Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98)

24:e maj 2024

Unizon tackar för möjligheten att få yttra sig över betänkanden av SOU 2023:97 Ut ur utsatthet och SOU 2023:98 Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften –
våldsutsatthet som behöver synliggöras. Unizon är ett riksförbund som samlar över
140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan kämpar jourerna varje dag, året runt, för våldsutsatta kvinnor och barns rättigheter och ett liv fritt från våld. Under 2022 hade Unizons kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp över 194 900 kontakttillfällen med stödsökande.

Sammanfattning
Unizon tillstyrker samtliga förslag och tackar för väl genomförda utredningar. Enligt
utredningens förslag vill Unizon styrka till fullo insikter och förslag om att utsatthet i
pornografiproduktion och prostitution tydligt och kontinuerligt bör inkluderas i
arbetet mot att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt vara en självklar del i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter. Unizon vill även tacka för väl genomförd
forskningsanalys i betänkandet för 2023:98 där ”Osynliga brottsoffer”[1] ger en verklig bild av situationen för utsatta i pornografiproduktion och visar på de brott som utsatta i pornografiproduktion blir offer för. Unizon vill belysa vikten av att inte glömma bort kvinnor utsatta i prostitution och pornografi och se till att osynliggörandet av målgruppen upphör. Detta innebär att alla förslag som utredningen presenterar blir resurssatta och följs upp med konkreta åtgärder. Unizon följer noga utvecklingen i arbetet mot bekämpning av all form av mäns våld mot kvinnor och för sexuella och reproduktiva rättigheter, där utsatthet i pornografiproduktion och prostitution ingår som en självklar del. Samtidigt ser Unizon hur pornografins skadeverkningar på samhället i stort och hur vi kan stoppa spridning av dokumenterade sexuella övergrepp behöver utredas vidare.

Unizon ser positivt på utredningens förslag om individuell plan för exitprocessen. Dock instämmer Unizon med Sveriges Kvinnoorganisationers önskan om tydlighet kring rätt till stöd och hjälp för vuxna att lämna prostitution och att detta bör lagstadgas. Unizon lyfter genomgående att skydd och stöd för utsatta i prostitution och pornografiproduktion bör tas fram i samverkan med civilsamhället och verksamheter som har lång erfarenhet av att möta målgruppen. Unizon vill betona vikten av att ta tillvara på den kunskap som finns hos våra medlemsjourer och involvera dem i utformningen av det ökade uppsökande arbetet samt involvera dessa i utveckling av metoder och arbetssätt för att fråga om sexuellt våld och sexuell exploatering. Unizon delar utredningens bedömning att anmälningsbenägenheten för olaga våldsskildring behöver öka men ser samtidigt att förslagen inte är tillräckliga för att göra lagstiftningen effektiv.

Tydliggörandet gällande målgruppens status inom Sveriges arbete mot mäns våld mot kvinnor 

10.3.1 (SOU 2023:97) Utredningens målgrupper behöver lyftas fram i 5 § SoL
10.3.2 (SOU 2023:97) Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram stöd till rättstillämpningen med anledning av ändringen i SoL
16.1.1 (SOU 2023:98) Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften bör tydligt ingå i nationella strategier
16.3.3 (SOU 2023:98) Personer som utsatts för våld och övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi bör vara en tydligare del av de nationella stödlinjernas
målgrupper 16.4.3 (SOU 2023:98) En nationell stödfunktion om sexuellt våld bör omfatta utnyttjande i pornografiska syften

Unizon tillstyrker förslagen om tydliggörandet gällande målgruppens status inom
Sveriges arbete mot mäns våld mot kvinnor.
Unizon har länge arbetat mot våldet i pornografin och dess skadliga konsekvenser för
samhället. Det sexuella våldet som sker i pornografiproduktion och prostitution måste vara en självklar del av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och sexuella och
reproduktiva rättigheter. Unizon ser att forskningsrapporten “osynliga brottsoffer”
visar på verkligheten för de som utsätts i pornografi och att denna målgrupp behöver
lyftas och få tillgång till stöd och upprättelse. Våldet i pornografiproduktion måste
synliggöras och ses som de allvarliga sexualbrottsliga handlingar som det faktiskt
handlar om. Alla former av sexuell exploatering, prostitution, pornografiproduktion
måste vara en tydlig del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och definieras som det
det faktiskt är, en form av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för kommersialisering av kvinnokroppen.

Utredningens definition av pornografi (2023:98): Bilder, filmer och
direktströmmad media som skildrar explicita sexuella aktiviteter i syfte att verka
upphetsande för publiken.

Våldet som de som utsätts i pornografiproduktion berättar om och pornografins
skadeverkningar bör lyftas i definitionen. Pornografi är en form av mäns våld mot
kvinnor och handlar enligt regeringens jämställdhetspolitiska delmål 6 om
kommersialisering av kvinnokroppen. För att utredningens slutsatser i intervjustudien
ska genomsyras i förslagen bör definitionen tydligt framföra vad pornografi innebär.
Pornografi är en stor del av kvinnor/flickor och män/pojkars verklighet i en digital
värld och bör beskrivas som kommersiellt grafiskt material i form av bilder, rörlig bild, eller text som explicit uttrycker sexuell underordning av kvinnor (eller män eller barn) där personen skildras som avhumaniserad och presenteras som objekt som njuter av förnedring, tortyr och/eller våld. Unizon vill tydliggöra att vi inte heller står bakom skrivningar där pornografi definieras efter hur materialet sprids. Oavsett hur
spridningen ser ut vet vi att förutom övergrepp som sker inom pornografiproduktion
är det skadligt för kvinnor och flickor när sexualiserade bilder och filmer sprids, oavsett om det sker till allmänheten eller till enskild person. Ur ett brottsofferperspektiv är distinktionen mellan material som är avsett för enskilda köpare och för allmänheten problematiskt och det avgörande bör vara att sexuella handlingar har utförts mot ersättning, vilket placerar köparen i en maktposition oavsett spridningens avsedda mottagare. Unizon vill framhålla att vi ser positivt utredningens genomgående förhållningssätt till pornografi där brottsofferperspektivet lyfts fram, men att tydliggörandet riktar sig till definitionsformuleringen och som kommentar till framtida styrdokument och vidare arbete.

(SOU 2023:97) 10.2.1 Exitprogram för vuxna med en särskilt utsedd samordnare, tvärprofessionell grupp och en individuell plan

10.2.1. Förslag: En vuxen person, som behöver en sådan omfattande hjälp som ett
exitprogram innebär för att kunna lämna utnyttjande i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål, ska erbjudas ett individuellt utformat exitprogram. Socialtjänsten, genom utsedd samordnare, i den kommun som enligt ansvarsfördelningsreglerna i SoL är ansvarig för personen, ska upprätta en individuell plan för exitprocessen. Planen ska utformas efter samråd med alla berörda i en för individen särskilt sammansatt tvärprofessionell grupp. Socialtjänsten ska vidare erbjuda den enskilde en särskild stödperson som ska finnas med genom hela exitprocessen. Den individuella planen ska vara långsiktig och innehållet ska
utformas med hänsyn till den aktuella individens särskilda förutsättningar och behov. Den ska innefatta de aktörer och åtgärder som behövs för att den utsatta varaktigt ska kunna lämna sin utsatta situation och etablera sig i en ny socialt och ekonomiskt hållbar tillvaro. Den individuella planen och den tvärprofessionella gruppen ska under processens gång kunna anpassas till nya eller ändrade behov.

Unizon tillstyrker utredningens förslag och välkomnar förståelsen av behovet av
individuell plan för exitprocessen. Dock instämmer Unizon med Sveriges
Kvinnoorganisationers önskan om tydlighet kring rätten till stöd och hjälp för vuxna
att lämna prostitution samt att detta bör befästad i lag. Angående stödperson måste
kommunerna ha beredskap så att denna person kan finnas tillgänglig direkt och också kunna erbjuda ett helhetsstöd från början. Det måste finnas en förståelse för tiden att etablera kontakt och att insatsen fortsätter trots att enskilda tillfällen har avbokats. Stödpersonen måste vara flexibel och ha gedigen kunskap och kometens samt förståelse för komplexiteten och helheten om hur stödprocessen är som mest effektiv. Stödet får inte heller vara villkorat eller t ex beroende av att en stödsökande har gjort en polisanmälan. Stödet måste även finnas tillgängligt för personer på institution, oberoende av tidigare domar. Vi delar även Sveriges Kvinnoorganisationers oro om risker för överbelastning och underfinansiering av socialtjänsten för att tillhandahålla ett sådant exitprogram vilket kräver långsiktig förstärkning av finansiering.

