Remiss avseende promemoria om nya könstillhörighetslagar

08:e feb 2022

Remissvar från Unizon gällande utkast till lagrådsremiss ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen” S2021/07285

Inledning

Unizon tackar för möjligheten att få yttra sig över utkastet till lagrådsremiss vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. Unizon är ett riksförbund som samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan arbetar jourerna varje dag, året runt, för våldsutsatta kvinnor och barns rättigheter till ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

Unizon är den största medlemsorganisationen i Sveriges Kvinnolobby och Unizon ställer sig bakom Sveriges Kvinnolobbys remissvar med utgångspunkten att förslagen i grunden förändrar definition av vad kön är. Syftet med förslagen är enligt utkastet att det kön som framgår av folkbokföringen ska baseras på individens självbestämmande. Denna nya syn på kön, som saknar koppling till biologi och kropp, skiljer sig från det allmänna rättsmedvetandets och gemene persons bild av vad kön är. Den skiljer sig också från den syn på kön som historiskt och fortsatt präglar arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Det slås fast i FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW), att kvinnor diskrimineras på grund av sin roll i reproduktionen, det vill säga sitt biologiska kön. Utkastet underlåter att nämna och förhålla sig till den debatt som pågår i många länder när det gäller självidentifikation som grund för juridisk könstillhörighet. De senaste åren har kvinnoorganisationer i ett stort antal länder slagit larm om att liknande förslag har skadat eller riskerar att skada kvinnors rättigheter på flera olika sätt. Att inkludera personer som inte identifierar sig som kvinnor eller män, får aldrig innebära att flickor och kvinnor osynliggörs i politik, budget eller verksamheter.

Unizon vill understryka vikten av att innan könstillhörighetslagen ändras bör staten tillsätta en utredning som grundligt undersöker konsekvenserna för kvinnors och flickors könsbaserade rättigheter, samt hur politiken och arbetet för ökad jämställdhet skall komma att utövas utifrån eventuella förslag om ändrad könstillhörighet.

Stockholm 2022-02-08

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Maria Björsson, Sakkunnig Kvinnofrid, Unizon