Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU (Ds 2014:3)

15:e apr 2014

Sammanfattning

Den 1 oktober 2011 ersattes lagen om besöksförbud med en ny lag, lagen om kontaktförbud (SFS 2011:487). Anledningen att den nya lagen tillkom var att man ville underlätta utredningsprocessen för domstolsväsendet och skapa tydligare ramar kring hur kontaktförbudet skulle utformas samt att det också skulle vara möjligt att sätta in så kallad elektronisk övervakning i de fall där kvinnan hade fått ett utökat kontaktförbud. Trots dessa förändringar utfärdas idag få kontaktförbud (1/3 del beviljas) och vid de tillfällen när kontaktförbudet överträds vittnar SKR:s medlemmar om att det i de flesta fall inte föranleder någon åtgärd från rättsväsendet. Vi vill göra lagstiftarna uppmärksamma på att lagen om kontaktförbud har tillkommit för att ytterst skydda kvinnor och barn från våld, som i värsta fall kan ha en dödlig utgång. I Sverige dödas 17 kvinnor varje år till följd av mäns våld. Många av dessa kvinnor har haft ett kontaktförbud som överträtts. Åklagare och polis behöver bli mycket snabbare i handläggningen av dessa ärenden, och lagstiftningen och tillämpningen behöver signalera att ett överträtt kontaktförbud är ett allvarligt brott. Handläggningen kräver både resurser och personal som har kunskap om våld i nära relationers dynamik och speciella karaktär. SKR ser stora brister i hur lagen om kontaktförbud tillämpas i Sverige och önskar en bred översyn av denna. 

SKR anser att det är bra att staterna i Europa nu tar ansvar för att en europeisk skyddsorder blir verklighet, och att kvinnor och barn på så sätt kan ha möjlighet att flytta till eller uppehålla sig en längre tid i ett annat EU land, och få samma skydd som här i Sverige. SKR hoppas också att politiken kring våldsutsatta kvinnor och barn blir än mer tydlig, och att samarbetet kring frågan om en europeisk skyddsorder blir en del i det viktiga arbetet för att förebygga och stoppa mäns våld mot kvinnor och barn.

 

8.2 Förfarandet vid utfärdandet av en europeisk skyddsorder

SKR vill betona att de åklagare som är ansvariga för att bedöma om ett kontaktförbud bör upprättas bör ha lämplig utbildning och vara väl insatta på kunskapsområdet. Självklart ska en hot och riskbedömning göras utifrån de manualer som är brukliga.

 

9 Sekretess

När kvinnor och barn har skyddade personuppgifter och en europeisk skyddsorder ska överföras från ett EU land till ett annat är det viktigt att informationen inte lämnas ut till fel personer. För att inte äventyra kvinnor och barns säkerhet är ett självklart krav att de åklagare som arbetar med handläggningen har lämplig utbildning, och att försiktighet iakttas. 

 

Stockholm den 15 april 2014

Förbundssekreterare Olga Persson, Sveriges Kvinno – och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Verksamhetsutvecklare barn och unga, Hanna Gustavsson Hertell, Sveriges Kvinno – och Tjejjourers Riksförbund, SKR