Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46)

11:e sep 2017

Unizon är en idéburen riksorganisation som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt andra stödorganisationer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt. De flesta jourer möter ofta personer som på olika sätt har kommit eller kommer att komma i kontakt med domstolsväsendet i form av att vara brottsutsatta. Många av de personer som är anställda eller volontärer på en jour kommer att delta i brottmålsprocesser som vittnen.

Sammanfattning:

Unizon välkomnar att säkerheten och ordningen i domstol stärks. Det går inte nog att påtala vikten av att vara trygg och säker för att den målgrupp som Unizons medlemsjourer möter ska våga vittna om vad de utsatts för. Att vara trygg och slippa konfronteras med den åtalade innanför domstolens dörrar, exempelvis innan eller efter en förhandling eller vid pauser är centralt för vår målgrupp. Rätten till medhörning och möjligheten att parter eller åhörare visas ut i fall de stör ordningen eller på annat sätt försöker påverka målsägande eller vittnen är mycket viktig. Viktigt är också att målsägandes integritet i största mån värnas och därför ser vi mycket positivist på ett förbud mot elektronisk utrustning. Ökad möjlighet att få delta via videokonferens är både en arbetsmiljöfråga för de som är anställda eller är volontärer på en kvinnojour eller tjejjour då så de ofta kallas som vittnen och ett sätt att skapa ett tryggt rum för målsägande som lever under stark hotbild eller är väldigt rädda.

4.14:3 Rättens ordförande ska få större möjligheter vid ordningsstörningar och förtydligat ansvar för ordningen vid rättens sammanträden.

Unizon bifaller utredningens förslag om att rättens ordförande får tydligare mandat att ingripa vid ordningsstörning eller när målsägande är i en utsatt position och känner stor rädsla inför att uppträda i rätten. När det handlar om våldsutsatta kvinnor och flickor är ett vanligt önskemål medhörning då den brottsutsatta känner stor rädsla att påverkas av den åtalade. Sådan påverkan kan vara ytterst subtil och handla om en blick eller rörelse som den brottsutsatta och den åtalade vet handlar om exempelvis ett hot om våld men som för omvärlden inte är märkbar. Det är därför mycket viktigt att domare får gedigen utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation och dess mekanismer i fall sådana beslut ska fattas enhälligt av rättens ordförande.

5:1 Det ska av lagtexten tydligt framgå att sidosal får användas av ordning och säkerhetsskäl och att åhörarna ska få följa ett sammanträde genom en ljud och bildöverföring i en sidosal i stället för i rättssalen.

Unizon ser positivt på att rättens ordförande får besluta att om det kan finnas risk att åhörare stör, skrämmer eller använder andra påtryckningar på dem som ska delta i sammanträdet, istället ska få följa sammanträdet via en sidosal. Utgångspunkten är att ett sådant beslut ska omfatta alla åhörare. Utredningen lyfter fram att undantag för vissa personer ska kunna ske om det finns särskilda skäl för detta. Unizon vill lyfta vikten av att låta stödpersoner för målsägande närvara i rättssalen när det handlar om exempelvis våld i nära relation, sexualbrott eller när det handlar om unga personer som blivit utsatta för brott. Att få ha med sig sin stödperson, från exempelvis en kvinnojour eller tjejjour, är många gånger av avgörande för målsägande. Även om den brottsutsatta har ett målsägandebiträde brukar stödpersonerna vara ytterst viktiga och en stor trygghet under rättegången. 

5:2 Rättens ordförande ska kunna visa ut en part eller åhörare som utsätter en förhörsperson för påtryckningar.

Unizon tillstyrker förslaget. När det handlar om kvinnor som levt med våld i nära relation kan påtryckningar vara subtila, som ett ögonkast, en gest eller dylikt. Det är därför viktigt att rätten har goda kunskaper om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

5:3 Förslag: Vidga möjligheten att få delta i ett sammanträde genom främst videokonferens.

Unizon välkomnar förslaget om utökade möjligheter att få delta i sammanträden genom videokonferens samt att kravet på påtaglig rädsla tas bort. Precis som utredarna belyser bör det finnas ett större utrymme att beakta brottsdrabbades och ibland vittnens rädsla för att komma till domstol och att detta kan tillmötesgås genom videokonferenser. För den målgrupp som våra jourer möter, kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relation eller sexualbrott är en rättegång i domstol en stor prövning. I många fall är rädslan för att behöva möta sin förövare både inne i ett förhandlingsrum men inte minst innan och efter vid domstolsbyggnaden, förlamande. Dessutom är det en viktig säkerhetsfråga, där jourerna i många fall behöver lägga ner stora resurser på att planera för hur skyddspersonen ska ta sig till och från en domstolsförhandling utan risk. Många gånger kallas även anställda eller volontärer vid en kvinnojour som vittnen. Som anställd eller volontär på en kvinnojour finns en ökad risk för att utsättas för hot och våld på sin arbetsplats. Flera av våra medlemsjourer har anställda som tvingas leva med skyddade personuppgifter på grund av det hot de riskerar att utsättas för i sitt arbete. En rättslig konfrontation ökar naturligtvis risken för att detta och det utsätter också anställda/volontärer för stor rädsla och stress. Unizon ser också positivt på att domstolen på eget initiativ ska kunna föreslå videokonferens i de fall då det finns risk för att någon ska utsättas för exempelvis påtryckningar.

6:2 Rättens ordförande får förbjuda elektronisk utrustning i rättssalen

6:3 Säkerhets kontroll för att förhindra att elektronisk utrustning förs in i rättssalen

Unizon tillstryker bägge förslagen. Det är viktigt att både målsägande och eventuella vittnen känner sig trygga i en domstolsförhandling och att det i största möjliga mån och så långt som möjligt går att upprätthålla deras integritet.

7:1 Det ska tydligt framgå att fotograferingsförbudet är tillämpligt även i den situation när någon fotograferar eller filmar in i en rättssal.

7:2 En bildupptagning av någon som befinner sig i andra lokaler och utrymmen i en domstol som är tillgängliga för allmänheten ska få ske endast om det med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarligt.

Unizon anser att bägge förslagen är positiva med hänvisning till målsägandes och eventuella vittnes integritet. 

8:1 En mer effektiv och enhetlig säkerhetskontroll

Unizon tillstyrker förslagen gällande säkerhetskontroll.

 

Stockholm 2017-09-11

Olga Persson, Generalsekreterare                

Elin Holmgren, Verksamhetsutvecklare kvinnofrid