Förbättrad upptäckt

10.1.3 (SOU 2023:97) Lättillgänglig information och tydliga kontaktvägar
10.3.8 (SOU 2023:97) Kvinnofridslinjen och information riktad till utsatta bör utvecklas och stärkas
10.3.9 Kontaktvägar till stöd för barn och unga utifrån deras åsikter och erfarenheter
16.3.1 (SOU 2023:98) En långsiktigt målgruppsanpassad informationssatsning som når både vuxna och barn

Unizon tillstyrker utredningens förslag om förbättrad information och tydliga
kontaktvägar till stöd. Begreppet riskutsatthet kan vara missledande då samtliga
kvinnor kan anses ingå i riskutsatthet för sexualbrott. Riskutsatthet handlar inte
enbart om att förövare utnyttjar någon sårbar situation, det handlar också om att
samhällets stödinsatser inte är anpassade för personer med erfarenhet av tidigare
erfarenhet av våld, omsorgssvikt, hemlöshet, substansberoende, socioekonomisk
utsatthet, funktionsnedsättning, migration och HBTQ-personer. Förbättrad
information och kontaktvägar är också särskilt viktigt för utländska kvinnor som inte
känner till sina rättigheter och saknar nätverk. Stödet bör tas fram i samverkan med
civilsamhället och verksamheter som har lång erfarenhet av att möta målgruppen samt hur lågtröskelstöd anpassas till unga.

Uppsökande arbete

10.1.4 (SOU 2023:97) Uppsökande verksamhet och rutiner för att fråga om sexuell
exploatering
10.3.10 (SOU 2023:97) Metoder för uppsökande verksamhet behöver utvecklas
16.4.1 (SOU 2023:98) Det uppsökande arbetet på internet bör kartläggas och utvärderas

Unizon välkomnar samarbetet med idéburen sektor och organisationer som redan
bedriver ett aktivt uppsökande arbete. Unizon ser det som viktigt att även samhällets
officiella instanser, såsom socialtjänsten, har kontakt med denna målgrupp och
erbjuder kompetent stöd. Vår erfarenhet är att målgruppen är skygga för
myndighetskontakter och kan ha låg tillit till dem, varför arbetet kräver samordning
med de stödinsatser, inklusive civilsamhället, som finns idag och tydlighet kring vilken befogenhet och roll den med uppsökande uppdrag har och hur vidareslussning till andra instanser går till. Arbetet kräver hög kunskap om målgruppen samt specialiserat stöd och bemötande med nära dialog i hela kedjan. Unizon vill betona vikten av att ta tillvara på den kunskap som finns hos våra medlemsjourer och involvera dem i utformningen av det ökade uppsökande arbetet, till exempel Alltid sedd och Novahuset som bedriver uppsökande arbete online, samt involvera dessa i utveckling av metoder och arbetssätt för att fråga om sexuellt våld och sexuell exploatering.

Rutinfrågor och bedömningsmetoder

10.1.1 (SOU 2023:97) Specialiserad lågtröskelverksamhet i form av Mikamottagningar kopplade till hälso- och sjukvården

Unizon tillstyrker utredningens förslag om specialiserad lågtröskelverksamhet kopplas
till hälso-sjukvården och vill understryka vikten av specialkompetens och tillgång till
anpassad traumabehandling i enlighet med målgruppens komplexa behov. Det är
avgörande att befintlig kompetens används genom samverkan med
civilsamhällesaktörer som Ellencentret som har lång erfarenhet av att möta
målgruppens komplexa behov. Som nämnt av utredningen måste stödet måste finnas
tillgängligt i hela landet, det är oacceptabelt att det idag är ett lotteri beroende på vart du bor. Unizon vill tydliggöra att kompetent stöd måste vara tillgängligt och likvärdigt i hela landet och att det som nämns i utredningen bör finnas specialiserade
mottagningar i varje län.

Brott

19.1 (SOU 2023:98) Anmälningsbenägenheten för olaga våldsskildring behöver öka
19.2 (SOU 2023:98) Anmälningsbenägenheten för brott mot person behöver öka
19.3 (SOU 2023:98) Fler brott mot person skulle kunna upptäckas i redan upprättade anmälningar och pågående utredningar

19.1. SOU 2023:98 Olaga våldsskildring

Unizon delar utredningens bedömning att anmälningsbenägenheten för olaga
våldsskildring behöver öka men ser samtidigt att förslagen inte är tillräckliga för att
göra lagstiftningen effektiv och efterfrågar vidare klargöranden. Vem är det primärt
som anmäler brottet och vilken information behövs för att minska risk för att ärendet
läggs ned? Det framgår i utredningen att brottet inte är effektivt i konkurrens med
andra sexualbrott. Om det är konsumenter av pornografi som ska anmäla, hur kommer man runt normaliseringen av våld i pornografin? Våld är vanligt förekommande i pornografi och mer regel än undantag, för att lagen ska användas på ett effektivt sätt behövs ökad kunskap om vad som är våld och vilka sexuella våldshandlingar som har normaliserats med hjälp av pornografiindustrin. Till exempel ser vi hur grovt våld som strypningar har normaliserats. Pornografiindustrin arbetar aktivt för att de sexuella våldshandlingarna ska verka normala, därmed kan våld inte bara definieras efter responsen. [2

