Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)

12:e maj 2020

Inledning

Unizon är en riksorganisation som samlar mer än 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt stödorganisationer specialiserade mot incest och andra sexuella övergrepp, som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizon tackar för möjligheten att få lämna remissvar till Justitiedepartementets förslag på skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)

Unizons synpunkter

Trots att månggifte är förbjudet i Sverige har vi under många år erkänt månggifte i myndighetsutövning. Detta beror på en relativistisk syn på kvinnors och flickors rättigheter där man godtar kvinnoförtryck i kulturens, religionens eller traditionens namn. Unizon är för ett totalförbud, utan särskilda undantag. Månggifte är en förlegad institution som befäster mannens makt över kvinnan.

Unizon önskar att när lagen träder i kraft ska inga nyanlända som ingått ett polygamt äktenskap få det erkänt i Sverige. Kvinnors rättigheter ska gälla alla. Att acceptera månggifte är att acceptera att vissa kvinnor förtrycks. I ett land som Sverige med en feministisk regering borde detta inte vara tolererbart.

Även om framförallt kvinnor löper stor risk att förlora ekonomiskt om inte månggifte erkänns så måste detta lösas med andra lagar och förordningar. Sverige kan inte som land acceptera månggifte för att underlätta för enskildas ekonomi.

Unizon ställer sig bakom utredningens förslag om ändring av äktenskapsbalken (1987:230, 5 kap 5§1). Att göra lagen till en normerande lag kan bidra till att det blir negativa konsekvenser, främst för kvinnor och barn. Detta måste utredningen lyfta så att samhället tar det ansvar som behövs för redan utsatta kvinnor och barn.  

Unizon ställer sig bakom utredningens förslag till ändring av lagen (1904:26 s.1, 1 kap 8 a §²) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap i stort, men vill inte ha med skrivelsen första stycken gäller inte om båda parterna är över 18 år och det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.

Om denna skrivelse kommer att stå kvar vill Unizon att det tydligt framgår:

  • Vilka är dessa synnerliga skäl?
  • Vilken kunskap om mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser kommer dessa beslutfattare ha?

Unizon ställer sig bakom utredningens förslag om ändring i lagen (1985:367 2 §3) om internationella faderskapsfrågor.

Unizons anser att barns rättigheter till sina föräldrar och ursprung enligt Barnkonventionen ska gälla.

 

Stockholm 2020-05-12

Olga Persson, förbundsordförande Unizon

Maria Björsson, sakkunnig Kvinnofrid