Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer, Dnr KS 2020/924

27:e nov 2020

Unizon är en riksorganisation som samlar mer än 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt stödorganisationer specialiserade mot incest och andra sexuella övergrepp, som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizon tackar för möjligheten att yttra oss gällande Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer

Sammanfattning

Unizon ser positivt på att staden väljer att ha ett särskilt program mot våld. Frågan om våld behöver, enligt vår erfarenhet, särskilda styrdokument och tydliga program för att lyftas upp på agendan som den livsvikta fråga det är. Unizon invänder dock starkt mot att programmet genomgående använder ett könsneutralt språk. Mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem och utövas av män, mot kvinnor, som den ytterska konsekvensen av den maktobalans som finns mellan kvinnor och män i samhället. Att använda könsneutrala begrepp döljer detta faktum.

Unizon finner det påfallande att under texten ”Våld i nära relationer” nämns inte kön alls förutom när man betonar att även män utsätts för våld. Enligt BRÅ:s statistik från 2019[1] så begås 97 procent av allt våld i en nära relation av en man mot en kvinna. Ett annat exempel är mäns dödliga våld mot kvinnor, bara under och 2019 mördades 16 kvinnor en man de hade eller hade haft en relation med. Enligt BRÅ:s NTU-undersökning[2] uppgav var tredje ung tjej att hon utsatts för sexualbrott under föregående år. Förövaren är nästan alltid en kille eller man.

Utifrån detta vill Unizon se en tydligare definition av målgrupperna på sid 19 i programmet. Unizon vill se att begreppen person/vuxen/ung ersätts av man/kvinna/kille/tjej/pojke/flicka.

Själva begreppet ”Våld i nära relationer” döljer både vem som är förövare (och därmed ansvarig) och vem som utsätts. Det döljer också allvaret i våldsutövande, som är brottsliga handlingar och inte något som hör hemma i en ”nära” relation.


Den regionala strategin i Region Stockholm som staden hänvisar till benämner inte heller i tillräckligt hög grad våld som ett jämställdhetsproblem och som ett yttryck av mäns förtryck av kvinnor. Unizon rekommenderar därför att Stockholm stad istället använder de formuleringar som finns i En nationell strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor, som bättre beskriver detta.[3]


Unizon vill också genomgående se komplettering av skrivningar av våld på digitala arenor, då våld i lika stor utsträckning utövas online som offline. 


Barn

Gällande texterna om barn anser Unizon även att definitioner av våld behöver kompletteras i vissa delar, och föreslår följande;

Psykiskt våld: Barn som tvingas uppleva pappas våld mot mamma utsätts för psykiskt våld. Vi vet baserat på våra medlemsjourers erfarenheter och forskning att det ur ett barns perspektiv kan det vara lika skrämmande och traumatiserande att se och uppleva en förälder bli misshandlad som att själv bli slagen. Likaså finns det ett lagförslag om ett nytt barnfridsbrott som kommer innebära att de här barnen kommer att ses som brottsoffer i straffrättslig mening.[4] Unizon anser att definitionen om psykiskt våld bör utökas till att omfatta barn som tvingas uppleva våld mot en förälder, oftast mamma.
Försummelse: Unizon vill betona vikten av att även inkludera barn i definitionen av försummelse. Försummelse av barn är enligt flera studier vanligare än fysiskt våld och sexuella övergrepp mot barn och starkt kopplad till psykisk och fysisk ohälsa. [5]

Vissa artiklar i barnkonventionen är särskilt viktiga när det gäller barn som utsätts för våld och övergrepp. Unizon föreslår att följande artiklar i barnkonventionen inkluderas:

Ett barn – det är varje människa under 18 år (art 1)
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras (art 2)
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet (art 3)
Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det (art 12)
Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande (art 19)
Barn ska skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi (art 34)
Staten ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med barn (art 35)
Barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande (art 36)
Barn som utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning (art 39)

Prostitution, människohandel och sexuellt våld
Gällande texterna kring prostitution, människohandel och sexuellt våld på sida 10 anser Unizon att det behöver förtydligas att;

Sexuellt våld är ett våldsutövande som nästan uteslutande utövas av killar och män, och det måste framgå i programmet efter som det styr insatser både till utsatta och till förövare. Vi hänvisar särskilt till mål sex den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Majoriteten som utsätts i olika former av prostitution och sexuell exploatering sex mot ersättning är kvinnor och flickor. Samtidigt är det i princip uteslutande män som utför brottet. Unizon vill framhäva vikten av att det framgår att makt, kön och bristen på jämställdhet även i dessa brott spelar en stor roll.

Unizon ser positivt på en vid definition av hur sex mot ersättning kan se ut, men prostitution och sex mot ersättning bör även utvidgas i programmet till att även benämna utsatthet i pornografi samt utsatthet online.

