Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH)

22:e apr 2020

Inledning

Unizon är en riksorganisation som samlar mer än 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizon tackar för möjligheten att få lämna remissvar till Utbildningsdepartementets förslag på förordningsändringar.

Unizons synpunkter

Unizons medlemsjourer har sedan 1996 arbetat med utåtriktad, universell våldsprevention riktat mot främst grund- och gymnasieskolan. Bland tjej- och ungdomsjourerna finns det även jourer som har återkommande samarbete med särskolor för att nå målgruppen elever med neuropsykiatriska funktionshinder och därmed har en förhöjd risk att bli utsatta för våld (Källa: ”Respekt” Barnombudsmannens årsrapport 2016). För att uppnå förbundets vision om ett jämställt samhälle fritt från våld är det av största vikt att skolan genomsyras av en förståelse för den maktobalans som råder i samhället där män och pojkar är överordnade kvinnor och flickor och som utöver ojämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden även visar sig i olika former av övergrepp och våld, inte sällan i just skolan.

Unizon ställer sig positiva till förslagen om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna.

Unizon vill även se ökad kompetens inom ovanstående områden hos de yrkesverksamma som inte omfattas av ändringen i förordningen, det vill säga redan verksamma lärare och de som påbörjat lärarutbildningarna innan 2021. Som framgår av Skolinspektionens granskning år 2017 av sex- och samlevnadsundervisningen framkom det att redan examinerade lärare ofta känner sig obekväma med sakområdet sex och samlevnad så Unizon vill att även dessa ska få kunskapshöjande insatser.

I Unizons remissvar angående Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad, 2018:01394, framgår det att Unizon anser att det finns ett stort behov av kompetensutvecklingsinsatser relaterade till undervisningen i sexualitet och relationer. Dessa bör utgå från kunskap om makt, kön och våld och inkludera ett kritiskt förhållningssätt till pornografi i undervisningen. Då Skolverket valt att exkludera ordet pornografi ur läroplanen är risken överhängande att pornografi att trivialiseras, relativiseras samt helt utelämnas till förmån för allmän mediekritik utan maktanalys eller kunskap om våld. Pornografi riskerar dessutom att sammanblandas med sex eller sexualitet som är fallet i dagsläget. Kunskapen om pornografi måste inkludera samhällsanalys (utifrån att porrindustrin är just en industri), mediekritik och kunskap om hur pornografi påverkar sexualiteten, främst män och pojkars sexualitet. Ett förtydligat uppdrag krävs för att motverka våld, hålla förövare ansvariga för sina handlingar och ge stöd och skydd till dem som utsätts för våld och kränkningar i skolan. Arbetet behöver också följas upp och utvärderas.

Då forskning visar att unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade när det gäller att titta på porr varje dag (21 %) jämfört med genomsnittet (10 %) (Ungar& Medier 2017, Statens medieråd) stärker det ytterligare Unizons argument för att lärare utöver kunskap om sex och relationer generellt måste ha kompetens om pornografi så att de kritiskt och korrekt kan möta elevers behov av kunskap om porrindustrin och dess påverkan på individer och samhälle, hos elever både med och utan neuropsykiatriska svårigheter.

Unizon ser positivt på att gruppen flickor med neuropsykiatriska svårigheter nämns i skrivningarna och att man lyfter behovet av att se deras svårigheter även när de inte är lika tydliga. Flickor är ofta bättre på att härma det sociala samspelet och har lättare att passera i det dagliga då deras svårigheter ofta inte yttrar sig lika utåtagerande. Ofta ser man och behandlar ångest, depression och relationsproblem utan att se de bakomliggande svårigheter (”Girls with social and/or attention impairments”, Svenny Kopp 2010) Många av dessa flickor kontaktar Unizons tjej- och ungdomsjourer och berättar om svårigheter i skolan, med vänner, olika sätt att ångestreglera och i svåra fall även självskada och suicidförsök. Unizons förhoppning är att med ökad kompetens hos lärare och skolpersonal ska dessa flickor (och även pojkar) och deras familjer få adekvat stöd och tidigare insatser för att skapa ökad trygghet och delaktighet i skolan och samhället.

Unizon tillstyrker förslaget att kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter ska bli en obligatorisk del i lärarutbildningen för alla åldrar.

 

Stockholm 2020-04-22

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Hanna Nordberg, verksamhetsutvecklare förebyggande arbete, Unizon