Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad, 2018:01394

23:e apr 2019

Remissvar från Unizon angående Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad, 2018:01394. Unizon är en riksorganisation som samlar 141 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt. Unizon tackar för möjligheten att få lämna remissvar till Skolverkets förslag till ändringar i läroplanen vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad.

Sammanfattning, Skolverkets konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad

Unizons medlemsjourer har sedan 1996 arbetat med utåtriktad, universell våldsprevention riktat mot främst grund- och gymnasieskolan. För att uppnå förbundets vision om ett jämställt samhälle fritt från våld är det av största vikt att skolans läroplan genomsyras av en förståelse för den maktobalans som råder i samhället där män och pojkar är överordnade kvinnor och flickor och som utöver ojämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden även visar sig i olika former av övergrepp och våld, inte sällan i just skolan. Unizon välkomnar en konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad, och en större granskning av kurs- och ämnesplaner inom samma område senare detta år.

Unizon tillstyrker förslaget om att ändra benämningen av kunskapsområdet till ”sexualitet och relationer”. Unizon vill dock betona vikten av att även benämna inte enbart elevers rättigheter, frivillighet, ömsesidighet och respekt utan även elevers skyldigheter och ansvar att säkerställa att frivillighet, ömsesidighet och respekt finns i alla relationer och situationer. Det är även av största vikt att elever och lärare har en medvetenhet och maktförståelse kring de ojämlikheter som råder i samhället mellan kvinnor och män, pojkar och flickor och som har direkt och indirekt påverkan på möjligheten att samtycka, delta frivilligt och under vilka förutsättningar barn och vuxna har relationer och olika typer av förhållanden. Möjligheterna till att samtycka ser olika ut för kvinnor/flickor, pojkar/män.

Unizon stödjer Skolverkets ställningstagande att samordna skrivningarna om jämställdhet så de sammanfaller med området sex och samlevnad. Unizon avstyrker dock de förslag som innebär att ersätta ”kvinnor och män, flickor och pojkar” med könsneutrala termer som exempelvis ”elever” och ”oberoende av könstillhörighet”. Förslagen går emot de jämställdhetspolitiska målen som styrks i strategin för jämställdhetsintegrering, och det går emot uppdraget att förtydliga jämställdhet i läroplanerna. Unizon anser att införandet av könsneutrala begrepp skulle innebära ett försvagande av jämställdhetsarbetet i skolan, precis som i resten av samhället. Jämställdhetsarbete handlar per definition om att fördela makt mellan män och kvinnor och pojkar och flickor som idag är ojämställt fördelad. Unizon föreslår därför att vid skrivningar kring jämställdhet förtydliga med skrivningen ”jämställdhet mellan könen”, så det inte råder tvekan kring att det som åsyftas är jämställdhet, inte jämlikhet.

A Allmänt

1. Skolverkets ställningstaganden

1.2 Begreppet sexualitet och relationer

Som påvisat i sammanfattningen tillstryker Unizon förslaget om ändring från begrepp ”sex och samlevnad” till ”sexualitet och relationer”. Dock ställer sig Unizon tveksamma till om det tillhör skolans uppdrag att utbilda kring sexuell preferens, vilket anges som ett av skälen till att vidga begreppet. På samma sätt ställer sig Unizon frågande till om det tillhör skolans uppdrag att utbilda kring att relationer kan vara flersamma eller inte behöver vara långsiktiga och varaktiga.

Unizon ställer sig också frågande till att benämningen ”jämställdhet, sexualitet och relationer” skulle vara svår att implementera, och därför inte vara fördelaktig ur kommunikationssynpunkt. Unizon befarar att placerandet av sex och relationer i en bredare kontext, gör att jämställdhetsperspektivet riskerar att falla bort.

1.3 Samordning av formuleringar i läroplanerna
Förslag till texten i läroplanen: Skolan ska aktivt verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för flickor och pojkar, kvinnor och män. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet.

Unizon tillstyrker Skolverkets val att använda könsbinära begrepp när läroplanstexten syftar på jämställdhet. Vi vill betona att könsneutrala skrivningar riskerar att osynliggöra problem som har samband med bristande jämställdhet och ska användas med försiktighet.

Unizon avstyrker förslaget att använda begreppet ”som har samband med” istället för ”på grund av”, då förtryck av kvinnor och flickor sker just på grund av att de är kvinnor och flickor. Unizon tillstyrker förslaget att använda begreppet ”föreställningar” istället för ”uppfattningar” i frasen ”föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt”.