Samverkan
Staden skriver ”Det är därför av största vikt att det finns en fungerande intern samhandling, så att personer som har utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller sexuellt våld oberoende relation ska kunna erbjudas kvalitativt stöd, och att våldsutövare kan motiveras till att söka hjälp för att upphöra med sitt våldsutövande”. Unizon önskar här se en formaliserad samverkan med kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer med stabil finansiering av verksamheten genom exempelvis IOP. Jourerna utgör samhällsbärande verksamheter med unik kunskap om mäns och killars våld, och staden bör formalisera samverkan med dem.

Förebyggande arbete
Unizon ser positivt på att staden vill samordna och ta förebyggande arbete på allvar. Det är positivt att staden har kunskap om samtliga preventionsnivåer och arbetar utifrån den socio-ekologiska modellen. Vi vill framhålla vikten av att resurssätta våldsförebyggande arbete, resurser får dock inte tas från stödinsatser för att finansiera preventiva insatser. Stödinsatser måste gå hand i hand med preventiva insatser.

Unizon delar analysen att skolans sex- och samlevnadsundervisning har en viktig roll i universellt förebyggande arbete för att bland annat förändra stereotypa könsnormer och motverka destruktiva mansnormer hos pojkar och unga män. Vi framhåller dock starkt att kritik mot pornografi och kunskap om pornografins skadeverkningar är en formaliserad del av stadens insatser i sex- och samlevnadsundervisning. För att säkerställa detta uppmanas till specifika skrivningar om just definition av pornografi, såsom exempelvis Pornografi kan definieras som kommersiellt grafiskt material i form av bilder, rörlig bild, eller text som explicit uttrycker sexuell underordning av kvinnor (eller män eller barn) där personen skildras som avhumaniserad och presenteras som objekt som njuter av förnedring, tortyr och/eller våld.[6], samt specifika skrivningar om hur pornografins skadeverkningar ska förebyggas.

Arbetsgivarperspektiv
Mäns våld mot kvinnor och barn är ett av vårt lands största samhällsproblem. Att Stockholms stad benämner arbetsgivares ansvar i frågan visar att det tas på största allvar, vilket Unizon välkomnar. Att rutinmässigt fråga om våld och våldsutsatthet vid varje medarbetarsamtal borde vara en självklarhet och stadens arbetsgivare måste ha rutiner för detta likväl som rutiner vid brandsäkerhet eller arbetsmiljö. Chefer behöver formaliserad kunskap om var de kan hänvisa våldsutsatta och vilken hjälp de kan, och är skyldiga att, ge, samt ha kunskap om att våldsutsatta behöver långsiktigt stöd. Då mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande så kommer chefer även ha  medarbetare som är förövare och våldsutövare. Även här är det avgörande med rutiner, som inkluderar kunskapen om att våldshandlingar är brottsliga – varav rutiner för polisanmälan m,m måste finnas med i aktuella styrdokument.

Fortsatt behov av kunskapsutveckling
Staden skriver; ”Arbetet med att upptäcka våld så tidigt som möjligt och att ge stöd, skydd och hjälp är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.”  Unizon delar åsikten att kontinuitet och långsiktighet är avgörande i arbetet. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste också struktureras och resurssättas som allt annat arbete i staden, exempelvis ANDT-arbete, arbetsmiljö eller brottsprevention.

Unizon saknar skrivningar om att våldsutövare måste hållas ansvariga för sina handlingar och rutiner för att när brottsliga handlingar har begått, ska dessa hanteras inom rättsväsendet samt ge påföljder.

Unizon delar åsikten att kunskap om våld behöver öka genomgående och ser gärna att våldprevention som en del i föräldrastödprogram utvecklas. Inom all kunskapsutveckling gällande mäns och killars våld vill vi se en formaliserad samverkan med kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som kan bidra med avgörande perspektiv och kunskap på området.

Mål

Mål 1, stadens verksamheter arbetar våldsförebyggande.
Kunskap finns om universella våldsförebyggande metoder och arbetssätt inom stadens verksamheter.
Unizon vill framhålla vikten av att metoder för att förebygga våld grundar sig i den könsmaktanalys som finns gällande om mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer.

Universella våldsförebyggande insatser, metoder och arbetssätt kopplat till kön, sexualitet och våld tillämpas inom arenor där barn, unga, vuxna och äldre vistas.
Unizon önskar även att kunskap kring selektiv och indikativprevention ska finns på en grundläggande nivå.

Staden samverkar med civilsamhället kring det våldsförebyggande arbetet.
Unizon ser positivt på en samverkan med civilsamhället och vill se en formaliserad samverkan med kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som kan bidra med avgörande perspektiv och kunskap på området genom exempelvis IOP.

Under aktivitet på mål 1 står följande:

Säkerställa att skolans sex- och samlevnadsundervisning innefattar jämställdhet och frihet från våld i skolan.
Unizon delar analysen att skolans sex- och samlevnadsundervisning måste vara grundad i jämställdhet och flickors frihet från att inte utsätta för killars våld. Vi framhåller starkt att kritik mot pornografi och kunskap om pornografins skadeverkningar är en formaliserad del av stadens insatser i sex- och samlevnadsundervisningen. För att säkerställa detta uppmanas till specifika skrivningar om definitionen av pornografi (se ovan) samt om pornografins skadeverkningar. Unizon vill betona vikten av att Stockholm stad, om man väljer att anlita externa aktörer, väljer aktörer med en tydlig värdegrund som benämner våld och utkräver ansvar för våldshandlingar, utifrån en könsmaktsanalys, vilket är avgörande för en sex- och samlevnadsundervisning som får positiva konsekvenser gällande att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer.

