Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1)

02:e jun 2023

Riksförbundet Unizon samlar 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt andra idéburna stödorganisationer. Tillsammans arbetar Unizon för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, förebyggande arbete och politiskt påverkansarbete arbetar vi för kvinnors och barns rättigheter och ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizon har tagit del av förslagen i utredningen om skärpta straff för flerfaldig brottslighet och har inget att erinra. Unizon har framfört behov av en översyn för att minska straffriheten och ställa skyldiga till svars för brottsliga handlingar. Unizon delar utredningens föreslag och instämmer i de ändringar i strafflagstiftningen avseende mäns våld mot kvinnor, våld i hemmet eller upprepade sexualbrott mot samma individ som viktiga för arbetet mot våld. Upprepade brott som innebär allvarliga kränkningar av ett brottsoffer bör få genomslag vid straffvärdesbedömning. Vid dessa bedöm­ningar av straff­värdet ska den samman­tagna skadan, kränkningen eller faran som brotten har medfört vägas in.

Unizon ställer sig positiva till utredningens förslag om förslag till skärpningar i den gemensamma straffskalan så att straffmaximum höjs för bland annat grova våldtäkter och flerfaldiga våldtäkter.

 

Stockholm 2023-06-02

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Åsa Witkowski, Sakkunnig kvinnofrid