Unizon tillstyrker förslaget om en samordning med läroplanen för förskolan gällande hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Unizon tillstyrker förslaget om en formulering om ”öppenhet och respekt för människors olikheter”.

1.4 Förtydligande av kunskapsområdet sexualitet och relationer

Unizon tillstyrker Skolverkets komplettering till stycket om jämställdhet under rubriken ”Perspektiv i utbildningen” i vuxenutbildningens läroplan, som lyfter fram ett rättighetsperspektiv, men vill som ovan betona vikten av att även benämna elevers skyldigheter och ansvar att fastställa att frivillighet, ömsesidighet och respekt finns, inte enbart elevers rättigheter, frivillighet, ömsesidighet och respekt.

Unizon tillstyrker förslaget om att förtydliga det övergripande ansvaret under ”Rektorns ansvar”, samt det nya stycket om att elever ska få möta kunskapsområdet återkommande under utbildningen.

Unizon tillstyrker förslaget på nya skrivningar som betonar ”hälsa”, ”trygga och självständiga val”, ”rättigheter” och ”frivillighet, ömsesidighet och respekt”, men saknar skrivningar om ansvar och skyldigheter (se första stycket under 1.4).
Unizon ställer sig positiva till Skolverkets åsikt att det är viktigt att utbildningen knyter an till elevers verklighet och ger dem förutsättningar att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur exempelvis könsmönster, maktrelationer och utsatthet kan framställas, samt att detta ska ske på det sätt och i det sammanhang som är lämpligt utifrån elevernas ålder och mognad.

Pornografi är en stor del av kvinnor/flickor och män/pojkars verklighet i en digital värld och måste särskilt adresseras. Pornografi kan definieras som kommersiellt grafiskt material i form av bilder, rörlig bild, eller text som explicit uttrycker sexuell underordning av kvinnor (eller män eller barn) där personen skildras som avhumaniserad och presenteras som objekt som njuter av förnedring, tortyr och/eller våld. Pornografi ska särskilt beaktas i detta regeringsuppdrag, vi motsätter oss starkt att Skolverkets förslag är att inte använda begreppet pornografi (se 2.1).

Unizon delar också bedömningen att befintliga formuleringar i kurs- och ämnesplaner inte i tillräcklig grad tillgodoser detta syfte.

Unizon tillstyrker Skolverkets val att betona barnets rättigheter genom att hänvisa till barnkonventionen för att förstärka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. Unizon avstyrker dock förslaget att inte benämna hedersrelaterat våld och förtryck (se 2.1). Unizon tillstyrker i samband med detta att rektorns ansvar ska förtydligas i frågan och att varje elev ska få kännedom om var det finns stöd och skydd om han eller hon upplever otrygghet i och/eller utanför skolan.

Unizon tillstyrker tillägget om att elever ”ska respektera andra människors ’kroppsliga och personliga integritet’”, men önskar ett tillägg om att överträdelser och kränkningar av någons kroppsliga integritet är ett brott och ett våldsutövande som får konsekvenser, samt allas skyldigheter och ansvar att fastställa att frivillighet, ömsesidighet och respekt finns alla relationer och situationer.

2. Alternativa lösningar

2.1 Begreppen ”hedersrelaterat våld och förtryck”, ”samtycke” och ”pornografi”

Hedersrelaterat våld och förtryck

Skolverket bedömer att begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” inte bör användas i läroplanstext. Unizon finner det dock avgörande att benämna detta våldsutövande som just våld. Det finns också särskild kunskap om kollektivt våldsutövande inrymt i detta begrepp, vilken går förlorad om begreppet byts ut. Unizon avstyrker därför Skolverkets förslag till begreppsändring. Som nämns ovan tillstyrker Unizon förstärkandet av barns rättigheter, men ifrågasätter skrivelsen om att ”stärka elevers förutsättningar att göra trygga och självständiga val”, då utsattheten för hedersrelaterat våld och förtryck innebär att möjligheten att göra trygga och självständiga val inte finns. Våldet är förövarens/förövarnas ansvar, vilket bör betonas. Samtycke Unizon tillstyrker Skolverkets förslag att som i lagstiftningen använda begreppet ”frivillighet”, men önskar ett tillägg med ordet ”ömsesidighet”.