Sprida regional kampanj för att påverka attityder till sexköp och pornografi
Unizon är mycket positiva till en sådan kampanj och uppmuntrar till samverkan med kvinno-, tjej- och ungdomsjourer som besitter stor kunskap på området och även har varit drivande i frågan om att förändra attityder och förebygga mot skadeverkningar av pornografi och prostitution.

Mål 2, insatser till förövare
Unizon vill förstärka skrivningen om att allt stöd till förövare måste utgå från de utsattas rätt till trygghet och att arbetet inte tar resurser från stödarbete till de utsatta. Allt arbete måste också syfta till att förvaren tar ansvar för sina handlingar, samt att straff utmäts vid brottsliga handlingar.

Mål 3, Stadens verksamheter arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare
Unizon ser gärna att man i texten för aktiviteter om att genomföra kampanjer ändrar till att skriva ”lov och ledigheter” istället för ”sommarlov”. Alla former av längre lov och ledigheter kan innebära en hög stress och ökad utsatthet för barn och unga som lever i en hederskontext. Barn och unga hör av sig till våra jourer med oro om bland annat risk för bortförande och tvångsgifte. Att genomföra olika former av kampanjer året runt skapar även en kontinuitet i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Unizon vill här uppmärkamma metodstödet Årshjulet som TRIS, i samarbete med Uppsala kommun, har tagit fram för att ge yrkesverksamma inom skolan förutsättningar att upptäcka och stödja barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. [7]

Mål 4 Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov
Unizon ser mycket positivt på stadens ambition att skapa och implementera rutiner för att säkerställa skolgång för barn under tiden som de är placerade i skyddat boende beskrivet som aktivitet under mål 4. För barnets bästa anser Unizon att barn, i den mån det är möjligt, snabbt ska komma in i sina vanliga rutiner, både när det gäller små och större barn. För barn i skolåldern råder det dessutom skolplikt. Vi förutsätter att denna ambition kommer att vara flexibel och gälla samtliga barn som vistas på skyddade boenden som ligger inom Stockholms stad, oavsett om barnet i fråga är placerat från en annan kommun eller från den egna staden. Unizons erfarenhet är att det ofta uppstår problem i de fall barn från en kommun bor på jour med sin mamma i en annan kommun, bland annat vad det gäller kösystem och ekonomi. I många fall kan detta göra att det tar väldigt lång tid innan barnet får tillgång till skola. Det finns kommuner som löst detta på ett framgångsrikt sätt och Unizon vill uppmuntra Stockholms Stad att hitta smidiga lösningar för detta och vara en föregångskommun för andra, exempelvis genom att driva frågan i SKR. Unizon vill även uppmuntra Stockholm Stad att skapa och implementera rutiner för säkerställa barns rätt till förskola.[8]

Mål 5 Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar
Unizon önskar att det tydliggörs att stödet från Stödcentrum och Relationsvåldscentrum erbjuds till våldsutsatta, exempelvis genom att skriva ”Andel våldsutsatta unga tjejer och killar som får stöd och hjälp av Stödcentrum…”

Mål 6 Stadens verksamheter arbetar med systematisk kunskapsutveckling
Unizon ser mycket positivt på Stockholms stad ambition att skapa och implementera rutiner för systematisk kunskapsutveckling. Unizon ser gärna att de olika nämnderna tar hjälp av kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna för utbildning om mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer. Jourrörelsen har decenniers erfarenhet av att jobba med stöd, skydd och prevention inom flera av de områden som tas upp vid aktiviteter, såsom hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och sexuellt våld.


Stockholm 2020-11-27

Underlaget till remissvaret har tagits fram utav Tanja Hillberg, sakkunnig barnfrid, Maria Björsson, sakkunnig kvinnofrid och Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention.

Rebecka Andersson, Generalsekreterare Unizon

[1] https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

[2] https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html

[3] https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/

[4] SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. www.regeringen.se  

[5] Lucas, S., & Jernbro, C. (2014). Försummelse av barn – ett försummat problem. Läkartidningen, 111(47), 1–3. www.lakartidningen.se

[6] https://unizon.se/aktuellt/remissvar-fran-unizon-angaende-skolverkets-forslag-till-andringar-i-laroplaner-vad-galler

[7] TRIS (2020). Årshjulet: Årshjulet för dig som möter barn och unga som lever i en hederskontext. Uppsala: RK tryck. Hämtad från https://www.tris.se/publikation/2020/1/15/metodstod-skola-hjulet

[8] Unizon (2019). Kvinnofridsbarometern 2019: En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Stockholm: Unizon www.unizon.se