Utredningar avseende vissa skador och dödsfall (DS 2017:47)

14:e dec 2017

Unizon är en idéburen riksorganisation som samlar runt 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Unizon välkomnar att utredningsverksamheten avseende vissa skador och dödsfall ses över. Unizon har länge drivit frågan om haverikommissioner varje gång samhället misslyckas med att skydda en kvinna eller ett barn från att falla offer för dödligt våld i nära relation. Utredningsverksamheten har hittills inte lyckats med sitt uppdrag. Bristerna ligger i avsaknaden av metoder för att få in korrekt underlag för utredningarna samt få konkreta förbättringsförslag samt att spridning och kommunikation av rapporterna som gjorts har uteblivit. Unizon instämmer i Statskontorets starka kritik mot utredningsmyndigheten och anser att det är anmärkningsvärt att en svensk kvällstidning har lyckats långt mycket bättre än en statlig tillsatt utredningsverksamhet som haft uppdraget sedan 2008. En kritik som Statskontoret riktar mot utredningsverksamheten är att den inte tillsatt den expertis som regeringen och majoriteten av de som arbetar med mäns våld mot kvinnor i praktiken har ansett att utredningarna behöver. Unizon vill påpeka att Socialstyrelsen bör använda jourrörelsens kunskaper och den information de har i enskilda mordfall i utredningarna. Jourerna fungerar som ett stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld av en närstående man och behövt fly eller söka stöd hos en jour och lotsar dem igenom olika myndighetskontakter.  Jourerna har ofta en överblicksbild av situationen som är unik och de har spetskompetens inom området mäns våld mot kvinnor sedan årtionden och ser dagligen var och hur samhället brister. Flera av våra medlemsjourer har stöttat och skyddat kvinnor som sedan blivit mördade på grund av samhällets oförmåga att sätta in insatser som begränsar och förhindrar mäns fortsatta våldsanvändning mot kvinnan och barnet. Det är av yttersta vikt att Unizon som riksförbund eller medlemsjourer deltar som expert i utredningarna framöver.

I huvudsak tillstyrker vi författningsförändringarna som föreslås. Nedan följer ytterligare synpunkter.

8:1 Dödsfallsutredningarna bör innehålla fullständig information om händelseförlopp i varje enskilt ärende där barn eller kvinna avlidit på grund av våld av närstående samt även bistå lagstiftarna med konkreta förbättringsförslag. Varje mördad kvinna eller barn är ett haveri och ofta är gärningsmannen känd sedan tidigare hos myndigheter. Där det finns systematiska brister bör åtgärder vidtas omgående. Eftersom bestämmelsen om skyddsbehovet har hindrat utredningsmyndigheten från att fullfölja sitt uppdrag så anser Unizon att det är avgörande att den tas bort och att fokus ligger på att klargöra händelseförloppet. Vi är övertygade om att ett sådant klargörande kommer att visa på att det funnits skyddsbehov i majoriteten av fallen.

8:2 Unizon anser att grunden till vilka fall som ska utredas ska vara lika för barn som för vuxna, det vill säga att även grov misshandel av vuxna ska omfattas i skyldigheten att utreda. Fall där kvinnor utsatts för synnerligen grovt våld men överlevt ska granskas eftersom detta givetvis leder till att utredningsmyndigheten får mycket viktiga vittnesmål om vad som har brustit på en strukturell och organisatorisk nivå. Sverige måste ha nollvision när det handlar om dödligt våld i nära relationer och självklart ska staten med alla medel tillvarata erfarenheter i dessa fall för att snabbt kunna förbättra systemfel, brist på samarbete mellan myndigheter eller lagstiftning som ligger till hinder för enskilda myndigheter ska kunna fullfölja sina uppdrag. Huruvida utredningsmaterialet då blir för omfattande kan inte vara en avgörande fråga i detta. Det handlar om liv och död och i snitt sjutton kvinnor mördas varje år av en man som de har eller har haft en nära relation med. Gärningsmannen är ofta känd, offret har ofta haft flera myndighetskontakter och barn finns ofta i relationen, sammantaget ger detta ansvariga aktörer både möjlighet och skyldighet att till pris förebygga och förhindra morden.  

Unizon anser också att fall där barn begår självmord bör ingå som utredningsmaterial. I Sverige förekommer att unga flickor pressas till att ta sitt eget liv på grund av hedersförtryck och det finns också fall där unga som utsätts för sexuella övergrepp har tagit sitt liv till följd av detta.

8:3 Unizon tycker det är viktigt att den utredande myndigheten ges de verktyg som den behöver för att även kunna utreda hedersrelaterat våld, vi är därför för ett vidgat närståendebegrepp.

8:5 Unizon ställer sig negativa till att Socialstyrelsen ska få behålla uppdraget. Det är oroväckande att det funnits och finns uppenbara kompetensbrister inom den egna verksamheten och att Socialstyrelsen anser sig besitta tillräcklig expertis inom området och därmed inte identifierat sina egna tillkortakommanden tidigare. Detta har lett till att denna ytterst viktiga instans har blivit en intern angelägenhet inom Socialstyrelsen istället för att verka som en kunskapshöjande instans som parallellt med utredningsverksamheten påvisar systemfel och kommer med förslag på förändrade arbetssätt hos enskilda myndigheter och på nationell, regional och lokal politisk nivå. Om rätt expertis tillsatts från början hade arbetet kunna förbättras och morden på kvinnor och barn minska. Möjliga aktörer för fortsatt utredningsarbete är Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och/eller Polismyndigheten. Alla aktörer som varit inblandade lokalt i ärendet ska delta i utredningen och eventuella sekretesshinder måste undanröjas.

8:8 Unizon vill att utredningsmyndigheten ska ta in företrädare för kvinnojoursrörelsen i expertgruppen.

 

Stockholm 2017-12-14

Olga Persson, Generalsekreterare Unizon

Zandra Kanakaris, Ordförande Unizon