Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

25:e sep 2017

Unizon är en riksorganisation som samlar över 130 kvinno- tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.  Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Unizon välkomnar att Stockholm Stad har tagit fram ett program för ett jämställt Stockholm och anser att det är en mycket god ansats att följa de nationella jämställdhetspolitiska målen. Nedan följer de kommentarer som Unizon har på programmet.

6.2
Det är en god ambition att stadens verksamheter ska vara fria från våld, förtryck och sexuella trakasserier. I dag vet vi att många sexuella trakasserier sker online. Det skulle därför vara ett mål och en viktig ståndpunkt att sträva emot att stadens verksamheter även skulle vara fria från sådant online.

Ett exempel på formulering gällande detta skulle kunna vara.

"Stadens verksamheter är fria från våld, förtryck och sexuella trakasserier både online och offline.”

6.3 och 6.4
Då det är fler barn än kvinnor som bor på Unizons medlemsjourer så anser vi att det är centralt att även de medarbetare som möter våldsutsatta barn ha samma kompetens som de som möter våldsutsatta vuxna. Vidare bör samtliga medarbetare som kan komma att möta våldsutsatta ha kunskap om vilka relevanta stödinsatser som Staden erbjuder samt vilka andra organisationer som det går att hänvisa till. Dessutom är det våldsförebyggande arbetet är centralt för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och med den bakgrunden ser Unizon ser gärna följande tillägg

”Medarbetare i verksamheter vars målgrupp bland annat är våldsutsatta barn och vuxna har kompetens om våldsutsatthet, särskilda sårbarhetsfaktorer, våldets konsekvenser, våldsförebyggande arbete samt relevanta stödinsatser.”

och 6.4
Medarbetare i verksamheter vars målgrupp bland annat är våldsutsatta barn och vuxna har kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck och dess konsekvenser, om våldsförebyggande arbete samt relevanta stödinsatser.”

7.1
Pornografi är ett av de tydligaste områden där bilder av kvinnor som förtryckta, stereotypa föreställningar om kön och rasism reproduceras. Dessutom handlar det i mångt och mycket om filmade övergrepp på kvinnor. Unizon anser därför att Staden bör vara förebilder och ta ett tydligt avstånd från detta och se till att Stockholm är en jämställd stad – fri från porr. Därav föreslår vi följande text;

”Stadens verksamheter är fria från fördromar, beteenden, språkbruk och bilder som har sin grund i stereotypa föreställningar om kön, i att det ena könet är överlägset det andra eller som förtrycker och förminskar kvinnor och flickor. Stadens verksamheter är helt fria från tillgänglighet till pornografiskt innehåll.”

Vidare anser Unizon att det under avsnittet (s 14) om att motverka stereotypa könsnormer att pojkar och män inte bara ska uppmuntras till att engagera sig i det våldspreventiva arbetet, det bör också framgå att staden förväntar sig att män ska kunna ta ansvar för sådant arbete.

”Staden ska arbeta förebyggande för att förhindra att mäns och killars våld mot kvinnor och flickor uppstår. Pojkar och män ska uppmuntras till att engagera sig i och ta ansvar för det förebyggande arbetet.”

Ett viktigt led i att låta den som utsätter en annan för kränkande eller diskriminerande behandling ta ansvar är att synliggöra och rikta fokus på den som utövar makt och förtryck på sådant sätt. Exempelvis genom en förskjutning av den som utsätts till den som utsätter i språkbruket. Se förslag nedan:

Ett normkritiskt förhållningssätt, ibland kallat normmedvetet, handlar om att i verksamheten fokusera på och granska de normer och strukturer som leder till att människor kränker, diskriminerar eller osynliggör.”

Stockholm 2017-09-25

Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid Unizon