ska få stöd oavsett tid på dygnet.

Flera av våra medlemmar har påtalat behovet av specialiserad traumavård för personer som utsatts för sexuella övergrepp samt att den offentliga vården kompetensutvecklas. Kunskap om sexuellt våld och övergrepp och dess konsekvenser behöver förbättras och få vara en given del av öppenvården och allmänpsykiatrin samt bör även finns tillgänglig som särskild specialistvård.

Efter de förändrade reglerna hos Mikamottagningen i Stockholm ser Unizon och våra medlemmar ett stort tomrum för ungdomar under 18 år som utnyttjas i prostitution och personer med sexuellt självskadebeteende. Unizon bär förhoppningen om att ett stödcentrum skulle kunna fylla detta behov men ställer sig undrande till hur verksamheten ska avgränsa sig. Unizon föreslår att verksamheten inte ska ha någon ålderbegränsning utan att stödcentrum skall ha kunskap kring bemötande av så väl yngre samt vuxna som har behov av stöd och behandling. Unizon önskar också att verksamheten ska ha aktuell, relevant kunskap om pornografi och hur gränserna mellan prostitution, pornografi och sk. sugardating och glamourbloggar suddas ut. Det är även av största vikt att man har en förståelse för att vi lever i en könsmaktsordning samt är extra vaksamma på särskilt utsatta grupper där flera sorters våld samman faller och förstärker utsattheten.

Unizon ställer sig positiva till samordning och informationsutbyte mellan aktörer som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn och de aktörer som kommer att arbeta med våldsutövare. Avgörande för denna samordning är att kvinnor och barns säkerhet är högsta prioritet. Den myndighet som kommer bli huvudman för eventuellt stödcentrum bör få i uppdrag att se till att sådant utbyte kan ske med kvinnor och barns säkerhet i fokus. Unizon vill här understryka vikten av att civilsamhället blir delaktiga i ett sådant utbyte då vi bär mer än 40 års erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn. Unizon vill även betona att det är av yttersta vikt att säkerställa att förövararbetet inte tar resurser från de stödsökande och att man tillvara tar det civila samhällets unika kompetens att möta målgruppen.

 

Stockholm 2019-05-28

Olga Persson, generalsekreterare Unizon