Ökat skydd mot våld för personer inom LSS (KS 2019/1032)

18:e feb 2020

Unizon är en riksorganisation som samlar drygt 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizon tackar för möjligheten att få lämna remissvar till kommunstyrelsen Stockholm Stad angående motionen om ökat skydd mot våld för personer inom LSS.

Unizon ställer sig positivt till Alexandra Mattsson Åkerströms (V) initiativ. Vi delar bilden av att personer, särskilt kvinnor, med fysisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för mäns våld och övergrepp än andra. Den enskilda kvinnan befinner sig ofta i en oerhört utsatt situation och är därmed beroende av ett tryggt stöd utan risk att utsättas för våld.

Unizon har sedan bildandet 1996 arbetat för trygghet och stöd till kvinnor och barn i särskilt utsatta situationer. Det är viktigt att Stockholm stad både som arbetsgivare och skyddsinstans använder alla medel som står till buds i arbetet mot våld och våldsutsatthet. Vi ställer oss därför positiva till motionärens förslag och föreslår bifall till att:

  • Stockholm stad begär registerkontroll vid anställning inom LSS i stadens egna verksamheter samt ställer detta som krav vid upphandling av verksamheter inom LSS att göra detsamma.

  • Stockholm stad genomför uppsökande arbete inom LSS-verksamheter för att informera om våld och vart man kan vända sig för att få stöd.

  • Personal inom LSS erbjuds vidareutbildning årligen på temat våld för att kunna upptäcka och stödja personer som utsätts.

Med tanke på att mäns våld drabbar kvinnor och tjejer extra hårt och är en fråga som kräver jämställdhetsperspektiv för att kunna bekämpas på bästa sätt, yrkar vi dock följande ändring i punkt 3: - Personal inom LSS erbjuds vidareutbildning årligen på temat mäns våld mot kvinnor för att kunna upptäcka och stödja personer som utsätts.

Vår erfarenhet säger också att det är viktigt att ha rutiner för hänvisning, stöd och uppföljning när anställda får vetskap om våldsutsatthet, både hos personer med rätt till LSS och hos personer som är anställda inom LSS i stadens egna verksamheter samt vid upphandlade verksamheter inom LSS. Vi yrkar därför även på följande tillägg:

  • Stockholm stad kräver vid anställning inom LSS i stadens egna verksamheter, samt ställer detta som krav vid upphandling av verksamheter inom LSS, att såväl chefer som övrig personal, genomgår kursen ”Webbkurs mot våld – en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” som finns tillgänglig gratis på https://webbkursomvald.se/, med årlig uppföljning.

  • Stockholm stad har handlingsplaner gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation vid anställning inom och utförande av LSS i stadens egna verksamheter samt ställer detta som krav vid upphandling av verksamheter inom LSS. Handlingsplanerna innehåller riktlinjer för att fråga om våldsutsatthet, om att erbjuda stöd till våldsutsatt, rutiner för eventuell kontakt med socialtjänst och polis gällande våldsutsatthet och uppföljning av hur ärendet fortskrider.

 

Stockholm 2020-02-18

Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare Unizon