Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda (Ju2020/00923/L5)

04:e jun 2020

Inledning

Unizon är en riksorganisation som samlar mer än 130 kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer samt jourer specialiserade mot incest och andra sexuella övergrepp. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, kön och makt.

Unizon tackar för möjligheten att få lämna remissvar angående promemoria om utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda, Ju2020/00923/L5.

Mäns våld mot närstående kvinnor och barn är allvarliga brottsliga gärningar, den person som utövar våld ska hållas ansvarig för sina handlingar och vår utgångspunkt är att mäns våld mot kvinnor är en konsekvens av att vi lever i ett samhälle som är ojämställt. För att det sjätte jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra ska uppfyllas krävs förebyggande insatser på alla nivåer i samhället. Viktigt är att ett sådant arbete aldrig får ske på bekostnad av stöd, hjälp och insatser till de kvinnor och barn som utsatts för våld.

Unizons synpunkter

Unizon välkomnar i stort förslagen i promemorian. Vi ser positivt på ambitionen att stärka möjligheterna att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till skyddstillsyn, att övervakningstiden förlängs och att möjligheten att föreskriva villkor om vistelse för den dömde förtydligas. Vi delar åsikten att det finns ett behov av att förstärka de återfallsförebyggande åtgärder som kan vidtas under verkställigheten av skyddstillsyn.

Övervakning

Unizon tillstyrker förslaget att skyddstillsyn ska vara förenad med övervakning under hela prövotiden. Vi delar uppfattningen att det redan genom valet av skyddstillsyn som påföljd har gjorts bedömningen att den dömde är i behov av kontroll- och stödåtgärder i sådan utsträckning att övervakning är nödvändig.

Föreskrifter om vistelse
Unizon tillstyrker förslaget att det uttryckligen ska framgå att en föreskrift avseende vistelseort kan användas för att bestämma var den som villkorligt frigetts eller verkställer en dom på skyddstillsyn ska och inte får vistas. En föreskrift om vistelse är ett viktigt verktyg gällande kontroll över att den dömde inte vistas inom ett särskilt angivet område eller i närheten av brottsoffers bostad, arbetsplats o dyl. Unizon betonar vikten av kunskap om mäns våld mot kvinnor vid framtagandet av föreskrifter, inklusive att makt och kontroll över kvinnan är en stor del av våldsutövandet. Med anledning av det ser vi behov av god samverkan mellan inblandade aktörer gällande framtagande och efterlevande av föreskrifter avseende vistelsemöjligheter- och restriktioner.

Elektronisk övervakning

Unizon ser positivt på att förslagen gällande elektronisk övervakning innebär att en överträdelse av exempelvis en föreskrift om vistelseort mycket snabbt kan upptäckas. Förbundet är mycket oroat över att förövare exempelvis bryter mot kontaktförbud och söker upp den kvinna han dömts att inte närma sig, och ser ett stort behov av att snabbt kunna se när så sker. Det är dock mycket viktigt att det också leder till snabba och konkreta konsekvenser för förövaren. De aktörer som har till uppgift att agera vid överträdelse behöver tydligt mandat att agera skyndsamt och verkningsfullt för att det ska uppnå önskad effekt.

Konsekvenser

Unizon ser positivt på att förslagen kan bidra till en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Kvinnor ger uttryck för en högre grad av otrygghet i samhället samtidigt som regeringens övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det sjätte jämställdhetspolitiska målet omfattar att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Unizon delar bedömningen att förslagen kan komma att bidra till att minska risken för att den dömde återfaller i brott, vilket vore en önskad effekt gällande de brott män utsätter kvinnor för exempelvis genom att utöva våld.

Unizon saknar tydligare skrivningar kring hur brottsoffers trygghet ska kunna garanteras i de fall besluten överträds. Samtidigt gläds vi åt ambitionen i skrivelsen att förhindra och förebygga att brottsdömda återfaller i brott.

Unizon saknar också längre diskussion om berörda aktörers ansvar för att förebygga mäns våld mot kvinnor, exempelvis genom snabbare och effektivare handläggning av ärenden och genom specialiserad utbildning inom området mäns våld mot kvinnor för berörda aktörer. Unizon saknar ett helhetsgrepp gällande myndigheter och rättsväsendes ansvar och agerande vid denna typ av brottslighet. Åtgärderna som föreslås i promemorian är dock ett steg på vägen som vi tillstyrker.

 

Stockholm 2020-06-04

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon