Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv (SOU 2020:81)

19:e apr 2021

Inledning

Unizon tackar för möjligheten att få yttra sig över betänkandet av Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Unizon är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan kämpar jourerna varje dag, året runt, för våldsutsatta kvinnor och barns rättigheter och ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 

Kommentarer till utredningens förslag

Tillstyrker utredningens förslag att reservera föräldrapenning på grundnivå

Unizon tillstyrker utredningens förslag om att dagar med föräldrapenning på grundnivå ska vara reserverade och därmed inte kunna avstås till den andra föräldern. Män som utsätter och kvinnor och barn för våld ska vara undantagna rätten att ta ut föräldraledighet med barnet. Delad föräldraledighet förutsätter att båda föräldrarna är lämpliga och har god omsorgsförmåga om barnet. Att utöva våld mot den andra föräldern är att brista i omsorgsförmåga om barnet. Samhället måste ingripa tidigt och kraftfullt när pappor utsätter mammor och barn för våld. Vid misstanke om våld krävs snabba interimistiska beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det behövs kompetenshöjande insatser för såväl Försäkringskassans personal som inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättsväsende samt samverkan och informationsutbyte mellan myndigheter för att mäns våld mot kvinnor och barn ska upptäckas.

Utöver detta ställer sig Unizon bakom Sveriges Kvinnolobbys yttrande av utredningens förslag.

 

Stockholm 2021-04-19     

Olga Persson, förbundsordförande Unizon

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Underlaget är framtaget av Maria Björsson, sakkunnig Kvinnofrid, Unizon