Pornografi

Unizon ställer sig positiva till Skolverkets förslag att förtydliga läroplanerna med skrivningarna kring att eleverna ska ”utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang”, men önskar ett tillägg om maktobalansen mellan män och kvinnor och en konsekvensanalys av kunskapen som utvecklas kring detta. Elever bör utveckla förmågan att analysera vilka konsekvenser framställandet av dessa stereotypa relationer och maktförhållanden får. Unizon föreslår skrivningen ”att med utgångspunkt i jämställdhet mellan könen utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet och förhållanden mellan män och kvinnor framställs i olika medier, sociala medier, populärkultur och pornografi”. Unizon avstyrker således Skolverkets val att inte använda begreppet pornografi och anser att Skolverket inte utfört uppdraget enligt direktiven om skrivningen om pornografi inte särskilt finns med.

Dagens pornografi är våldsammare än någonsin och finns tillgänglig för alla, oavsett ålder. Konsumtion av pornografi påverkar också sexualbrott, som i hög grad begås av män och pojkar mot kvinnor och flickor (Unizon 2015-2016, Porr och prostitution).

Det är därför av största vikt att benämna pornografi i skolans läroplan, och att ge skolan uppdrag att inkludera ett kritiskt förhållningssätt till pornografi i undervisningen med utgångspunkt i kunskap om våld, kön, makt och jämställdhet. Så som skrivelsen är formulerad i Skolverkets förslag riskerar pornografi att trivialiseras, relativiseras samt helt utelämnas till förmån för allmän mediekritik utan maktanalys eller kunskap om våld. Pornografi riskerar dessutom att sammanblandas med sex eller sexualitet som är fallet i dagsläget. Kunskapen om pornografi måste inkludera samhällsanalys utifrån att porrindustrin är just en industri, mediekritik och kunskap om hur pornografi påverkar sexualiteten, främst män/pojkars sexualitet.

2.2 Begreppen ”sexuell och reproduktiv hälsa” samt ”fysiska och psykiska hälsa”

Unizon avstyrker Skolverkets förslag att inte använda begreppet ”sexuell och reproduktiv hälsa”, utan önskar att det används och att följande tillägg görs till definitionen av begreppet: ”sexuell och reproduktiv hälsa inklusive rättigheten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion, samt frihet från kommersialisering av kvinnors och flickors kroppar och sexuella handlingar fria från ekonomiska intressen”.

2.3 Övriga synpunkter
Unizon tillstyrker Skolverkets förslag att texten ”ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning” placeras under rubriken Grundläggande värden.

4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen

4.1 Kostnader för skolhuvudmännen
Unizon tillstyrker att tid behöver avsättas för kompetensutveckling inom området sexualitet och relationer, samt önskar att detta arbete följs upp och utvärderas kontinuerligt.

4.2 Jämställdhet
Unizon delar Skolverkets analys att förslaget kan bidra till att förstärka arbetet för ökad jämställdhet, men framhåller att så måste ske utifrån en kunskap om makt, kön och våld utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Det är även av största vikt att elever och lärare har en medvetenhet och maktförståelse kring ojämställdheten som är ett faktum i samhället mellan kvinnor och män, pojkar och flickor och som har direkt och indirekt påverkan på sexualitet och relationer. Tydlighet i begreppen krävs för att inte riskera ett försvagande av jämställdhetsarbetet i skolan.

4.3 Barnets bästa
Unizon delar Skolverkets analys att flera nya skrivningar samt ett ökat fokus på barns rättigheter kommer att bidra till att vikten av barnets bästa förtydligas.

4.7 Konsekvenser för läroplanernas konstruktion
Unizon tillstyrker Skolverkets förslag om att regeringen bör överväga att inleda ett mer samlat arbete med att se över läroplanerna, med tillägget att så bör ske utifrån en kunskap om makt och jämställdhet samt med förtydligat uppdrag att motverka våld.

6. Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Unizon delar Skolverkets åsikt att det finns behov av informationsinsatser i samband med att nya skrivningar i läroplanerna träder i kraft. Unizon framhåller också å det starkaste att det finns ett stort behov av kompetensutvecklingsinsatser relaterade till undervisningen i sexualitet och relationer. Dessa bör utgå från kunskap om makt, kön och våld. Ett förtydligat uppdrag krävs för att motverka våld, hålla förövare ansvariga för sina handlingar och ge stöd och skydd till dem som utsätts för våld och kränkningar i skolan och arbetet behöver följas upp och utvärderas.

Stockholm 2019-04-23
Olga Persson
Generalsekreterare Unizon