Promemorian En stärkt brottsofferfond (Ju2022/00971)

18:e maj 2022

Inledning

Unizon tackar för möjligheten att få yttra sig över promemorian till Promemorian en stärkt brottsofferfond. Unizon är ett riksförbund som samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan arbetar jourerna varje dag, året runt, för våldsutsatta kvinnor och barns rättigheter till ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

Unizon uppskattar verkligen regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor och de viktiga åtgärder och reformer som genomförs eller är på väg att genomföras. Det är också viktigt att påtala som promemorian gör att det är män som står för majoriteten av de brott som begås. Dock kvarstår faktumen att den absoluta majoriteten av brotten inom kategorin mäns våld mot kvinnor aldrig lagförs, till exempel i en granskning gjord av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten 2019 visar att 78 % av de granskade relationsvåldsärendena har förundersökningen lagts ner och i cirka 21 % har åtal väckts [1]. Unizon vill se ett tydligare satsning från polisen och rättsväsendet i hela Sverige så att fler män blir dömda för de brott de begår. Kvinnors och barns rätt till ett tryggt liv utan våld måste prioriteras och resurssättas.

3.3 Avgifternas storlek efter höjning
Förslag: Avgiften enligt lagen om brottsofferfond höjs från 800 kr till 1 000 kr. Avgiften enligt lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll höjs från 80 kr till 100 kr per dag som verkställigheten ska pågå och maxbeloppet för hela verkställigheten från 9 600 kr till 12 000 kr.

Unizon tillstyrker förslaget

3.5 Fler brott ska föranleda avgift
Förslag: Avgift enligt lagen om brottsofferfond ska tas ut för brott för vilka det i straffskalan är föreskrivet svårare straff än penningböter.

Unizon tillstyrker förslaget.

 

Stockholm 2022-05-18

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Maria Björsson, Sakkunnig Kvinnofrid, Unizon

 

[1] Granskningsrapport 2019, dnr A252.474/2018 Polismyndigheten, NOA Utvecklingscentrum Väst Tillsynsrapport 2019:1 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg Februari 2019