Trots kunskapshöjande insatser hos allmänheten finns risk att ärenden fortsatt läggs
ned. Enligt utredningens förslag verkar det som att anmälaren behöver information
om var materialet har framställts för att ärendet inte ska läggas ned, vilket kan vara
mycket svårt att få tag på. Det här är material som sprids i mängder på internet och
den primära källan går inte alltid att få tag på, men det i sig ska inte vara en anledning till att ärendet läggs ned. Detta kan också sänka incitamenten att anmäla.
Kunskapshöjande insatser hos allmänheten skulle då kräva ett internationellt
samarbete för att tydligt beskriva vilken information som behövs för en anmälan.

Allmänheten behöver få tydlighet och intrycket av att ärendet kommer att tas på allvar för att anmälningsbenägenheten ska öka, vilket kräver att rättsväsendets kunskap delas med allmänheten. För att framtida ärenden inte ska läggas ned i samma utsträckning, vilket samtidigt sänker anmälningsbenägenheten, är Unizon av
uppfattningen att tydligare förslag och ytterligare utredning behövs om brottet olaga
våldsskildring. Detta utesluter inte att utredningens förslag behöver aktualiseras med
kunskapshöjande insatser hos både rättsväsende och allmänhet. Unizon instämmer
med Sveriges kvinnoorganisationer om att eftersom lagen ska motverka att material
som anses skadligt sprids i Sverige, oavsett var det är producerat, så bör lagen om olaga våldsskildring kunna användas i dessa fall. Att så inte sker visar på att lagen antingen misstolkas av rättsväsendet, eller att den behöver uppdateras för att vara mer tillämpbar när pornografi och andra våldsskildringar framförallt sprids på nätet.

19.2 (SOU 2023:98) Anmälningsbenägenheten för brott mot person behöver öka

Unizon tillstyrker utredningens förslag om att öka anmälningsbenägenheten för brott
mot person och underlätta anmälning av sexualbrott. Detta innebär riktat arbete mot sexuellt våld online där det behövs kunskapshöjande och attitydförändrande
insatser. [3] Unizon anser att det behövs en rättsgaranti där våldtäkt ska utredas inom  rimlig tid och med de resurser i form av kunskap, erfarenhet och pengar som krävs. Stödsökande påverkas av vetskapen om det låga antalet fällande domar och rädsla för brister i bemötande hos rättsväsende. Ofta finns oro om när och om förövaren får kännedom om anmälan och informationsdelning i processen brister. Rättsväsendets prioriteringar med anledning av grova brott i samhället kan skapa oroskänslor om att anmäla då det kan sända signaler om att sexualbrott har nedprioriterats och inte handläggs lika skyndsamt som andra grova brott. Unizon vill därför understryka vikten av tydlig löpande information utåt från rättsväsendet som en del av arbetet för att öka anmälningsbenägenheten. Samtidigt ser våra medlemsjourer att kunskapen om bemötande har höjts inom polismyndigheten vilket ger direkta positiva effekter för de utsatta, men att det fortfarande brister i första kontakt med anställd personal hos polisen samt hos övrigt rättsväsende vidare i processen.


Tillgängligheten för att upprätta en anmälan bör också anpassas för att nå särskilt
utsatta grupper som till exempel har koppling till en hederskultur eller som har en
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Unizon vill utöver möjlighet att anmäla via
internet även lyfta behov av att kunna upprätta en anmälan på en trygg plats, till
exempel hos civilsamhällesorganisationer med lågtröskelstöd som kan finnas med och stötta i processen. Unizons medlemmar hade över 194 900 stödkontakter år 2022 och antalet fortsätter att öka, många av dessa kontakter rör sexualbrott. För att öka anmälningsbenägenheten behövs samverkan med civilsamhällesaktörer med
lågtröskelverksamhet där det ofta förekommer samtal om att våga anmäla eller inte.

2024-05-24
Rebecka Andersson
Generalsekreterare Unizon

Underlaget framtaget av
Cornelia Björkquist
sakkunnig sexualbrott och sexuell exploatering Unizon

[1] Donevan et al., (2023) Osynliga brottsoffer. https://esh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1819066&dswid=3439https://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1819066/FULLTEXT01.pdf


[2] Unizon (2016). pornografi och prostitution. https://www.unizonjourer.se/media/cpgi01p2/porr-och-prostitution-unizons-rapport.pdf

[3] Storasyster (2024). våldet som vardag . en rapport om utsatthet online. https://storasyster.org/aktuellt/valdet-som-vardag-en-rapport-om-utsatthet-online/