Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet (2018:00027)

31:e aug 2018

Unizon är en riksorganisation som samlar cirka 140 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Sammanfattning

Unizon ställer sig positivt till regeringens ambition att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag, och tillstyrker därför Skolverkets förslag till tillägg av skrivningar om jämställdhet i läroplanerna.

Unizon avstyrker dock de förslag som innebär att ersätta ”kvinnor och män, flickor och pojkar” med könsneutrala termer som exempelvis ”elever” och ”oberoende av könstillhörighet”. Förslagen går emot nuvarande jämställdhetsarbete som styrks av strategin för jämställdhetsintegrering, och emot uppdraget att förtydliga jämställdhet i läroplanerna. Unizon anser att införandet av könsneutrala begrepp skulle innebära ett försvagande av jämställdhetsarbetet i skolan om de infördes.

Unizon tillstyrker Skolverkets tidigare bedömning att könsuppdelad utbildning och undervisning riskerar att strida mot skolans värdegrund och kan leda till diskriminering på grund av kön, och tillstyrker att huvudregeln fortsatt ska vara att undervisningen inte ska vara könsuppdelad.

2. Skolverkets ställningstaganden
2.1 Förtydligande av skolans jämställdhetsuppdrag
Unizon tillstyrker Skolverkets förslag till tillägg av skrivningar om jämställdhet i läroplanerna.

Unizon avstyrker förslag till införandet av könsneutrala termer och begrepp, se 2.2.

2.2 Könsneutrala begrepp och formuleringar
Sveriges strategi för att uppnå jämställdhet antogs av Sveriges Riksdag 1994 i och med propositionen ”Delad makt – delat ansvar”. Strategin kräver att skillnader i livsvillkor och möjligheter mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, alltid ska belysas, analyseras och åtgärdas.

Unizon ifrågasätter att könsneutrala formuleringar i läroplanerna är i linje med strategin, och hävdar istället att könsneutrala formuleringar strider mot strategin om jämställdhetsintegrering och mot den officiella jämställdhetspolitiken i Sverige, vars mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det jämställdhetspolitiska målet om jämställd utbildning lyder Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling, och att frångå dessa formuleringar skulle vara anmärkningsvärt.

Jämställdhetsintegrerande arbete innebär att styrdokument, mål och uppföljning benämner kön för att kunna uppnå målet om lika möjligheter och villkor mellan könen. Det är nödvändigt för att synliggöra, analysera och åtgärda ojämställdhet och skilda villkor och möjligheter mellan flickor och pojkar. Detta är fortsatt viktigt även inom skolans område, där skillnaderna mellan könen är fortsatt påtagliga.

Unizon instämmer i vikten av ett professionellt och individuellt anpassat bemötande av elever, vilket dock inte innebär att arbetet för jämställdhet mellan könen inte ska fortsätta på strukturell nivå.

För att uppnå jämställdhetsarbetets mål att minimera betydelsen av kön, krävs att könsskillnader belyses, följs upp och åtgärdas. Detta är inte möjligt med införandet av könsneutrala begrepp.  Könsneutrala begrepp försvårar också möjligheten att mäta och följa upp arbete för jämställdhet mellan könen.

3. Alternativa lösningar
3.1 Alternativa skrivningar i läroplanerna
Unizon tillstyrker Skolverkets förslag att inte stryka formuleringen ”kvinnor och män”, med motiveringen att risk finns för osynliggörande av en existerande maktrelation på strukturell nivå mellan kvinnor och män.

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser förslaget medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
5.2 Jämställdhet
Unizon stödjer förslag till förtydliganden om jämställdhet.
Unizon avstyrker förslag om införandet av könsneutrala termer och begrepp, se 2.2, samt ifrågasätter Skolverkets bedömning att förslagen kan bidra till att jämställdhet i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ökar, då införandet av könsneutrala begrepp kan motverka jämställdhetsarbetets mål, uppföljning och åtgärder.

5.3 Barnets bästa
Unizon anser att vidare utredning av konsekvenser för barnets bästa bör göras innan uttalanden om konsekvenser kan ske.

5.6 Barnkonsekvensanalys
Unizon delar elevrepresentanternas riskbedömning av användandet av könsneutrala begrepp, eftersom det kan göra det svårt att se olika gruppers olika förutsättningar, perspektiv och möjligheter. Unizon avstyrker därför förordandet av ett mer könsneutralt språk i läroplanerna.

Unizon tillstyrker elevrepresentanternas riskanalys av att införandet av förtydliganden kring jämställdhet som föreslås i läroplanerna kan komma att inte få genomslag i utbildningen, och delar vikten av kompetensutveckling och förtydligande av jämställdhetsuppdraget i skolan för att säkerställa alla elevers tillgång till ett aktivt jämställdhetsarbete.

5.7 Konsekvenser för läroplanernas konstruktion
Unizon tillstyrker Skolverkets åsikt att det är viktigt att skolan och vuxenutbildningen synliggör, diskuterar och problematiserar även andra normer än kön, men framhåller

också att normkritiskt och normutvecklande arbete inte får ske på bekostnad av jämställdhetsarbete mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

7. Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Unizon delar Skolverkets åsikt att det finns behov av informationsinsatser och kompetensutveckling relaterat till skolans jämställdhetsuppdrag. Stödinsatser behöver riktas till både huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och lärare för att säkerställa att alla elever tillgodoses aktivt jämställdhetsarbete.

 

Stockholm 2018-08-31

Olga Persson, generalsekreterare Unizon                                      

Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare förebyggande arbete, Unizon

 

Källor:

Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar
Proposition 1993/94:147

Mål för jämställdhet