Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (Dnr 4.1.1-43635/2013)

24:e jan 2014

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn och i viss mån män, med våra över 100 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer. Utifrån denna erfarenhet anser vi att förslaget till föreskrifter innehåller flera mycket positiva aspekter. SKR ser samtidigt att föreskrifterna kräver ett antal tydliggörande tillägg och skärpningar. Dessa tillägg finns markerade i gult.

  • SKR framhåller det positivt att mål och ansvarsfördelning samt rutiner skärps i föreskrifterna.
  • SKR är också positiva till att föreskrifterna tydliggöra och lyfter fram skillnaden mellan samverkan internt och externt för socialnämnden, samt att man beaktar att insatser kan ges till flera i en familj och ska samordnas.
  • SKR anser det som ett viktigt tydliggörande och anpassning till rådande behov att unga som särskild grupp uppmärksammas vid sidan om barn.
  • SKR framhåller det positivt att även anhöriga och barnets föräldrar erbjuds stöd utifrån barnets behov, eftersom en avgörande del i barnets traumabearbetning är trygghet genom bl.a. att förälder eller närstående bekräftar det som har hänt.
  • SKR anser det positivt att föreskrifterna lyfter att hälso- och sjukvårdspersonalen ska fråga barn, efter vårdnadshavares samtycke enligt lag, och vuxna, om orsak till symtom eller tecken på våld i enrum.

I förslaget till nya föreskrifter används genomgående ett könsneutralt språk, ”våldsutsatta kvinnor” har ersatts med ”våldsutsatta personer”. SKR vill betona att kvinnor är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relation, vilket även skrivningen i SoL uppmärksammar:

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation (SoL i 5 kap. 11§ andra stycket) [SKR:s kursivering]

I Handboken våld hänvisas det även till Kvinnofridspropositionen för att understryka att kvinnor är särskilt utsatta:

Våld mot kvinnor av närstående, i synnerhet en manlig partner eller f.d. partner, har uppmärksammats som en särskild form av utsatthet (prop. Kvinnofrid 1997/98:55 s. 76)


Syftet är säkerligen att inkludera även våldsutsatta män och andra som inte vill definiera sig som man eller kvinna, SKR vill dock påtala risken med ett könsneutralt språk då det riskerar att osynliggöra alla grupper. För att synliggöra en särskild grupp bör socialstyrelsen därför skriva ut vilka som åsyftas.

SKR menar därmed att föreskrifternas inledning ska innehålla ett tydliggörande kring att kvinnor är särskilt utsatta. SKR föreslår skrivningen: ”Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation (SoL i 5 kap. 11§ andra stycket) eftersom våld mot kvinnor av närstående, i synnerhet en manlig partner eller f.d. partner, har uppmärksammats som en särskild form av utsatthet (prop. Kvinnofrid 1997/98:55 s. 76)”

 

Stockholm 2014-01-24
Olga Persson, förbundssekreterare SKR
Anna Nilson, verksamhetsutvecklare SKR
Céline Giertta, politisk handläggare och kommunikatör SKR

 

I det bifogade dokumentet presenteras föreskrifterna i sin helhet inklusive förslag på tydliggörande tillägg och förklarande kommentarer markerade i gult.

Remissvar

thumbnail

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (Dnr 4.1.1-43635/2013)

519.9KB